Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Delårsrapport för januari - september 2003.

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 15:16 CET

· Aktien EMP B noterades för sista gången på Stockholmsbörsen den 24
oktober, 2003 och handlas sedan dess via Mangold Fondkommission :
www.mangold.se I samband därmed sändes brev till samtliga aktieägare. · Styrelsen undersöker möjligheterna att genomföra förvärv av ny
verksamhet.
· Koncernens nettoomsättning i Q3 blev endast 388 TSEK (förra året
38.201 TSEK), eftersom verksamheten tidigare sålts i en inkråmsaffär.
Under årets Q2 omsattes 20.740 TSEK
· Koncernens nettoomsättning för tre kvartal (januari - september)
blev 60.650 TSEK (134.934 TSEK).
· Koncernens resultat efter skatt blev
- För Q3 år 2003 -875 TSEK (-3.112)
- För Q1 - Q3 år 2003 -6.133 TSEK (-5.946)
· Resultatet efter skatt per aktie:
- För Q 3 år 2003 -0.46 SEK/aktie (-1.64)
- För Q1 - Q3 år 2003 -3.23 SEK/aktie ( -3.13)
· Utspädningseffekten för teckningsoptionerna har inte räknats in,
eftersom lösenpriserna ligger långt över aktiekursen.
· Denna rapport har avgivits av styrelsen. Den har inte varit föremål
för revisorernas granskning
· Bolagets adress är The Empire AB, Artillerigatan 42,
11445 Stockholm. Tel. 08-6607970. Fax 08-6603670

Kommentar
The Empires verksamhet utgjordes fram till den 19 maj 2003 av distribution och förädling av halvfabrikat i metaller, plast och stål. Genom en inkråmsaffär såldes anläggningar och verksamhet till Metallcenter Malmö AB och Duxtel OY, båda i Alumeco-koncernen. Därefter har löpande fordringar och skulder successivt reglerats och tvister förhandlats. Den 6 november när detta skrives, återstår att formulera utlovad tilläggsköpeskilling (andel av vinstförbättring under närmast följande 3 år) med Alumecos huvudägare. Dessutom föreligger en ännu olöst tvist om ett konsignationslagers värde. Det har visat sig ogörligt att återvinna en del av förlusterna i det finska dotterbolaget Etacap OY Bland tillgångarna finns en skattefordran på 5.970 TSEK.

Aktuell strategi
Styrelsen ger prioritet åt arbetet med att hitta en lämplig partner, sannolikt genom ett s.k. omvänt förvärv. Aktieägarna har uppmanats följa utvecklingen på hemsidan www.emcap.se

Se följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för koncern och moderbolag.

Mer Info: Ian Wachtmeister, 0702-411002, ian@auderis.se