Svensk Exportkredit AB

Delårsrapport för januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:01 CEST

AFFÄRSVERKSAMHETEN
Marknad
Trots fortsatt svag efterfrågan på många marknader, upprätthöll SEK en stabil volym av kundrelaterade finansieringslösningar, Skr 9,6 miljarder (9,5), varav långfristiga krediter utgjorde Skr 7,5 miljarder (7,3) och syndikerade kundtransaktioner utgjorde Skr 2,1 miljarder (2,2). Den största andelen av långfristiga krediter utgjorde exportkrediter, Skr 3,0 miljarder (0,7). Dessa krediter inkluderade, bland annat, en kredit lämnad för delfinansiering av en viktig mexikansk affär för Volvo och den första beviljade krediten under det förbättrade CIRR-systemet. Volymen av beviljade krediter till kommuner fortsatte att utvecklas positivt och utgjorde Skr 1,9 miljarder (1,0). Annan direkt kundutlåning uppgick till Skr 2,6 miljarder (5,5). Denna utlåning inkluderade, utöver utlåning till nordiska företag, bland annat medverkan i den hittills första projektfinansieringen av en motorväg i Norge och utlåning till Baltikum, där också ett flertal rådgivningsuppdrag erhållits.

Upplåning
Ny långfristig upplåning under perioden uppgick till Skr 31,6 miljarder (24,0). Bland annat har ett antal obligationslån i olika dollar-valutor utgivits på de europeiska marknaderna samt på den japanska Uridashimarknaden. Härutöver har ett antal strukturerade obligationslån emitterats på såväl den japanska som den nordamerikanska och den europeiska marknaden. I samband med ägarförändring (se nedan) har SEK emitterat USD 200 miljoner av hybridkapital till fördelaktiga villkor. Kupongen var den lägsta som en emittent någonsin har erhållit för ett lån av sådan karaktär.

RESULTATRÄKNING
Resultat
Rörelseresultatet uppgick till Skr 323,7 miljoner (344,6). Minskningen av resultatet berodde huvudsakligen på lägre genomsnittliga totala tillgångar jämfört med samma period föregående år. Den
genomsnittliga volymen av totala tillgångar var ca Skr 133,6 miljarder (144,5). Provisionsintäkterna uppgick till Skr 4,3 miljoner (12,2). Minskningen förklaras huvudsakligen av lägre efterfrågan på provisionsgenererande affärer. Administrationskostnaderna uppgick till Skr 90,2 miljoner (80,6). Ökningen var relaterad till högre personalkostnader, som huvudsakligen var hänförliga till den utvidgning av affärsverksamheten, som etablerades under andra halvåret 2002. Inga kreditförluster har gjorts.

Marginaler

Räntenettot uppgick till Skr 393,3 miljoner (408,9). Bidraget till räntenettot från skuldfinansierade tillgångar uppgick till Skr 228,9 miljoner (240,8). Den underliggande genomsnittliga volymen av sådana skuldfinansierade tillgångar uppgick till Skr 109,3 miljarder (114,0), med en oförändrad genomsnittlig marginal om 0,42 procent p.a. (0,42). SEK har erhållit högre marginaler på nya krediter, som har motverkats av högre marginaler på upplånade medel. Efter ägarförändringen (se nedan) har SEK förbättrat sina upplåningsnivåer. Bidraget till räntenettot från investeringsportföljen, vilken motsvarar placering av SEKs eget kapital, uppgick till Skr 164,4 miljoner (168,1).

Avkastning på eget kapital
Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,2 procent (19,6) före skatt, respektive 12,4 procent (14,1) efter skatt.

Stockholm den 28 augusti 2003
AB SVENSK EXPORTKREDIT
Peter Yngwe
Verkställande direktör

Ytterligare information kan erhållas från verkställande direktören Peter Yngwe eller direktör Sven-Olof Söderlund på telefon 08-613 83 00. (Se även SEKs hemsida www.sek.se.)