inWarehouse AB

Delårsrapport för Inwarehouse AB avseende jan-sep 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:22 CET

* Omsättningen 323,3 (346,3) MSEK
* Rörelseresultat före goodwillavskrivningar förbättrades till 0,5 MSEK (-1,5 MSEK)
* Fortsatt ökning av antal kunder, order och levererade produkter
* E-handeln ökade med 48% jämfört med motsvarande period 2002
* Rörelseresultat under tredje kvartalet förbättrades till 0,7 MSEK (0,2 MSEK 2002)

inWarehouse

inWarehouse är ett av Sveriges ledande postorder- och e-handelsföretag på företagsmarknaden för IT-relaterade produkter. Affärsidén är att med ett kostnadseffektivt koncept för distanshandel bidra till att sänka totalkostnaden för företags inköp av IT-relaterade produkter.

Väsentliga händelser under perioden

Omsättningen under perioden minskar främst beroende på sjunkande priser på produkterna. Omsättningen under senare delen av tredje kvartalet har stabiliserats med en nedgång på 2,5% procent i september att jämföra med periodens nedgång på 6,6%.

Antalet aktiva kunder under tredje kvartalet ökade med 18% och antal order ökade med 17% jämfört med tredje kvartalet 2002. Omsättningen är fördelad 93% på företagskunder och 7% på privatpersoner.

Antalet levererade datorer ökade under tredje kvartalet med 32% jämfört med motsvarande period 2002, vilket bedöms vara en starkare utveckling än marknaden i stort.

E-handeln fortsätter att utvecklas starkt och ökade under tredje kvartalet med 36% i värde och med 58% i antal order jämfört med Q3 2002. I antal order svarar nu e-handeln för 43% av totalförsäljningen.

Bolaget har nu drygt 70.000 prenumeranter på elektroniska nyhetsbrev som skickas ut varje vecka där kunden aktivt har valt att ta del av denna information. Detta möjliggör snabb och effektiv kommunikation till en obetydlig kostnad och utgör ett allt viktigare komplement till den traditionella katalogen.

Bolagets satsning på en fältsäljgrupp är nu genomförd och säljkåren genomför nu ca 2.000 kundbesök per år i tillägg till tidigare aktiviteter.

Säljorganisationen har nu också förstärkts med specialistkompetens inom Statlig upphandling samt licensförsäljning.

Omsättning och resultat jan - sept

Koncernens omsättning uppgick under perioden
till 323,3 (346,3) MSEK. Resultatet före goodwill-avskrivningar och finansnetto uppgick till 0,5 (-1,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -2,3 (-7,8) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 43,4 (38,5) MSEK. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 43,0 (38,1) MSEK.

Investeringar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,5 MSEK. I moderbolaget uppgick
dessa till 0,5 MSEK. Avskrivningstiden för datorer är tre år och fem år för övriga inventarier.

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké: 27 februari 2004
Årsredovisning: april 2004

Stockholm, den 28 oktober 2003

inWarehouse AB

Styrelsen

Frågor besvaras av VD Johan Dåderman, tel
08-459 11 10 och styrelseordförande Greger Ericsson, tel 08-701 09 00.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer