Gexco AB

DELÅRSRAPPORT FÖR GEXCO JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:31 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42883

GEXCO: DELÅRSRAPPORT FÖR GEXCO JANUARI – MARS 2006

· Nyemission i mars 2006 tillförde Gexco 12 mkr.
· Fler resultat från borrningar och provtagning.
· Förstärkning av den geologiska kompetensen.
· Investering i utrustning från Knelson.
· Använda medel under perioden uppgår till 2 346 Tkr varav 1 494 Tkr använts till prospektering och utrustning.
· För första kvartalet 2006 var bolagets nettoomsättning 0 kr, resultatet före skatt -1 309 Tkr och resultatet per aktie -0,01 kr.


RESULTATET
Resultatet för koncernen under januari - mars 2006 uppgår före skatt till -1 309 Tkr, varav Bindal Gruver
-649 Tkr. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Bindal med -450 Tkr. Likvida medel uppgår per 2006-03-31 till 13 528 Tkr. Under perioden har likvid från nyemission med 12 Mkr tillförts. VIKTIGA HÄNDELSER

Nyemission
För att kunna öka takten i utvecklingen av guldfyndigheterna i norska Bindal beslutade styrelsen i Gexco att nyemittera 30 000 000 aktier i Gexco AB. Nyemissionen medförde att antalet utestående aktier i Gexco ökade till 358 995 138 och att aktiekapitalet ökade med 600 000 kr till 7 179 903 kr. Styrelsen i Gexco utnyttjade hela mandatet från bolagsstämman den 29 juni 2005 för emissionen.

Aktierna tecknades till kurs 0,40 kr och teckningslikviden på 12 Mkr betalades in i mars 2006. Emissionen har ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

Arbetet i Bindal
Gexco har under hösten och vintern genomfört ett omfattande borrprogram och ytprovtagning för att kartlägga zonerna i Kolsvik. Analysresultat från 755 prover i Kolsvik indikerar tydligt Klondyke-zonen, Oppgangen-zonen och huvudförkastningen. Bästa ytprov gav 21,90 g Au/t och bästa borrprov gav 35,75 g Au/t över 3,32 meter. Under mars månad har ytterligare 390 prover lämnats för analys.

Bindal anställer
I dotterbolaget Bindal Gruver AS har Gexco anställt Lasse Telstö som geolog och projektledare för verksamheten i Bindal. Lasse Telstö har en PhD i malmgeokemi med norska guldförekomster som specialområde.

Investering i utrustning från Knelson
Gexco har tecknat avtal på leverans av Knelson koncentratorer och Gemini skakbord för att komplettera den gravimetriska kretsen i anrikningsverket i Kolsvik. Anläggningen ska installeras i Kolsvik i juni och experter från Knelson kommer att bistå vid installation och drifttagning av utrustningen. Processdesignen baseras sig på nya mineraltester som Gexco har genomfört hos Knelson.

(För tabell se bifogad fil)

ÖVRIG INFORMATION

Börsnotering på NGM Equity
Gexco är noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är SE0001057910. En börspost uppgår till 20 000 aktier.

Investeringar
Investeringar har gjorts med 1 494 Tkr i inventarier och prospektering under perioden.

Anställda
Medelantalet anställda under perioden var 3 personer på heltid.

Aktiedata (baserat på 359 M aktier)
Gexcoaktien betalades den 31 mars till 0,65 kr. Detta ger ett börsvärde i Gexco på 233 Mkr. Aktiekapitalet uppgick till 7 179 903 kr.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per 31 mars är 328 995 138. Den senaste nyemissionen av 30 000 000 aktier har ännu inte blivit registrerad.

Nyckeltal per den 31 mars 2006 (baserat på 359 M aktier) Resultat per aktie: -0 01 kr Eget kapital per aktie 0,08 kr
Soliditet: 97,0, %
Kassalikviditet: 1 614 %

Anpassning till IFRS
Från och med 2005 har redovisningsprinciperna inom koncernen anpassats till International Financial Reporting Standars, IFRS

Den skillnad som föreligger mellan svenska redovisningsregler samt IFRS för Gexco är avskrivning på goodwill. Den avskrivning på goodwill om 60 tkr som gjordes under 2004 har återlagts och ger en positiv effekt på eget kapital.

Kommande rapporttillfällen
Halvårsrapport för perioden januari - juni 2006 lämnas tisdagen den 22 augusti 2006. Delårsrapport för perioden januari - september 2006 lämnas onsdag den 25 oktober 2006. Bokslutskommuniké för 2006 lämnas den 22 februari 2007.

Bolagsstämma planeras att hållas i Stockholm den 13 juni 2006.

Rapporterna finns tillgängliga på www.gexco.se vid publiceringstillfället.

Stockholm den 27 april 2006
Styrelsen för Gexco AB (publ)

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35.


Revisors rapport avseende översiktlig granskning
Jag har översiktligt granskat Gexco AB:s bifogade finansiella rapporter per den 31 mars 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för de finansiella rapporterna. Mitt ansvar är att uttala mig om dessa finansiella rapporter på grundval av min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400 "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter". Detta innebär att jag har planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos bolagets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag har inte utfört en revision och mitt uttalande är därmed inte baserat på en revision. Det har inte kommit fram några omständigheter under min översiktliga granskning som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS. Datum 2006-04-26 Carl-Åke Lundberg Auktoriserad revisor


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.