AU Holding AB

Delårsrapport för perioden 01.01.2007 - 30.06.2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:29 CEST

(Aktietorget: AUH)

- Omsättningen för de första sex månaderna under 2007 uppgick till 30,0 Msek (22,9) vilket motsvarar en ökning på 31 %.
- Resultat före skatt blev 0,2 Msek (- 0,9 Msek); en tydlig förbättring.
- Soliditeten är fortsatt god och uppgick till 35 % (33 %) vid periodens slut.
- Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.

Nyckeltal för koncernen 2007.06.30 (2006.12.31)

Rörelsens intäkter 30 052 249 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader - 29 712 224 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 340 025 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 167 260 kr (-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 854 567 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 105 213 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 11 478 257 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 1 901 572 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 14 339 609 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 009 114 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 7 770 011 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal (1) 1 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 2 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 2 % (neg)
Soliditet (4) 35 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72'obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 - 30.06.2007 (Alla siffror i tkr):

Siffrorna gäller i ordning Kina / Tyskland / Sverige

Nettoomsättning 11.317 / 7.568 / 11.167
Bruttovinst 1.392 / 1.090 / 2.332
Rörelseresultat -309 / 560 / 936

Övriga kostnader AU Holding: - 843
Siffrorna är approximativa.

Omsättningen under det första halvåret har varit god. I förhållande till samma period föregående år har omsättningen ökat med 31 %. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positiv. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 35 %.

Verksamheten i Kina har under perioden utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick för perioden till 11,3 Mkr (8,7), vilket motsvarar en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har under perioden varit fortsatt stabila. Omsättningen i Tyskland uppgick till 7,6 Mkr (8,6) under perioden.

Andra kvartalet
Omsättningsökningen under andra kvartalet är mindre än ledningens förväntningar, detta på grund av en försenad registrering till följd av en uppdagad korruptionsskandal inom den myndighet i Kina som handhar registreringshandläggningen, State Food and Drug Administration (SFDA). Registreringen erhölls efter periodens utgång.

Under andra kvartalet har Alldental medverkat vid den internationella mässan IDS i Köln, ett viktigt forum för information och etablering av kontakter inom dental marknaden. Mycket arbete har lagts ner på samtal med SFDA och framtida potentiella kunder i Kina som kräver SFDA-registrering. Registreringen erhölls under juli månad och ett antal kunder har redan börjat handla av Alldental, bland dem även statliga sjukhus. Alldental har anställt ytterligare en säljare, Mr. Deng Zhouyang, som är en nyckelperson i branschen. Alldental har dessutom medverkat vid Sinodent 2007 i Peking, Kinas viktigaste branschmässa. Mycket arbete har lagts ner på marknadsföring i Kina. Fokus under det andra kvartalet har legat på utvecklingen i Kina.


AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.


AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se