TagMaster

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:24 CEST


Perioden 2006-01-01 till 2006-03-31

• Periodens försäljning: 12,8 MSEK (8,0)
• Periodens resultat: -1,0 MSEK (-2,5)
• Orderstock vid periodens slut: MSEK 28,9 MSEK (16,0)
• Samarbete inleds med Utsch GmbH
• Stark satsning på fortsatt produktutveckling

Försäljning och resultat
Under första kvartalet 2006 uppgick faktureringen till 12,8 MSEK (8,0) och resultatet blev -1,0 MSEK (-2,5), vilket motsvarar -0,03 SEK (-0,07) per aktie (totalt 35.850.000 aktier).

Orderstocken per 31 mars uppgick till 28,9 MSEK (16,0).

Likviditet
Likviditeten per 31 mars 2006 var 3,1 MSEK (8,9) vilket innebar att TagMaster med befintligt ej utnyttjat bankkreditutrymme förfogade över 10,3 MSEK (16,1). Kundfordringarna uppgick till 12,7 MSEK (4,5) och leverantörsskulderna till 5,0 MSEK (2,5). Lagret beräknas till 6,8 MSEK (8,8).

Affärsområde – Vehicle Access Control
Affärsområdet som nu inkluderar aktiviteter inom parkering och säkerhet fortsätter visa styrka. Vår lokala närvaro i Sydostasien gynnar fortsatt tillväxt och vid sidan om Korea ökar nu antalet affärer i Japan och i Hong Kong. Arbetet är fortsatt koncentrerat på att hantera Asien och Europa där potentialen är god.

För Nordamerikamarknaden är ambitionen lägre och vår närvaro syftar främst till att underhålla existerande globala partners dotterbolag eller återförsäljare. Lansering av våra nya läsare är väl mottagna och kommer även att innebära en satsning på en förenklad orderhantering.

Rekrytering av ytterligare marknadsansvarig till detta område innebär att bearbetning av säkerhetsbolag kan intensifieras. Vidareutveckling har påbörjats för att skapa speciella varianter av våra produkter för säkerhetsmarknaden.

Affärsområde – Transport
Framgångar inom ramen för samarbetet med Bombardier har resulterat i ett antal nya order för funktionen ”Accurate Positioning” till förarlösa tåg. Detta i sin tur ger oss nya kontakter med fler operatörer och systemleverantörer inom transportområdet vilka visat stort intresse för lösningar baserade på TagMasters produkter.

Övriga viktigare aktiviteter har varit att fortsätta och intensifiera arbetet med Indiska Järnvägsbolaget och att skapa en rad nya relationer i Indien. Utvecklingen i Kina är fortfarande långsam även om vi inleder de tester som skall verifiera vårt sigillbaserade system för godstågsidentifiering under andra kvartalet i år. System för hjulkvalitetsidentifiering installeras nu i södra England för en relativt snabb utvärdering.

Deltagande i speciella konferenser och utställningar för tågsystem i Shanghai och i Barcelona har givit oss kontinuerligt nya värdefulla kontakter och ökar medvetandet för de lösningar som vi kan erbjuda.

Av denna anledning har affärsområdet rekryterat en ny medarbetare och ytterligare rekrytering kommer att ske inom kort för att vi på ett professionellt sätt skall kunna bearbeta det ökande antalet partners inom järnvägssegmentet.

Framtidsutsikter
Tillväxten i fakturering för första kvartalet är 60% jämfört föregående år. En helt ny läsargeneration och en intensifiering av vår marknadsföring kommer att ge ett ökat intresse för TagMasters produkter och lösningar.

Samarbetet med Utsch förväntas få stor betydelse och ge TagMaster tillgång till nya marknader och segment. Den verkliga effekten är givetvis beroende av Utsch framgångar och kan ge resultat först under 2007. Utsch är världens största leverantör av registreringsskyltar för fordon samt tillverkning av olika säkerhetssystem för dessa med en världsmarknadsandel motsvarande 60%.

Rapportdagar för 2006
18 augusti 2006 halvårsrapport 06-01-01 -- 06-06-30
20 oktober 2006 delårsrapport 06-01-01 -- 06-09-30
9 februari 2007 bokslutskommuniké 06-01-01 -- 06-12-31

Ordinarie bolagstämma för 2005
Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum fredag 19 maj 2006 kl. 15.00 i Kista.

Kista den 26 april 2006

Magnus Rehn
Verkställande Direktör

Kontaktpersoner
Magnus Rehn, VD i TagMaster AB, 08-632 19 50, magnus.rehn@tagmaster.se
Lars Bergström, COO/CFO i TagMaster AB, 08-632 19 50, lars.bergstrom@tagmaster.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TagMaster Delårsrapport Q1 2006.pdf

TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID), samt värdebringande informationstjänster knutna till identifiering. Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom fordonsaccess och parkering, spårbunden trafik, logistik och säkerhet. TagMaster exporterar produkter huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av systemintegratörer och distributörer. Aktien handlas på Nya Marknaden under kortnamnet TAGM-B.

Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com