New Wave Group AB

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:43 CEST

Perioden 1 januari - 31 mars 2009

  • Omsättningen uppgick till 979 mkr, vilket var 4 % lägre än föregående år (1 015).
  • Resultat efter skatt försämrades med 38,3 mkr till -53,3 (-15,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,23) kr.
  • Omstruktureringskostnader har belastat resultat före skatt med 77,2 mkr.
  • Soliditeten uppgick till 33,4 (27,3) %.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 148,9 (196,5) %.

Utsikter för 2008

  • Marknadsförutsättningarna är fortsatt svårbedömda på grund av osäkerheten i konjunkturläget New Wave räknar dock med att resultat före skatt kommer att bli i nivå med 2008, medan försäljningen inte förväntas nå samma nivå som fjolåret.

JANUARI - MARS
Omsättningen
Omsättningen under perioden uppgick till 979 (1 015) mkr, vilket var 4 % lägre än föregående år. Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 108 mkr.

Minskningen är främst relaterad till affärsområdet Profil 7 % samt Gåvor & Heminredning 4 %. Sport & Fritid var i nivå med föregående år.

Omsättningen minskade under kvartalet i de nordiska länderna, och då främst Sverige, samt i USA. Europas försäljning var något högre än föregående år, där Tyskland och Schweiz har ökad försäljning. Positiv valutaeffekt uppkom främst i Euroländer och USA.

Den minskade försäljningen beror på det allmänna ekonomiska läget.

Bruttovinst
Bruttovinsten har under perioden påverkats av omstruktureringskostnader i Orrefors Kosta Boda om 25 mkr. Marginalen uppgick till 48,6 (47,6) % exklusive nämnda omstrukturerings kostnad. Den förbättrade marginalen är främst relaterad till de prishöjningar som är gjorda under 2008 och 2009.

Övriga intäkter och övriga kostnader
Övriga intäkter ökade med 16,7 mkr till 22,9 (6,2). Ökningen är främst hänförlig till rörelsens valuta vinster och skall ställas mot resultatraden "Övriga kostnader" där rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga kostnader ökade med 9,9 till -14,7 (-4,8) mkr. Resultatet av dessa två poster innebär en ökad nettovinst på 6,8 mkr.

Kostnader och avskrivningar
De externa kostnaderna minskade med 9,7 och uppgick till -267,7 (-277,4 ). Kostnaderna har påverkats positivt beroende på besparingar men negativt vid omräkning av utländska dotterbolag till SEK. Omstruktureringskostnader på 7,1 mkr har belastat externa kostnader i samband med förändringar i Cutter & Buck's division för direktförsäljning till slutkund.

Kostnaderna för personal har ökat med 52,6 till -231,2 (-178,6) mkr. Personal kostnader har belastats med omstruktureringskostnader i Orrefors Kosta Boda på 45,1 mkr samt en negativ valutapåverkan vid omräkning av utländska dotterbolag till SEK. Exklusive dessa poster är personal kostnader något lägre än föregående år. Under kvartalet har den omstrukturering inom Orrefors Kosta Boda som aviserats slutförs med berörda fackföreningar och slutresultatet är en personalminskning om 154 personer. Detta innebär att bolaget har gjort en avsättning för omstrukturering i form av en engångskostnad om totalt 70,1 mkr. Utav dessa redovisas 45,1 mkr under personalkostnader och 25,0 mkr under bruttovinst, då de är hänförliga till ett försämrat produktionsresultat. Periodiseringseffekten av dessa kostnader är 17,5 mkr per kvartal.

Avskrivningarna uppgick till 18,5 (12,5) mkr.

Rörelsemarginalen uppgick till -5,9 (1,5) %, försämringen beror på omstruktureringskostnaderna.

Finansnetto och skatter
Finansnettot uppgick till -15,5 (-32,1) mkr. Minskningen beror på lägre räntenivåer. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.

Skattekostnaden har i absoluta tal påverkat resultatet positivt med 19,5 (1,5) mkr pga uppbokade latenta skattefordringar.

Resultat
Resultat efter skatt försämrades med 38,3 mkr till -53,3 (-15,0) mkr och resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,23) kr.

Perioden har belastats med omstruktureringskostnader på 77,2 mkr före skatt. Vid en skattesats om 26,9% för berörda bolag, blir nettopåverkan av omstruktureringskostnaden -56,4 mkr. Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick därmed till 3,1 (-15,0) mkr. Dock har periodiseringseffekten av omstruktureringskostnaden bidragit positivt med cirka 13,5 mkr efter skatt.

RAPPORTERING AV AFFÄRSOMRÅDE
New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i affärsområdena Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning (se bilaga för uppdelning av varumärkena per affärsområde). Koncernen följer områdets och varumärkenas försäljning samt resultat (EBITDA). Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.

Profil
För perioden januari-mars minskade omsättningen med 7 % till 442 (474) mkr och resultatet (EBITDA) försämrades med 5,6 mkr till 22,8 (28,4) mkr. Omsättning och resultat var lägre i Norden, och då främst Sverige och Finland. Även Europa var lägre men har kompenserats av en positiv valutaeffekt. Försämringen beror på det allmänna konjunkturläget.

Sport & Fritid
Omsättningen för perioden januari-mars var i nivå med föregående år 413 (411) mkr men resultatet (EBITDA) försämrades med 12,8 mkr till 19,4 (32,2) mkr. Omsättningen och resultat för Craft har varit fortsatt positiv. Cutter & Buck har påverkats negativt av den fortsatt svaga amerikanska marknaden. Cutter & Buck USA har även belastats med 7,1 mkr i omstruktureringskostnader pga förändringar i divisionen för direktförsäljning till kund. Periodiseringseffekten av omstruktureringskostnaden har bidragit positivt med ca 1 mkr.

Gåvor & Heminredning
För perioden oktober-december minskade omsättningen med 4% till 124 (130) mkr och resultatet (EBITDA) försämrades med 48,5 mkr till -81,0 (-32,5) mkr. Den lägre omsättningen är relaterad till den svenska detaljhandelsmarknaden för Orrefors Kosta Boda och det försämrade resultatet till bolagets omstruktureringskostnader på 70,1 mkr. Periodiseringseffekten av omstruktureringskostnaden har bidragit positivt med ca 17,5 mkr.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Tabell för omsättning i regionerna Norden, Mellan-europa, Södra Europa, USA och Övriga regioner redovisas på sidan 15.

Under perioden januari - mars minskade försäljningen i den nordiska regionen med 12 %, vilket främst hänför sig till Sverige och Finland. Förutom en positiv valutaeffekt har Mellaneuropa god tillväxt i Tyskland och Södra Europa i Schweiz. Försäljningen i USA minskade med 3 %, valutakursutvecklingen bidrog positivt och försäljningen i lokal valuta i regionen föll med 35 %. Försäljningsökningen på övriga marknader är främst hänförlig till Kina.

KAPITALBINDNING
Kapitalbindningen av varor ökade under perioden med 103 mkr till 2 303 ( 2 200) mkr. Föregående års ökning var 118 mkr. Den försvagade svenska kronan påverkar det redovisade värdet vid omräkning till SEK. Detta har påverkat varulagret under perioden med 38 mkr, vilket innebär att ökningen vid oförändrad valuta kurs var 65 mkr. Inkuransreserv per den 31 mars 2009 uppgick till 106 (109) mkr eller cirka 5 % av redovisat lagervärde.

Omsättningshastigheten på varulager för perioden uppgick till 0,9 (1,1).

Kundfordringarna minskade med 2 mkr till 834 (836) mkr.

Åtgärder för att minska kapitalbindningen fortgår och beräknas ge resultat under främst andra halvåret 2009.

INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -139 (-189) mkr och efter investeringar till -145 (-205) mkr. Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick till -6 (-16) mkr.

Nettoskulden ökade under januari - mars med 108 mkr och uppgick till 2 684 (2 576) mkr, där valuta förändringar har ökat skulden med 50 mkr. Nettoskulden i förhållande till eget kapital ökade och uppgick till 149 (141) %, vilket dels är en normal följd av att första kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal dels för de redovisade omstruktureringskostnader. Motsvarande nettoskuld första kvartalet 2008 var 197 %. Koncernen hade cirka 3 357 mkr i kreditramar den 31 mars 2009 och lånefaciliteten löper till och med April 2011. Räntan är baserad på STIBOR samt fast marginal. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto. Finansieringen kräver att vissa nyckeltal, sk covenants uppfylls.

Koncernens covenants är sedan december 2008 fastställda för perioden 31 december 2008 till och med 31 december 2009 och är följande;

- Räntetäckningsgrad under perioden 2008-12-31 till och med 2009-06-30 vid varje tid överstiga 2,5 och för tiden därefter överstiga 3,0 beräknad på underlag för de senaste fyra kvartalen.


- Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA, beräknat på rullande 12-månadersperiod, vid avstämningstidpunkterna, 2008-12-31, 2009-03-31, 2009-06-30, 2009-09-30 och 2009-12-31 får ej överstiga 6,5 gånger

- Varulageromsättningshastigheten, beräknat på rullande 12 månadersperiod, får vid avstämningstidpunkterna 2008-12-31 inte understiga 1,09 gånger, 2009-03-31 inte understiga 1,05, 2009-06-30 inte understiga 1,03, 2009-09-30 inte understiga 1,07 och 2009-12-31 inte understiga 1,13.

- Soliditeten får vid avstämningstidpunkten 2008-12-31 inte understiga 25 % och vid därefter kommande kalenderkvartalsskiften inte understiga 30 %.

I samband med Orrefors Kosta Boda's avsättning för omstrukturering i form av en engångskostnad om cirka 70,1 mkr har New Wave Group kommit överens med kreditgivare om att nämnda engångskostnad ska återföras vid beräkningen av de finansiella åtagandena som New Wave Group åtagit sig att uppfylla enligt ovan. Överenskommelsen innebär att engångskostnaden i sin helhet skall återföras under kvartal 1 och istället fördelas jämnt över de fyra kvartalen 2009, dvs med ett belopp om cirka 17,5 mkr i vart och ett av kvartalsboksluten för kvartal 1-4 under 2009.

Koncernen förväntas med nuvarande prognos för 2009 uppfylla ovanstående nyckeltal.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda den 31 mars 2009 uppgick till 2 417 (2 562) personer varav 47 % var kvinnor och 53 % var män. Av antalet anställda är 723 personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave är hänförlig till Orrefors Kosta Boda, Seger, Dahetra, Toppoint och Cutter & Buck (brodyr).

TECKNINGSOPTIONER I NEW WAVE GROUP AB
New Wave har tre program för teckningsoptioner utestående. Det ena gavs ut under juli 2007 och omfattar 1 653 250 optionsrätter som löper tom juni 2010 med ett lösenpris om 102,50. Optionerna tecknades med en premie om 7 kr per styck. Ursprungligen emitterades 2 000 000 optionsrätter, varefter 346 750 har makulerats.

De två andra programmen gavs ut i juli 2008 och riktar sig dels till ledande befattningshavare och dels till styrelsen. Optionsprogrammet till ledande befattningshavare omfattar 1 800 000 optionsrätter och löper tom juni 2011 med ett lösen pris om 64,05 kr. Optionerna tecknades med en premie om 1,11 kr per styck. Optionsprogrammet till styrelsen omfattar 200 000 optionsrätter och löper tom juni 2013 med ett lösen pris om 85,40 kr. Optionerna tecknades med en premie om 0,88 kr per styck. Erhållna premier har baserats på marknadsvärde.

UTSIKTERNA FÖR 2009
Marknadsförutsättningarna är fortsatt svårbedömda på grund av osäkerheten i konjunkturläget. New Wave räknar dock med att resultat före skatt kommer att vara i nivå med 2008, medan försäljningen inte förväntas nå samma nivå som fjolåret.

MODERBOLAGET
Försäljningen uppgick till 57 (35) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,6 (-16,5) mkr. Nettoupplåningen uppgick till 2 558 (2 536) mkr varav 2 507 (2 528) mkr avser finansiering till dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till -0,2 (-13,5) mkr. Balansomslutningen uppgår till 4 094 (4 163) mkr och det egna kapitalet till 1 055 (1 046) mkr.

RISKER OCH RISKKONTROLL
New Wave är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen upprättat en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till årsredovisningen 2007; www.nwg.se.

Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.

Koncernens kreditavtal som löper till och med april 2011 kräver att vissa nyckeltal uppnås (se ovan under avsnitt Investeringar, finansiering och likviditet).

Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade. Konjunkturläget samt finanskrisen har dock skapat en osäkerhet, vilket innebär att de finansiella riskerna i marknaden totalt därmed har ökat.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen samt enligt redovisningsrådet FRF 2:1 vad gäller moderbolaget. Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med vad som framgår av Årsredovisningen för 2007.

ÅRSTÄMMA
Årstämman äger rum den 19 maj kl 10.00 på huvudkontoret i Göteborg. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig den 6 maj på bolagets huvudkontor.

UTDELNING
Målsättningen är att dela ut 30 % av koncernens nettoresultat över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 0.18 (1.00) krona per aktie, motsvarande 11,9 mkr. Förslaget motsvarar 8 % av nettoresultatet.

NOMINERINGSKOMMITTE
Sammansättningen av nomineringskommitten inför styrelsevalet på årstämman är:
- Torsten Jansson, styrelseordförande och största aktieägare
- Anders Algotsson, representant för AFA försäkringar
- Arne Lööw, representant för Fjärde AP fonden

Valberedningen har föreslagit följande: Såsom styrelseval föreslås omval av Torsten Jansson och Mats Årjes såsom ledamöter samt nyval av Göran Härstedt, Kinna Bellander och Helle Kruse Nielsen. Därutöver föreslås nyval av ytterligare en ledamot, tillika styrelseordförande, som kommer att presenteras i god tid före årsstämman. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Hans Johansson, Maria Andark och Peter Nilsson har avböjt omval.

KALENDARIUM
  • 19 maj 2009 Årsstämma 2009
  • 25 augusti 2009 Delårsrapport för andra kvartalet
  • 12 november 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 24 april 2009
New Wave Group AB (publ)


Torsten Jansson
Styrelseordförande

Hans Johansson
Styrelseledamot

Mats Årjes
Styrelseledamot

Maria Andark
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot


Göran Härstedt
Verkställande Direktör
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Göran Härstedt
Telefon: 031-712 89 02
E-post: goran.harstedt@nwg.se
Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031-712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2009 klockan 7.00 (CET).