Panaxia Security AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PANAXIA SECURITY AB (PUBL) 1 JANUARI 2006- 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:14 CET

Fortsatt omsättningsökning och börsnotering
· Nettoomsättningen steg med 51 procent till 124,4 mkr (82,6 mkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,8 mkr (3,4 mkr)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,03 kr (0,02 kr)
· Rörelseresultatet uppgick till 12,8 mkr, att jämföras med 7,5 mkr samma period föregående år
· Räntabilitet på eget kapital uppgick till 22,5 procent (39,9 procent)
· Värdet på nytecknade avtal 353 mkr
· Börsvärde 30 september 250 mkr

Koncernen i sammandrag

Verksamhet

Koncernstruktur
Panaxiakoncernen består av tre bolag: moderbolaget Panaxia Security AB (publ) med dotterbolagen Panaxia AB och PanAlarm AB. Alla bolagen har sin verksamhet i Sverige.

All hittillsvarande verksamhet har bedrivits i Panaxia AB. PanAlarm AB startade sin verksamhet i maj 2006. Inom moderbolaget finns koncernens ledningsfunktioner.

Övergripande mål
Panaxia skall fortsätta att vara marknadsledande inom slutna transportlösningar och vara en av de ledande aktörerna inom segmenten Säkerhetstransporter och Övervakning. Panaxia skall kännetecknas av snabbhet, flexibilitet och kreativitet och skall alltid sträva efter att erbjuda de mest effektiva transportlösningarna, både ur ett logistiskt- och ekonomiskt perspektiv.

Affärsidé
Panaxias affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda s k slutna transportlösningar för säker transport, förvaring, hantering och övervakning av stöldbegärliga varor.

Värdetransporter
Värdetransporter innefattar transport av sedlar och mynt till och från en kund eller en uttagsautomat samt tömning av serviceboxar. Panaxias värdetransporter sker med s k slutna transportsystem vilka har en rad säkerhetsfunktioner som infärgningssystem, positionering, fastlåsning av säkerhetsväskor, säkerhetskodning, och fjärridentifiering.

Kontanthantering
Kontanthantering innefattar hantering, äkthetskontroll och uppräkning av mynt och sedlar samt försäljning av dessa. Tjänsten innefattar också redovisning och insättning av uppräknat belopp på kundens bankkonto.

Säkerhetstransporter
Området Säkerhetstransporter innefattar transport av andra stöldbegärliga varor än kontanter, bland annat mediciner, tobak och mobiltelefoner.

Övervakningstjänster
Med både mer avancerad och billigare teknik kan tjänsteutbudet från övervakningscentralerna breddas jämfört med dagens utbud. Många av de nya tjänsterna vänder sig till nya kunder. Verksamhetsområdet bedrivs i dotterbolaget PanAlarm AB.

Omsättning och resultat januari-september 2006

Nya uppdrag säkrar tillväxten
Den kraftiga omsättningsökningen har fortsatt även under tredje kvartalet. I jämförelse med de nio första månaderna ifjol ökade nettoomsättningen med 51 procent till 124,4 mkr. Förklaringen till detta är att Panaxia har haft en mycket god kundtillströmning under 2005 och 2006. Följden av detta är att de avtal som tecknades och startade under 2005 får full effekt i år. Avtalen som ingåtts hittills under 2006 får full effekt först 2007.

Under perioden januari-september i år har ett antal större uppdrag startats eller påbörjats:
· Från 1 januari utför Panaxia värdetransporter och sköter mynthantering för ett antal fristående sparbanker i södra Sverige. Detta avtal var Panaxias första större bankuppdrag. Till dags dato omfattar det 16 banker och ytterligare banker förväntas tillkomma.
· I början av mars startades transporter av medicin för Kronans Droghandel AB till apotek i stor del av södra Sverige. Detta var det tredje uppdraget för Kronans Droghandel och i med det detta uppdrag är Kronans Droghandel Panaxias största kund.
· Med start 3 maj utför Panaxia samtliga värdetransporter och kontanthantering åt Apoteksbolagets drygt 900 apotek.
· 1 juli övertog Panaxia uppdraget åt Sveriges största bensinbolag OK-Q8 AB avseende värdetransporter, dagskasseuppräkning och växelleveranser. Avtalet är treårigt och gäller OK-Q8:s 190 stationer och 80 automatstationer i egen regi över hela landet.
· Bolaget har även förlängt avtalet med Stockholms Läns Landsting avseende värdetransporter och växelleveranser i ytterligare 3 år till tandvårdskliniker, läkarmottagningar, vårdcentraler och andra landstingsenheter.
· Från 2 oktober kör Panaxia även medicin åt Kronans Droghandel i Stockholm och Göteborg med omnejd vilket innebär att bolaget utför samtliga apotekstransporter åt Kronans Droghandel. Avtalet löper i 2 år.

Härutöver har:
· Panaxia tecknat ett avtal med G4S Cash Services som underleverantör åt G4S som en del av bolagets 3-årsavtal med Swedbank. G4S ansvarar för hela kontanthanteringen på lokal nivå för Swedbank, omfattande dagskassehantering, påfyllning och service av automater samt kontantleveranser till bankkontoren. Panaxias del av avtalet avser samtliga uppdrag i Norrland, Dalarna och på Gotland med start i januari 2007.
· Panaxia tecknat ett ramavtal avseende värdetransporttjänster och kontanthantering med SEB. Avtalet gäller tills vidare.
· PanAlarm tecknat avtal med ett antal kunder om övervakning av fordon och värdeväskor.


Orderläget
Det sammanlagda värdet av nytecknade eller omförhandlade avtal under perioden januari-september 2006 uppgår till 353 mkr varav avtal motsvarande 67 mkr nytecknats under perioden juli-september. Av det sammanlagda ordervärdet avser 80 % avtal som löper i 3 år och av det totala ordervärdet faktureras15 % i år, 36 % 2007, 31 % 2008 och 17 % 2009.


Tillväxten leder till ökade kostnader
Normalt kräver nya uppdrag, som kan skötas inom befintlig struktur, inga ytterligare investeringar och större förberedelser. Däremot kräver större uppdrag noggranna förberedelser tillsammans med kunden, däribland genomförande av s k riskanalyser på varje ställe där en transport skall utföras. I de flesta fall krävs anställning och utbildning av ny personal, anskaffning och kodning av värdeväskor samt anskaffning och anpassning av fordon för de nya uppdragen. Den resultatmässiga effekten av detta blir att kostnaden för dessa nya resurser kommer 1-2 månader innan uppdraget startar och innan intäkterna kommer. Totalt har uppstart av större uppdrag medfört extra kostnader på 2,1 mkr under de första nio månaderna.

I och med att bolaget expanderat sin verksamhet genom fler kunder och fler uppdrag har bolaget etablerat sig på ett antal nya orter och i vissa fall skaffat större och mer ändamålsenliga lokaler på orter där företaget redan fanns. Lokalerna har anpassats till bolagets verksamhet och utrustats med övervakning, larm - och säkerhetsanordningar.

I december 2005 startades den första kontantcentralen i Kupolens köpcenter i Borlänge. I april 2006 startades ytterligare en i Allums köpcenter i Partille och i slutet av september öppnades en tredje anläggning i Familia köpcenter utanför Helsingborg. För att en kontantcentral skall bli lönsam krävs att en hög andel av butikerna och restaurangerna i köpcentret ansluts och nyttjar de tjänster som tillhandahålls av kontantcentralen. Denna process tar tid då många av kunderna har avtal med andra leverantörer som kan löpa ytterligare en tid. Bolaget är mycket nöjd med de hittillsvarande etableringarna och arbetet pågår med ytterligare etableringar. Bolagets fjärde kontantcentral öppnas den 15 november i Krämaren i Örebro. Hittills i år har etableringen av kontantcentralerna medfört extra kostnader på 0,4 mkr.

Processen för att notera bolagets aktie på NGM har påverkat kostnaderna med 0,6 mkr liksom igångsättandet av den nya övervakningscentralen i Piteå. Idag är 10 personer verksamma inom PanAlarm med övervakning, larmmottagning och kundbearbetning. Uppstarten av PanAlarm har kostat 0.9 mkr. De första kundavtalen har startat under sommaren och styrelsen räknar med att lönsamhet nås i början av nästa år.

Arbetsmiljöverket utfärdade under våren nya direktiv för utförande av värdetransporter varav vissa åtgärder skall vara klara till augusti i år och övriga åtgärder till augusti 2007. Även om Panaxia redan klarar de nya kraven så medförde direktiven en omfattande genomgång av bolagets rutiner och genomförande av säkerhetsanalyser på samtliga objekt och körsträckor. Sammanlagt har åtgärderna kostat 0,3 mkr till och med september.

Som en följd av den snabba tillväxten har antalet anställda ökat. Under perioden januari-september 2005 var medelantalet anställda 85. För helår 2005 var medelantalet anställda 102 och för de första nio månaderna i år 187. Knappt hälften av de anställda är behovsanställda, dvs de är timanställda och arbetar när det finns behov vid toppar, ledigheter etc.

De totala kostnaderna uppgick till 125,1 mkr att jämföra med 75,0 mkr samma period 2005, en ökning med 67 procent.

Omsättning per affärsområde
Panaxiakoncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområden - Värdetransporter, Kontanthantering, Säkerhetstransporter och Övervakningstjänster. Omsättningen per affärsområde har varit följande:

Inriktningen är att öka andelen av omsättningen från Säkerhetstransporter och Övervakning de affärsområden där företaget ser tydliga behov i marknaden och där marginalerna ger bra lönsamhet.


Investeringar
Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 39,6 mkr varav 31,2 mkr finansierats via leasing. Investeringarna avsåg fordon, fordonsutrustning, värdeväskor, sök- och kommunikationsutrustning, säkerhetsanordningar och utrustning för kontanthantering.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet var positivt under perioden. Utöver likvida medel på 21,4 mkr fanns per den sista september en checkräkningskredit på 20 mkr, som inte var utnyttjad på rapportdagen.

Personal
Per rapportdagen var 240 personer anställda i koncernen (133). I genomsnitt var 187 personer anställda (85) under perioden januari-september.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Efter rapportdagen har nedanstående större kundavtal tecknats:
· Nytt avtal med Åhlénsgruppen om att utföra samtliga värdetransporter och all kontanthantering för totalt 200 varuhus och butiker runt om i landet. Avtalet är 3-årigt och startar 1 december 2006.
· Förlängning av avtalet med Nilson Group AB, som driver cirka 200skobutiker i hela landet, i ytterligare 3 år.

Ändamålsenliga och geografiskt rätt placerade lokaler är ett måste för att verksamheten skall kunna bedrivas optimalt. I oktober undertecknades ett avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Avstampet nr 2911 AB med en logistiklokal i Jönköping som enda tillgång. Köpeskillingen är 5,8 mkr vilket i sin helhet avser fastigheten i bolaget. Tillträde till lokalen skedde omedelbart rum efter avtalstecknande och övertagandet av bolaget sker den 27 november. Lokalerna skall användas dels för värdetransporter, dels för den förväntade expansionen inom området Säkerhetstransporter.

Prognos
Mot bakgrund av de tecknade avtal som nämns ovan är styrelsens bedömning att tidigare lämnad prognos avseende årets omsättning ligger fast och därmed att ett resultat efter finansiella poster på 9 mkr kommer att nås. Detta ger en beräknad vinst per aktie på 0,05 kr.

Aktiedata
Aktien noterad på: NGM Equity
Antal aktier 30 september: 219.168.000
Börsvärde 30 september: 249,9 mkr
Slutkurs 30 september: 1,14 kronor
Lägsta slutkurs under kvartalet: 0,75 kronor (första handelsdagen 19 juli)
Högsta slutkurs under kvartalet: 1,23 kronor
Genomsnittligt antal omsatta aktier
under kvartalet: 788.289 aktier/börsdag

Redovisningsprinciper
Från och med delårsrapporten per 31 mars 2006 upprättar Panaxia Security AB (publ) sin koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. Vid denna delårsrapports upprättande har således IAS 34 "Delårsrapportering" och RR31 "Delårsrapportering för koncernen" tillämpats. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar kan komma att ske vid framtida rapportering.

Tillämpade redovisningsprinciper, förändringar jämfört med tidigare tillämpade principer, finansiella effekter av ändrade redovisningsprinciper samt omräknade jämförelsetal framgår på sidorna 10-14 i denna delårsrapport. Jämförelsetalen för föregående räkenskapsår samt för den senaste tolvmånadersperioden är genomgående omräknade till IFRS, i enlighet med IFRS 1, "Första gången IFRS tillämpas".

Då moderbolagets enda uppgift är att svara för koncernledningsfunktioner och att äga aktierna i de två dotterbolagen Panaxia AB och PanAlarm AB visas inga redovisningsuppgifter för moderbolaget.

Ett rörelseförvärv som innefattar företag eller rörelser under samma bestämmande inflytande är ett rörelseförvärv, i vilka alla de sammanslagna företagen eller rörelserna kontrolleras ytterst av samma part eller parter både före och efter rörelseförvärvet och att det bestämmande inflytandet inte är tillfälligt. Mot bakgrund härav redovisas alla rörelseförvärv, som omfattar företag under samma bestämmande inflytande, till redovisat värde.

Bolaget har ändrat sin bedömning av avskrivningstid för anläggningar och inventarier så att de bättre avspeglar tillgångarnas ekonomiska livslängd. Generellt sett har avskrivningstiderna förlängts. Förändringarna har redovisats enligt IAS 8. Den nya bedömningen av nyttjandeperioden har minskat avskrivningarna för perioden januari-september i år med 843 kkr och för perioden juli-september i år med 360 kkr.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké januari-december 2006 15 februari 2007


Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.


Bromma den 16 november 2006

Panaxia Security AB (publ)

Thomas Gravius,VD


För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Gravius, VD 070-760 34 18
Göran Lundmark, CFO 070-604 63 10

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapporten för Panaxia Security AB (publ), Org nr 556696-0687 Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Panaxia Security AB (publ) för perioden 1/1-30/9 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundad på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Kista 2006-11-15

Jonny Isaksson
Auktoriserad revisor