Optimum Optik AB

DELÅRSRAPPORT FÖR JAN - MARS 2004 (3 MÅN)

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:40 CEST

Perioden jan-mars 2004 (3 mån)
- Omsättningen ökade till 26,6 (23,7) MSEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 1,46 (1,47) SEK
- Rörelseresultat före goodwill minskade till 0,9 (1,9) MSEK
- Goodwillavskrivningar uppgår till 0 (0) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 0,3 (1,3) MSEK

Händelser efter perioden
- Specsavers förvärvade Blic den 16 april
- Realisationsvinst på ca 49 MSEK vid fsg av Blic
- Eget kapital efter fsg och avveckling uppgår till mellan 2,48-3,30 SEK per aktie
- Avnotering från NGM Equity beräknas ske de 30 juni 2004
- S-Bolagen AB har förvärvat 93,6% av bolagets aktier
- S-Bolagen AB har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av utestående aktierVerksamheten:
Optimums affärsmodell är att äga, driva och utveckla optikkedjor genom portföljstrategi. Portföljstrategin skall ge utrymme för utveckling av optikkedjor i skilda marknadssegment. Optimum är ett holdingbolag och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Blic Franchise AB. Blic drivs genom ett utvecklat och starkt franchisekoncept.

Blics affärsidé är att erbjuda hjälp till bättre seende med marknadens bästa kombination av lågt pris, kvalitet, mode och tillgänglighet. Blic består idag av 35 butiker, varav 31 drivs genom franchising. Blic startades 1989 och omsätter, inklusive avgifter från de butiker som drivs genom franchising, drygt 90 MSEK på årsbasis. Omsättningen mot konsument uppgår till drygt 200 MSEK.

Försäljningen, exklusive genomfakturerade kostnader, i Blic minskade med –4,0% under perioden för jämförbara enheter, jämfört med samma period föregående år. Resultatutvecklingen under perioden i koncernen, har genom ökade kostnader, påverkats negativt av försäljningsprocessen av Blic till Specsavers.


Marknad:
Optikmarknaden för perioden har ökat med 3,7 % i försäljningsvärde enligt SCB. Blic har mot konsument minskat sin försäljning med –4,0 % i värde under perioden för jämförbara enheter, jämfört med motsvarande period föregående år.


Utsikter:
Inga prognoser för 2004 eller för enskilda kvartal lämnas.


Finansiell ställning:

Perioden, jan – mars 2004 (3 mån)

Koncernen
Koncernens omsättning för perioden jan - mars 2004 (3 mån) uppgår till 26,6 (23,7) MSEK. Resultat före goodwill uppgår till 0,9 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet efter goodwill uppgår till 0,9 (1,9) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till 0,3 (1,3) MSEK. Resultatminskningen beror främst på ökade kostnader i samband med försäljningen av Blic till Specsavers.

Eget kapital uppgår till 23,6 (23,9) MSEK vilket ger 31,4 (32,5) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 1,9 (3,0) MSEK. Utrymme i checkkredit finns på balansdagen med 2,2 (1,2) MSEK. Vinst efter skatt per aktie uppgår till 0,02 (0,08) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (0,6) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till 0 (0) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till – 0,6 (-0,8) MSEK. Periodens kassaflöde är –0,9 (-0,2).


Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden jan - mars 2004 (3 mån) uppgår till 0,3 (2,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till –1,4 (0,1) MSEK. Eget kapital uppgår till 20,7 (23,1) MSEK vilket ger 92,0 % (41,3) % soliditet. Likvida medel uppgår per balansdagen till 1,4 (2,6) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (0,5) MSEK. Kassaflöde från investeringar uppgår till 0 (0) MSEK. Kassaflöde från finansiering uppgår till 0 (-0,7) MSEK. Periodens kassaflöde är –0,4 (-0,3).

Moderbolaget har sparade skattemässiga underskottsavdrag på ca 77 MSEK. Ingen skattebelastning sker därför i koncernen. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdragen finns bokförd med 12 MSEK.


Aktieinformation:
Totalt antal utestående aktier i bolaget är totalt 16.014.590 B-aktier, samt 200.000 A-aktier.
A-aktierna är ej inregistrerade för marknadshandel. Genomsnittligt antal utestående aktier är för perioden jan – mars 2004, 16.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier (jan – mars 2003; 16.014.590 B-aktier och 200.000 A-aktier).

Inga utestående optionsprogram finns.

Styrelsen har bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2003 att kunna nyemittera högst 4.000.000 B-aktier. Bemyndigandet erhölls i syfte att kunna stärka bolagets finansiella ställning samt att delta i eventuella företagsförvärv. Hittills har styrelsen inte utnyttjat något.


Händelser under perioden:
Processen med att sälja Blic Franchise AB med hela optikverksamheten Blic har pågått under perioden och intensifierats i slutet i slutet av perioden.

Händelser efter perioden:
Optimum Optik tecknade den 18 mars avtal om att sälja samtliga aktier i Blic Franchise AB med optikverksamheten Blic. Köpare är Specsavers Optical Group, en av de 5 största optikkedjorna i världen. Specsavers har idag ca 560 optikbutiker i Storbritannien, Irland och Holland och omsätter ca 7 miljarder kronor i konsumentledet och har ambition att fortsätta sin internationella expansion. Franchisetagarna ser positivt på affären. Försäljningen av aktierna skedde till ett värde av ca 52 MSEK som betalades kontant på tillträdesdagen den 16 april. En del av köpeskillingen är låst under de första 18 månaderna efter tillträdet som säkerhet för garantier som Optimum Optik lämnat till Specsavers. Optimum Optik gör en realisationsvinst på ca 49 MSEK både i moderbolaget och i koncernen. Köparen har också återbetalat det lån på ca 5,6 MSEK som Optimum Optik lämnat till Blic Franchise AB. Efter försäljningen och avvecklingen av kvarvarande administration är eget kapital per aktie totalt ca 3,30 SEK, varav 0,82 SEK per aktie är avsatt till ev garantianspråk de kommande 18 månaderna efter försäljningen av Blic.

Optimum Optik avhöll den 14 april extra bolagsstämma som godkände försäljningen av Blic. På stämman röstade 17% av bolagets totala röster. För beslutet röstade 99,7% av de närvarande rösterna. Aktieägare representerande 0,3% av rösterna reserverade sig mot beslutet och önskade att stämman skulle ajourneras pga att det dagen innan stämman kom in ett motbud från optikkedjan Synoptik. Ytterligare 46% av bolagets totala röster stod bakom beslutet om försäljningen av Blic till Specsavers, men var ej införda i bolagstämmoaktieboken och fick därför ej rösta på stämman. Totalt 63% av bolagets röster stod därmed bakom beslutet. Budet från Synoptik framlades på stämman och diskuterades noggrant. Styrelsen hade redan 18 mars skrivit avtal med Specsavers angående försäljning av Blic. Aktieägare representerande 53% av bolagets totala röster hade då beslutat sig att rösta för affären. Baserat på tillgängliga uppgifter fattade stämman beslut att fullfölja affären med Specsavers.

Bolagets tidigare största ägare, S-Bolagen AB, förvärvade den 10 maj 2004 samtliga 200.000 A-aktier och ytterligare 10.859.657 B-aktier i Optimum Optik. Efter förvärvet innehar S-Bolagen AB 200.000 A-aktier och 14.974.209 B-aktier, vilket motsvarar 93,6% av bolagets kapital och 94,2% av bolagets röster. S-Bolagen AB har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier.

Styrelsen i Optimum Optik har beslutat den 11 maj 2004 att avnotera bolaget från NGM Equity och sista handelsdag för aktien beräknas bli 30 juni 2004. Verksamheten i Optimum Optik är helt avvecklad per 30 juni.


Övrig information:
Bokslutskommuniké, delårsrapporter, pressmeddelanden och årsredovisningar finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.optimumoptik.se, eller kan beställas på följande adress, Optimum Optik AB (publ), Box 2061, 103 12 Stockholm. De kan även beställas per mail, info@optimumoptik.se

Ordinarie bolagsstämma planeras att hållas i slutet av juni. Kallelse meddelas genom pressmeddelande inom kort.

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Inga ytterligare rapporter kommer att lämnas av företaget då avnotering från NGM Equity sker per den 30 juni 2004.


Optimum Optik AB (publ), 556549-1106
Box 2061
103 12 Stockholm
Tel 08-534 809 60
Fax 08-534 809 69

Sven Schelin, VDFör ytterligare information kontakta:

Mats Friberg, CFO tel 0707-726881
e-mail mats.friberg@optimumoptik.se

Sven Schelin, VD tel 0709-904905
e-mail sven.schelin@optimumoptik.se