Netrevelation AB

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 08:57 CET

• Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 69,2 (62,3) MSEK, en ökning med 11 % jämfört med samma period 2005. För tredje kvartalet var ökningen 10%.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden som helhet till+0,07 MSEK jämfört med - 0,3 MSEK för samma period föregående år.
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 (-6,1) MSEK och resultat per aktie -0,05 (-0,06) SEK.
• Bruttomarginalen utvecklas positivt och uppgick till 16,6 (15,7)%.
• Periodens kassaflöde uppgick till 0,5 (-0,5) MSEK
• Företrädesemission om 29 MSEK övertecknades och fullföljdes efter periodens utgångKontaktperson
VD, Roger Blomquist. Email: roger.blomquist@netrevelation.se.

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på First North.