Central Asia Gold AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JAN – 30 SEPT 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:56 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44293

CENTRAL ASIA GOLD: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JAN – 30 SEPT 2006

(NGM: CAG)

· Förvärvet av Kopylovskoye-fyndigheten i Sibirien är nu avtalat full ut. Köpesumman blir 15 miljoner USD.

· Central Asia Golds totala guldproduktion under de första 9 månaderna 2006 uppgick till 220 kg (ca 7 100 oz). För helåret 2006 beräknas guldproduktionen komma att uppgå till ca 300 kg (9 700 oz) exklusive resulterande guld via avfallsanden på Kopto och det första guldet från uppstartsfasen vid det nya processverket på Tardan.

· Under årets första 9 månader sålde CAG-koncernen 135 kg guld ( 4 340 oz)

· Det nya processverket på Tardan kommer att börja bearbeta malm under mitten av nästa månad.

· Ytterligare en guldlicens i Sibirien förvärvad på öppen auktion

· Konsoliderad omsättning blev 38,40 MSEK för rapportperioden (11,32 MSEK). För periodens sista kvartal blev omsättningen 28,42 MSEK (4,25 MSEK).

· Nettoresultat efter skatt för rapportperioden blev -12,39 MSEK (-1,98 MSEK). För sista kvartalet blev nettoresultatet 0,32 MSEK (-2,42 MSEK). I niomånadersresultatet 2006 ingår en valutakursförlust om 6,85 MSEK.

· Resultat per aktie blev -0,050 SEK för niomånadersperioden (-0,012 SEK). För kvartalet juli - september 2006 blev resultat per aktie 0,001 SEK (-0,014 SEK).


Bakgrund
Central Asia Gold AB ("CAG AB") är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av två helägda ryska dotterbolag, som är av typen limited liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold tre dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars, ägs till 50%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det andra dotterdotterbolag är den alluviala guldproducenten OOO Artelj Tyva som ägs till 99,8%. Slutligen ägs ett litet bolag vid namn OOO Perspektiva. Detta är ett bolag utan väsentliga tillgångar som används för Central Asia Gold-koncernens deltagande på olika publika privatiseringsauktioner i Ryssland.

Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva-regionen på gränsen till Mongoliet.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper fyra minerallicenser registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per tidiga januari 2006 omkring 333 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 215 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 4 354 000 oz av P2 guldmineraltillgångar. Det pågående förvärvet av guldfyndigheten Kopylovskoye kommer, när det slutförts, att initialt tillföra ytterligare ca 240 000 oz av C1/C2 guldreserver och 293 000 oz av guldmineraltill-gångar (resources) av kategorin P1.

CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet aktieägare är för tillfället ca 4 500.


Resultat - Koncernen
För niomånadersperioden januari - september 2006 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -12,39 MSEK (-1,98 MSEK) motsvarande -0,050 SEK per aktie (-0,012 SEK). För kvartalet juli - september 2006 blev motsvarande resultat 0,32 MSEK (-2,42 MSEK) och resultatet per aktie 0,001 SEK (-0,014 SEK).

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 19,75 MSEK (0,70), varav 18,54 under det tredje kvartalet (0). Detta motsvarar ett genomsnittligt realiserat pris om 609 USD per oz. Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 3,97 MSEK (0,36 MSEK) avseende tjänster utförda av dotterdotterbolaget OOO Mars, som sysslar med transportservice delvis även för externa kunder. För det sista kvartalet (juli - september) blev serviceintäkterna 2,18 MSEK (0,21 MSEK).

Under rapportperioden har kostnader i de ryska dotterbolagen om 14,69 MSEK (10,26 MSEK) aktiverats som gruvrättigheter. För rapportperiodens sista kvartal blev aktiveringen 7,70 MSEK (3,34 MSEK).

Totala rörelsekostnader i koncernen uppgick under niomånadersperioden 2006 till 44,57 MSEK (15,51 MSEK), varav 28,43 MSEK hänför sig till det tredje kvartalet (7,02 MSEK).

Netto finansiella poster uppgick till -5,83 MSEK för rapportperioden (0,53 MSEK), varav
0,67 MSEK för sista kvartalet (-0,25 MSEK). Det relativt stora finansiella underskottet under rapportperioden förklaras av valutakursförluster i moderbolaget hänförliga i huvudsak till det andra kvartalet.

Skattekostnaden för rapportperioden blev -0,41 MSEK (1,68 MSEK). Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för perioden var 0,23 MSEK (0).

Det skall påpekas att dotterbolaget OOO Artelj Tyva som en alluvial guldproducent sysslar med säsongsmässig guldproduktion under den varma delen av året, d v s under perioden maj - oktober, varvid guldförsäljningen sker under kvartal 3 och 4.


Tardan

Bakgrund
Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om ca 100 m.
Ett 30-tal malmkroppar har identifierats inom ett 3,3 kvadratkilometer stort område på licensblocket som ligger cirka 80 km öster om regionhuvudstaden Kyzyl. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton ("g/t"). Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004-2006 kompletterats med ny datainsamling.

Höghaltiga malmkroppar
Utbyggnadsprogrammet avseende de höghaltiga malmkropparna på Tardan-fyndigheten fortgår enligt plan. Under det tredje kvartalet har alla krafter inriktats på att bygga färdigt det nya gravimetriska processverket på fyndigheten. Det mesta av betinget är nu genomfört med fabriksbyggnaden uppförd och installationen av processutrustningen pågående. I skrivande stund har krossar och kvarnar installerats och elnätet kopplats på. Flaskhalsen är för närvarande centrifugerna som importeras. Förtullningen har tagit tid, men nu är de igenom och under transport inom Ryssland. De kommer att installeras i december, varefter malmbearbetningen inleds. En mängd annat konstruktionsarbete genomförs även såsom uppförande av bostadshus, kontorsbyggnader, matsal etc. De äldre byggnaderna på Kopto-fyndigheten är inte tillräckliga för att husera den nödvändiga arbetsstyrkan.

På malmsidan har malmbrytningen inletts. Vid förberedandet av malmkropparna för brytning har goda resultat uppnåtts, och som tidigare har meddelats bedöms att de huvudsakliga malmkropparna är större än vad de gamla sovjetiska reservuppgifterna påvisar. I synnerhet tycks malmkroppen nr 26 vara mer omfattande än vad man tidigare trott, och den kommer att vara huvudsaklig malmförsörjare under det första året.

Företagsledningen är dock medveten om att detta är uppstartsfasen av ett nytt projekt med nya rutiner och utrustning, och i tiden sammanfaller uppstarten med den absolut kallaste perioden på året. Det är därför rimligt att räkna med begränsade bearbetningsvolymer under de första månaderna av arbete med gradvis ökande volymer under året som kommer.


Låghaltiga guldförekomster
Redan under 2004 börjades Central Asia Golds geologer titta på möjliga reservökningar på licensblocket Tardan. Angreppssättet blev då att bekräfta en storskalig närvaro av, och en ekonomiskt effektiv utbyggnadsplan för, de låghaltiga guldkoncentrationerna på Tardan. Genomgången av äldre liksom av nyinsamlade data visar nämligen att guldet på licensblocket Tardan är distribuerat över större områden än endast de så långt fastställda höghaltiga malmkropparna. Fokus har härvid varit på det s k "Block 2" öster om malmkropparna 24 - 29. Här har en noggrann kartläggning skett av en yta om cirka 15 400 m2. Det bedöms att enbart detta delblock kan innehålla upp till 10 ton (omkring 300 000 oz) av guld i marken med en relativt låg snitthalt (2,28 g/t). Block 2 penetrerades av ett djupt borrhål och en mängd ytdiken under sovjettiden, och en definierad malmkropp nr 1 finns inom detta delblock. En mängd ny information samlades in under 2005, bl a via två långa ytdiken. Dessa analyserade d ata
stödjer geologiavdelningens hypotes om att det finns brytbar malm med en relativt låg snitthalt av guld inom detta block. Ett beslut om att inleda utbyggnadsprogrammet för de dessa låghaltiga guldtillgångar kan sannolikt förväntas under 2007, och därvid kommer geologiavdelningen på Central Asia Gold att gå igenom malmklassificeringsprocedurerna hos Reservkommitén vid det ryska Naturresursministeriet.Kopto

Verksamheten
Till Kopto hör ett mindre anrikningsverk uppfört på 1990-talet. Anrikningsverket uppgraderades i olika omgångar under 2005 och även under 2006, och har f n en malmbearbetningskapacitet om ca 3 ton/timme. I utrustningen ingår krossar, kvarn, cykloner och skakbord för en gravimetrisk anrikning. Antalet anställda på basen uppgår f n till omkring 50 personer (i ett skift). Anställda jobbar generellt tre veckor på och tre veckor av. Kopto-fabriken är en blygsam experimentanläggning, men har för Central Asia Gold-koncernen under det första verksamhetsåret tjänat som en experimentplattform för att trimma in organisationen och förbereda den för produktionsarbetet på Tardan-fyndigheten intill.

Det skall uppmärksammas att en första mindre experimentell lakningsanläggning har uppförts på Kopto under sommaren 2006, vilken nu har tagits i drift. Den kemiska beståndsdelen som används där är svavelsyra (H2SO4), som inte är lika giftig eller effektiv som cyanid, som kommer att användas på Tardan-fyndigheten. Lakningsprocessen på Kopto visar dock goda resultat. Detta är ett test för att förbereda organisationen för steg 2 av guldutvinningen på Tardan, nämligen en fullskalig lakningsanläggning som planeras sättas igång under den senare delen av 2007.

Produktion
Under de första nio månaderna 2006 processades nästan 12 000 ton malm, varav 4 300 ton under det tredje kvartalet. Det gav drygt 36 kg kemiskt rent guld, av vilket nästan 16 kg hänför sig till det sista kvartalet. Utöver detta producerades nästan lika mycket ytterligare guld via avfallssanden, som temporärt lagras i avfallssandsdammen. Detta guld kan dock inte utvinnas fullt ut innan en storskalig lakningsanläggning tas i drift.

Försäljning
Under perioden januari - september 2006 såldes ca 26 kg guld tillsammans med smärre mängder silver. Intäkten blev drygt 530 000 USD, vilket motsvarade ett erhållet snittpris om drygt 617 USD/oz.

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO GRK Tomano ("Tomano") och befinner sig i den ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken också är operatör och skall säkra finansieringen. Så långt har ingen betydande aktivitet skett på detta licensområde.

Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget OOO Artelj Tyva Dotterbolaget OOO Artelj Tyva ("Artelj Tyva") har två alluviala fyndigheter - Bolshoy Agliyak och Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per inledningen av 2006 drygt 80 000 troy uns (oz). Den genomsnittliga guldhalten i sanden är 0,95 g per kubikmeter.

Som en alluvial producent producerar Artelj Tyva guld under den varma delen av året,
d v s under maj - oktober. Guldproduktionen under sommarmånaderna 2006 påverkades negativt av kraftiga översvämningar i norra Kina och östra Sibirien. Tyva var en av de mest drabbade ryska regionerna. De massiva regnen under denna period medförde att marken på Agliyak-fyndigheten blev så genomdränkt att de tunga grävmaskinerna inte kunde arbeta under ca 3 veckor. Därmed inställdes produktionen under en tid, men företagsledningen för Artelj Tyva har ansträngt sig för att hinna ikapp årets produktionsplan.

Guldproduktionen under de första nio månaderna (i realiteten endast under maj - september månad) uppgick till 194 kg. Under oktober - november har ytterligare ca 60 kg guld producerats. Detta leder till att helårsproduktionen kommer att uppgå till drygt 250 kg (ca 8 000 oz).

Under rapportperioden har Artelj Tyva realiserat 108 kg guld till ett genomsnittspris av 607 USD/oz


Investeringar, likviditet och finansiering
Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar under rapportperioden uppgick till 56,90 MSEK (16,15 MSEK). För tredje kvartalet 2006 blev motsvarande siffra 25,74 MSEK (3,81 MSEK).

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 167,56 MSEK vid periodslutet (23,64 MSEK).


Anställda
Antalet anställda i snitt under de första nio månaderna 2006 i koncernbolagen var 423 personer varav 46 kvinnor och 377 män.

Utgivna aktier
Per periodslutet var antalet utstående aktier i bolaget 291 196 923. Kvotvärde är 0,20 SEK per aktie. Alla aktier har en röst och lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Efter rapportperioden har en riktad emission om 75 000 000 aktier registrerats. Emissionskursen var 2,02 SEK per aktie. Emissionen genomfördes för att finansiera köpet av Kopylovskoye-fyndigheten, och emissionslikviden var erhållen redan vid periodslutet, varför den ingår i bolagets egna kapital då. Vid datumet för utgivande av denna rapport finns det därför 366 196 923 aktier. Inga mer teckningsoptioner finns utestående.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Central Asia Gold har påtecknat slutligt köpeavtal avseende Kopylovskoye-fyndigheten
Central Asia Gold meddelade i delårsrapporten för första kvartalet 2006 att en avsiktsförklaring (letter of intent) hade påtecknats avseende förvärv av en betydande guldfyndighet i Sibirien. Fyndigheten har ej varit i produktion men har varit föremål för relativt omfattande utvärderingsarbete. Initialt bedrevs utvärderingsarbete på Sovjet-tiden då en stor mängd geologisk information samlades in såväl på ytan via ytdiken och prospekteringsgropar som från djupet via borrhål och ett underjordiskt schakt. Därefter skedde nytt utvärderingsarbete fr o m år 2000, då ett borrprogram omfattande drygt 3 600 m borrning genomfördes och då tusentals nya prover samlades in.

Fyndigheten, benämnd Kopylovskoye, är belägen 120 km från staden Bodaibo omkring 880 km nordöst om staden Irkutsk. De ryska guldreserverna har en genomsnittlig guldhalt om drygt 3 g/ton. Den geologiska strukturen är relativt enkel. Guldreserverna omfattar per tidiga 2006 7,45 ton (240 000 oz) i kategorierna C1 och C2, samt vidare guldmineraltillgångar (resources) om ca 293 000 oz.

Reserverna har dock endast blivit beräknade för en begränsad del av den malmförande zonen och bara ner till ett djup av 30 m. Fyndigheten är av s k stockwerk-typ och malmkropparna går därför ner på djupet. Vidare är fyndigheten även helt öppen i längdriktningen. Fyndigheten befinner sig mitt i en väldigt prospektiv guldregion, som enligt lokala källor historiskt har producerat 1 600 ton av ryskt guld.

Central Asia Gold har under sommarmånaderna genomfört ett verifieringsprogram genom insamlande av nya geologiska primärdata. Erhållna analysresultat bekräftar den officiella guldhalten i malmkropparna. Central Asia Golds geologiavdelning ser därför goda möjligheter för att här skapa ett betydande guldprojekt med mycket stor volym. Genom att fortsätta utvärderingsarbetet ner på djupet och i längdriktningen kan man förvänta sig en ökning av guldreserverna med ett antal gånger.

Under hösten 2006 har vissa licensfrågor rätats ut och blivit konfirmerade av de relevanta myndigheterna. Förutom det har även en oberoende värdering av anläggningstillgångarna genomförts.

Det slutgiltiga priset och betalningsvillkoren har nu fastslagits. Central Asia Gold kommer via sitt dotterbolag OOO Tardan Gold att köpa 100% av Kopylovskoye-projektet för 15 miljoner USD. Köpet kommer att genomföras på följande sätt: i) först kommer CAG att betala 6 MUSD kontant för den juridiska enheten som innehar guldlicensen. Detta kommer att ske under december 2006. ii) Därefter kommer CAG att betala motsvarande 9 miljoner USD för de materiella anläggningstillgångarna. Denna betalning kommer att göras i både CAG-aktier och kontanter. Den första betalningen om 4 miljoner USD kommer att ske så snart anläggningstillgångarna har överförts till det bolag som innehar licensrättigheterna. I dag är dessa belägna i ett annat bolag. Överföring kommer att vara slutförd antingen före årsskiftet eller annars under första kvartalet nästa år. Det resterande beloppet om 2 miljoner USD kommer att betalas i maj 2007. iii) Utgivandet av CAG aktier till ett motvärde om 3 miljoner USD komm er att
genomföras så snart som möjligt. Emissionspriset kommer att sättas i relation till det marknadspris som råder vid emissionstillfället.

Avsiktsförklaring tecknad avseende förvärv av liknande guldfyndighet belägen i närheten av Kopylovskoye. Under tiden som Central Asia Gold har arbetat i Irkutskregionen har bolaget även blivit introducerat till en ytterligare betydande guldfyndighet belägen endast 35 km söder om Kopylovskoye. Detta gruvprojektet benämnt "Kavkaz" påminner om Kopylovskoye. Projektet har liknande guldhalter men har hittills endast åsatts ungefär 1 ton (ca 30 000 oz) av ryska guldreserver i kategori C1 och C2. Den geologiska strukturen motsvarar dock den på Kopylovskoye, vilket gör projektet mycket attraktivt. Fyndigheten innehåller dock mindre anläggningstillgångar än Kopylovkoye och befinner sig därför på ett tidigare stadium. Det finns dock en oerhörd potential.
Det fastslagna priset för att köpa 100% av gruvprojektet har i avsiktsförklaringen satts till 1 miljon USD ("MUSD"). Central Asia Gold genomför f n en due diligence i syfte att snabbt kunna slutföra detta förvärv.

Central Asia Gold vinner gruvlicens i republiken Khakasien på öppen auktion CAG har i regionen Khakasien i Sibirien (gränsar till Tyva, Tomsk och Krasnoyarsk) vunnit en öppen publik auktion avseende ett gruvobjekt med 7,5 ton guldmineraltillgångar i kategori P1 (235 000 oz) och 8,5 ton guldmineraltillgångar i kategori P2 (273 000 oz). Namnet är "Uzhunzhulskgruppen av mineraliseringar". För licensen betalade CAG via dotterbolag drygt 6 miljoner rubel motsvarande ca 225 000 USD.
Licensen som utges är på 25 år och omfattar rättigheten att bedriva såväl prospektering som produktion av guld. Objektet bedöms mycket intressant av ett antal skäl. För det första är objektet beläget i en känd gruvregion och har producerande guldföretag som grannar. För det andra är köpeskillingen mycket attraktiv motsvarande knappt 1 USD per oz av P1 guldmineraltillgångar. CAGs avsikter är alltså att förbereda egen guldproduktion på detta objekt, men även att titta över möjligheterna att förvärva existerande gruvföretag i regionen. En lokal närvaro underlättar sådana ambitioner.Nästkommande rapport

Nästkommande rapport är bokslutskommunikén för hela räkenskapsåret 2006, vilken publiceras den 23 februari 2007.


Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

(För tabeller se bifogad fil)

Redovisningsprinciper

Koncernen:

Från och med 1 januari 2005 upprättar Central Asia Gold AB sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen och bokslutskommunikén. För beskrivning av dessa hänvisar vi till årsredovisningen och bokslutskommunikén.


Segmentsinformation
Bolagets redovisning är fokuserad på det primära affärssegmentet - geografiska områden. Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten är olika former av mineraler. För närvarande (fr o m kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande.


Närståendetransaktioner

Säkerhetstjänster

Dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO Artelj Tyva köper idag säkerhets- och bevakningstjänster från företaget OOO "Ochrannaya Firma Shtjit". Detta företag ägs till 60% av Michail Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under de första nio månaderna 2006 betalades av dotterbolagen totalt 2 758 000 rubel för sådana tjänster (ca 748 TSEK).

Lokalhyra

Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden Tomsk i Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som ägs av Michail Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma fastighet. Under de första nio månaderna 2006 har Central Asia Gold-koncernen betalt 771 000 rubel i kontorshyra (ca 209 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa hyresgäster betalar i fastigheten.

Management-bolag

För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag. Managementbolaget omfattar en personal om drygt 10 personer vid slutet av juni 2006 och inbegriper Michail Malyarenko själv, jurister, bokförare, controllers, tolkar och logistikpersonal. Avsikten är att få ned kostnaden för managementtjänster då management-bolaget även kommer att kunna lämna tjänster till externa kunder, samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader mellan koncernbolagen. Managementbolaget skall inte vara vinstmaximerande. Under första nio månaderna 2006 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen totalt 6,36 MRUR (ca 1 726 TSEK) till managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare av lönekostnader och andra bikostnader för egen personal. Ägarna av managementbolaget är Central Asia Golds två huvudägare Alexander Merko och Michail Malyarenko till lika delar.


Projekteringsbolag

Central Asia Golds ryska dotterbolag genomför i syfte att spara pengar mycket byggnationsarbete i egen regi. Detta arbete består f n till stor del av byggandet av det gravimetriska processverket på Tardan. För att dock få byggtillstånd med egen personal av myndigheterna måste ett ansvarigt byggprojekteringsföretag anlitas som inlämnar officiell dokumentation och tar ansvar för säkerhets- och andra byggföreskrifter. I detta fall har Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold utsett bolaget OOO KUPIR att leda byggnadsarbetet och att handha ansvarsfrågan. Därmed hanteras delar av byggkostnaden via KUPIR. Detta bolag ägs till 100% av Michail Malyarenko och hans familj. Under de första 9 månaderna 2006 genomfördes byggnationsarbete motsvarande 46 miljoner rubel (ca 12,5 MSEK) via OOO KUPIR.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 29 november 2006


Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. När förvärvet av Kopylovskoye är registrerat tillförs ytterligare 533 000 oz av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) fr o m under andra halvåret 2007.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgäng lig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.(För fullständig rapport se bifogad fil)

Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.