Nordic Holding Sverige AB

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:31 CEST

Perioden 2006-01-01 till 2006-03-31

• Rörelsens intäkter 3,9 Mkr
- varav Nettoomsättning 1,5 Mkr
- varav Förändringar av lager/aktier m.m. -1,2 Mkr
- varav Värdeökning/uppskrivning av pågående projekt 3,6 kr
• Rörelseresultat före skatt 3,4 Mkr
• Summa kortfristiga fordringar & likvida medel 4,1 Mkr
• Inga lån eller långfristiga skulder

Kommentarer till delårsrapporten
All egendom i form av fastigheter / aktier eller annat, ägs helt och hållet av Nordic Holding, utan några lån eller andra avtal, vilka skulle kunna begränsa bolagets förfoganderätt över sin egendom.

Soliditeten har under perioden pendlat kring 99-100 %. Nordic Holding har inga lån eller långfristiga skulder. Inte heller några skatteskulder (med undantag från löpande arbetsgivaravgifter o.d.), leasing/avbetalningskontrakt, borgensåtagande eller andra ställda säkerheter eller vinstdelningsavtal.

Bolaget är inte inblandat i några pågående eller förväntade tvister.

Antalet aktier under perioden uppgick till 130.000.000 – alla aktier har lika röstvärde.

Aktieutdelning
Som tidigare har aviserats så avser Nordic Holding, att under året, dela ut aktier i ett eller flera bolag, varav MetroMark Hotels Holding AB (publ) är det första bolaget.

Styrelsen i MetroMark Hotels Holding anser att det kommer att främja bolagets framtida verksamhet och planer, att bolaget får ett mera spritt ägande, genom att aktier utdelas till Nordic Holdings cirka 1.100 aktieägare.

Nordic Holding har därför erhållit aktier i det nybildade bolaget MetroMark Hotels Holding AB (publ). För varje 1.000-tal aktier i Nordic Holding så kommer 15 aktier i MetroMark Hotels Holding att, vederlagsfritt och pro rata, delas ut till aktieägarna i Nordic Holding. Det innebär att t.ex 20.000 aktier ger 300 aktier i MetroMark Hotels Holding. Avstämningsdag kommer att vara den 19 maj 2006.

MetroMark Hotels Holding kommer under våren/sommaren att genomföra en private placement, varefter styrelsen i MetroMark Hotels Holding avser att låta marknadsnotera bolaget.

För en kort beskrivning över bolagets verksamhet, se bifogade dokument.

Skokloster Villastad
Som säkert uppmärksammats, så har vintern i år varit ovanligt lång, vilket medfört att avverkning och markprojektering, har kunnat påbörjas först under slutet av första kvartalet. Etableringsfasen av byggprojektet är nu i full gång, och styrelsen räknar med att färdigställa samtliga hus under året.

Det här är ett förhållandevis omfattande och stort byggprojekt, vilket bl.a. har medfört att styrelsen, i stor mån, har fått prioritera den affärsdrivande verksamheten, till avkall för investerarkontakter och rapporter m.m.

I övrigt så fortgår Nordic Holdings verksamhet enligt plan, och styrelsen ser f.n. inga hinder för att verksamheten skall kunna vara framgångsrik under året. Den tidigare avgivna resultatprognosen kvarstår.

Man bör samtidigt beakta att, bolagets verksamhet och intjäningsförmåga inte primärt påverkas av om bolaget är marknadsnoterat eller ej. Nordic Holding är inte beroende av nyemissioner. Nordic Holding är skuldfritt, och har en, i förhållande till sin storlek, stark kassalikviditet.

Notering
Noteringsarbetet fortgår under ledning av Carl-Johan Törnell, som kan kontaktas på 08-440 01 58 alt. 0032-476 530 265, för frågor om tidsplan m.m.

Nästa rapport
Halvårsrapport beräknas kunna lämnas den 18/8-2006.

Stockholm den 25 april 2006

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Nordic Holding AB (publ)
08-440 01 58
info@nordicholding.se