Jello AB

Delårsrapport för JELLO AB (publ) 2007-01-01 - 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:25 CEST

(Aktietorget: JELL)

PERIOD JANUARI - JUNI 2007

- Nettoomsättningen uppgick till 5 589 568 Kr (1 082 705)
- Rörelseresultatet uppgick till 63 946 Kr (-1 870 296)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 145 328 Kr (-1 794 105)

VD KOMMENTARER
Första halvåret 2007 har Jello förvärvat Prisdirekt Svenska AB som driver prisjämförelsesiten Smarto.se. Prisdirekt Svenska AB har under kvartal 2 integrerats på ett tillfredsställande sätt i Jello's verksamhet. Jello koncernens omsättningen första halvåret 2007 uppgick till 5 589 568 kr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 145 328 kr.

Under kvartal 2 har stora resurser lagts ner på att öka trafiken till våra siter och därmed öka kundvärdet för våra annonsörer. Under vecka 27 slog Jello nätverket trafikrekord på 149 221 besökare enligt KIA index.

Höstens utmaning är att forma vår senast förvärvade site Smarto.se till den bredaste och folkligaste prisjämförelsesiten i Sverige, grunden finns med smarto's tekniska plattform, Jello's breda kundbas och tekniska kompetens. Under kvartal 2 har Smarto.se marknadsförts på TV4 och trafikgenererande annonsering görs löpande på Google. Samarbetsavtalen till ett värde av 28 miljoner kr som tecknades med TV4 och Expressen i samband med köpet av Prisdirekt Svenska AB kommer att utnyttjas för att lansera nya tjänster under hösten.

Vi har definierat 3 affärsområden som Jello kommer att fokusera på framöver. Affärsområdet OEM: där vi säljer Smarto's prisjämförelsemjukvara inklusive support och integration till tillverkare av konsumentprodukter, Galleria produkten: där vi säljer Jello.se mjukvaran till köpcentrum inklusive support, drift, On-line försäljning där Jello säljer trafik/besökare till e-handlare i Sverige. Magnus Hultman, MBA har rekryterats till chef för affärsområdet OEM, Magnus var tidigare ansvarig för konsultverksamheten på Proact IT Sweden. Emelie Hellman, Civ. Ek. har rekryterats som ny CFO, Emelie kommer från LunarStorm där hon var redovisningsansvarig. Båda tillträdde sina tjänster på Jello i början av augusti.

Tack för ordet!

Stockholm i augusti

Niclas Trägårdh
Verkställande direktör

Marknadssatsningar under första halvåret 2007
Under första kvartalet 2007 har JELLO satsat på Internet annonsering främst via Google och även på TV4 reklam som huvudsponsor av serien 24, annonseringen ligger inom ramen för samarbetsavtalet med TV4.

Omsättning och resultat
JELLO redovisar för första kvartalet 2007 en nettoomsättning om 5 589 568 kr. Rörelseresultatet uppgick till 63 946 kr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 145 328 kr.

Balansräkning
Kundfordringar uppgår vid halvårets utgång till 2 483 411 kr. Förutbetalda kostnader uppgår till 359 021 kr.

Finansiell ställning
Företagets likvida medel uppgick per den 30:e juni 2007 till 4 926 619 kr. Soliditeten per den 30:e juni 2007 uppgick till 84,45%. Förutom företagets likvida medel är 1 652 544 kr placerade i olika kortfristiga räntecertifikat.

Personal
JELLO har under första halvåret utökat sin personalstyrka och var per den 30:e juni 2007, 13 st anställda. Magnus Hultman, MBA har rekryterats till chef för affärsområdet OEM, Magnus var tidigare ansvarig för konsultverksamheten på Proact. Emelie Hellman, Civ. Ek. har rekryterats som ny CFO, Emelie kommer från LunarStorm. Inom närmaste framtiden beräknas ytterligare personer att rekryteras till JELLO, främst inom marknadsföring och försäljning.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Utformningen av denna delårsrapport följer IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendationer RR 32, "Redovisning för juridiska personer". Detta innebär att man i princip följer de internationella redovisningsreglerna IFRS/ISA med vissa undantag och tillägg. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen.

Aktien
JELLO AB är sedan den 15:e december 2005 listat på AktieTorget, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktiens börskurs per 2007-06-30 var 1,14 kr.

Tidplan för ekonomisk översikt 2007

Delårsrapport tredje kvartalet: 19:e oktober 2007
Bokslutskommuniké för 2008: 14:e februari 2008

Stockholm den 15:e augusti 2007

Niclas Trägårdh
VD, JELLO AB

För ytterligare information kontakta
VD Niclas Trägårdh niclas.tragardh@jello.se 070- 453 81 46
Org.Nr. 556381-0422

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

JELLO's affärsidé är att tillhandahålla en interaktiv, målgruppsinriktad söktjänst på Internet för konsumenter i syfte att generera ytterligare försäljning för våra annonskunder. Med hjälp av Jellosystemets funktionalitet kan våra annonsörer mäta effektiviteten av sin annonsering och själva administrera sitt erbjudande för att optimera utfallet. JELLO AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget. JELLO nätverket har över 350 000 unika besökare per månad.

Butiker.se är är en marknadsplats där konsumenter och e-handlare möts. Det är en komplett butikskatalog för e-handel. Här ska konsumenten hitta just den Internetbutik som eftersöks oavsett storlek, sortiment eller bransch. Via en fritextsökning, butikskatalog och övriga tjänster som erbjudanden, prisjämförelser med mera blir det enklare för konsumenter att hitta de bästa Internetbutikerna när det gäller utbud, varumärken, produkter och/eller pris.