inWarehouse AB

DELÅRSRAPPORT FÖR INWAREHOUSE AB

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 15:28 CEST

INWAREHOUSE: DELÅRSRAPPORT FÖR INWAREHOUSE AB (PUBL) AVSEENDE JAN - MAR 2003

* Omsättningen uppgick till 116,9 (138,7) MSEK
* Rörelseresultatet förbättrades till 0,4 MSEK (0,2 MSEK)
* E-handeln ökade med 34%
* Kopparbergskontoret flyttat och integrerat med huvudkontoret


inWarehouse

inWarehouse är ett av Sveriges ledande postorder-
och e-handelsföretag på företagsmarknaden för
IT-relaterade produkter. Affärsidén är att med ett kostnadseffektivt koncept för distanshandel bidra
till att sänka totalkostnaden för företags inköp av
IT-relaterade produkter.

Väsentliga händelser under perioden

Omsättningen under perioden minskade främst beroende på sjunkande priser på produkterna.
Antal datorer levererade under perioden ökade med 20% och såväl antal order som antal aktiva kunder ökade likaså. Marginalerna är stabila jämfört med motsvarande period 2002 och rörelseresultatet förbättrades till 0,4 MSEK (0,2 MSEK).

Tillväxten i E-handeln forsätter att accelerera och som tidigare är det i första hand företagsportalerna, i dagsläget 432 st, som står för ökningen. Tillväxtsiffrorna mot 2002 är:

Jan Feb Mar Q1
24% 33% 49 % 34 %

För att effektivisera verksamheten har antalet arbetsställen minskats från 3 till 2 genom att Kopparbergskontoret har stängts och verksamheten övertagits av huvudkontoret i Stockholm. Kostnaderna för avvecklingen har i huvudsak belastat resultatet i Q1.

Satsningen på HemPC som inleddes under 2002 visar god potential och HemPC-försäljningen ökar stadigt.

Även den fältsäljgrupp som driftsattes under Q4 2002 genererar nu löpande nya kundavtal och ökande försäljning på dessa kunder.


Omsättning och resultat första kvartalet

Koncernens omsättning uppgick under perioden
till 116,9 (138,7) MSEK. Resultatet före goodwill-avskrivningar och finansnetto uppgick till 0,4 (0,2) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -0,6 (-1,9) MSEK.


Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 33,2 (38,6) MSEK. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 32,9 (8,7) MSEK.

Investeringar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,2 MSEK. I moderbolaget uppgick
dessa till 0,2 MSEK. Avskrivningstiden för datorer är tre år och fem år för övriga inventarier.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport 2:a kvartalet: 20 augusti 2003
Delårsrapport 3:e kvartalet: 20 november 2003
Bokslutskommuniké 2003: 27 februari 2004


Stockholm, den 20 maj 2003

inWarehouse ABStyrelsen
Frågor besvaras av
VD Johan Dåderman, tel 08-459 11 10 och styrelseordförande Greger Ericsson, tel 08-701 09 00.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.