Seamless

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 17:00 CEST

Januari- mars 2009
3 månader
·Nettoomsättningen uppgick till 9,4 Mkr (5,9), en ökning med 59% jämfört med motsvarande period 2008.
·EBITA uppgick till 1,4 Mkr (0,1)
·Rörelseresultatet för perioden uppgick 1,0 Mkr (-0,3)
·Orderstock per 31 mars: 24,5 MSEK
·Fortsatt stark orderingång från Afrika och Mellanöstern
·Genombrott med Managed Operations


Rohit Bhatia, VD i Seamless:
Med en orderstock värd 24,5 miljoner i ryggen redan under första kvartalet fortsätter vi in i 2009 med stort förtroende. Detta har åstadkommits trots den pågående turbulensen inom finansvärlden. Vårt beslut att koncentrera oss på mobiloperatörer på tillväxtmarknader i Afrika och Asien har visat sig framgångsrik då dessa är bland de som lågkonjunkturen drabbat minst. En annan anledning är att vår produkt, ERS 360º, gör att våra kunder kan minska sina kostnader, något de speciellt uppskattar i dessa tider. Sist men inte minst handlar det också om våra kunders kunder, mobilanvändarna. De ser inte tjänsterna som ERS 360º erbjuder som lyx, utan som nödvändiga basfunktioner. Vilka tider som än råder kommer människor att använda pengar till att kommunicera, av sociala eller affärsmässiga skäl. Däremot undviker de mobiltjänster som är dyra.

Vår nya produkt MolletTM, som gör det möjligt att skicka pengar mellan mobiler och bland annat till butiker, har rönt stort intresse. Vi är övertygade om ett genombrott för MolletTM inom den närmaste framtiden. Att skicka pengar med mobilen har en stor potential, speciellt i utvecklingsländer som har undermålig infrastruktur när det gäller banker men som har fullt utvecklad infrastruktur inom mobiltelefoni. Seamless har redan dessa marknader i fokus med ERS 360º och kan därför rida på vågen med MolletTM.

Viktiga händelser under perioden
Orderstocken når 24,5 MSEK

Uppgraderingar i befintliga system och beställningar på nya marknader ger tillsammans en orderstock per sista mars om 24,5 miljoner kronor. Leveranser kommer att ske löpande över året och prognosen för året om fortsatt tillväxt ser allt mer säker ut.

Strid ström av beställningar från Afrika fortsätter 2009
När 2008 nu summerats har Seamless knutit till sig fyra nya mobiloperatörer som kunder i Afrika. Denna utveckling fortsätter in i 2009 då ytterligare två mobiloperatörer* tillkommit.

Genombrott med Managed Operations
En av de afrikanska beställningarna är ett genombrott för vår nya tjänst Managed Operations. Våra kunder kan helt lämna över ansvaret för drift, underhåll och support till oss. Vi har utvecklat en effektiv process för att kunna utföra arbetet på distans, koordinerade med regelbundna besök på plats. Denna, vår första prestigefyllda beställning inom det nya konceptet, är från ett land i MTN-sfären.

Betydande beställningar från MTN Afghanistan
MTN-koncernen är en av de största mobiloperatörerna i Afrika/Mellanöstern med 91 miljoner abonnenter per december 2008. Som en del i en strategi att ta marknadsandelar genom att utöka distributionskanalerna för kontantkortsladdning har MTN Afghanistan lagt betydande beställningar hos Seamless. De har dragit fördel av mångsidigheten hos plattformen ERS 360º och kan implementera de nya tjänsterna snabbare och till en lägre kostnad än via ett ytterligare system.

Ändringar i ledningsgruppen
Under perioden har två justeringar i ledningsgruppen gjorts. Ny CTO (Chief Technology Officer) är Neeraj Agrawal som har mer än tio års erfarenhet av core product development på multinationella företag som Microsoft och Oracle. Han har erfarenhet från ett antal affärsområden i ledande position. Senast ledde Neeraj Agrawal divisionen DataDirect på Progress Software India. Han har en Master of Science i Matematik och datavetenskap från Agra University och i Programvarusystem från BITS Pilani, båda i Indien. Tidigare CTO Emil Wikström fortsätter inom Seamless som konsult med tekniskt ansvar för produkten The MolletTM.

Shailendra Naidu har lämnat Seamless för en fortsatt karriär i annat land.

Viktiga händelser efter perioden

Ytterligare en MTN-beställning
I april mottog Seamless en beställning från ytterligare ett land i MTN-gruppen.

Prognos
·För helåret 2009 ligger den tidigare prognosen om fortsatt tillväxt fast.

Omsättning och resultat

Januari-mars, 3 månader
Nettoomsättningen under perioden januarimars 2009 uppgick till 9.411 Tkr (5.929), vilket är en ökning med 59% jämfört med samma period 2008. Rörelsens kostnader under samma period uppgick till 8.365 Tkr (6.759), en ökning med 24%. Skalbarhetsfördelar gör sig allt mer gällande med en intäktsökning som sker utan att kostnaderna stiger i motsvarande grad. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 1.046 Tkr (-276). Periodens resultat motsvarar 0,05 kronor (-0,02) per aktie efter utspädning.

Eget kapital och soliditet
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 10.575 Tkr. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 54%.

Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick -308 Tkr (839).
Likvida medel uppgick på balansdagen till 605 Tkr (1.529). Koncernen har en beviljad checkräkningskredit på 6.000 Tkr, utnyttjad med 0 Tkr.

Investeringar
Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (537). På balansdagen uppgick immateriella tillgångarna till 2.844 Tkr (3 830).

Investeringar i materiella tillgångar under samma period uppgick till 84 Tkr (212). På balansdagen uppgick de materiella tillgångarna till 563 Tkr (641). Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 319 Tkr (327) och på materiella tillgångar med 45 Tkr (45).

Pågående arbeten
Kostnader för pågående arbeten för kunds räkning har aktiverats med 0 Tkr (0).

Ställda säkerheter
Företagsinteckning 6.000 Tkr (6.000) för checkräkningskredit.

Medarbetare
Genomsnittligt antal anställda har under perioden varit 23,8 personer (22). Vid periodens slut var26 personer anställda varav 5 kvinnor och 21 män.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2009-04-20

För mer information vänligen kontakta:
Joakim Nordblom, Kommunikationschef
E-post: joakim.nordblom@seamless.se
Telefon: 08 564 878 19
Mobil 070 541 30 00

Seamless Distribution AB (publ)
Dalagatan 100
113 43 Stockholm
Organisationsnummer 556610-2660

www.seamless.se
www.ers360.com

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm
Telefon: 08-407 80 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Seamless Distribution Delårsrapport Q1 2009.pdf

Om Seamless:
Seamless är ett företag som är specialiserat på betalsystem för mobiltelefoner såsom kontantkortsladdning och överföring av pengar mellan mobiler.

Produkten ERS 360° kopplar ihop mobiloperatörer med detaljhandelskedjor, banker, web-portaler, växlingskontor mm som ett nav för transaktioner. ERS 360° integrerar smidigt olika affärssystem med till exempel kassaregister och andra säljterminaler i en extremt säker och skalbar lösning.

Seamless system för överföring av pengar mellan mobiltelefoner heter The MolletTM, sprunget ur Mobile Wallet, en plånbok i mobilen.

På plattformen ERS 360° erbjuds också moduler för kontantkortsladdning som till exempel GoHandset som gör det möjligt att använda bara en mobiltelefon som terminal för försäljning av samtalstid och med GoShopping ansluts detaljister som kiosker, närbutiker, bensinmackar med mera. Med GoBanking kan konsumenter bekvämt ladda sina kontantkort via bankernas Telefonbank, Internetbank och Bankomater.

The VAS suite är Seamless portfölj av tjänster där abonnenterna erbjuds tjänster via sin mobiltelefon. Exempel är P2P, att dela med sig av samtalstid till vänner och Subscriber-campaigns som låter abonnenterna ta del av tillfälliga erbjudanden genom att skicka SMS.

Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 18 länder på fyra kontinenter. Företaget har globala partnerskapsavtal med både Ericsson och Sagem Orga. Seamless startades 2001 och handlas på aktiebörsen NasdaqOMX First North sedan 30 maj, 2006. Företaget har sitt säte i Stockholm, försäljningskontor i Indien och Sydafrika samt support center i Indien.