Net Insight AB

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 12:50 CEST

- Försäljningen för perioden uppgick till 20,8 MSEK (18,9)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -37,1 MSEK (-60,1)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 SEK
- Fulltecknad nyemission om 39 MSEK utan ianspråktagande av garantier
- Net Insight får order om 13 MSEK på amerikanskt medienät

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Försäljning
Net Insight fick i juni en order värd drygt 13 MSEK från en amerikansk tjänsteleverantör. Utrustningen kommer att användas för att transportera högkvalitativ medietrafik såsom studiokvalitetsvideo, data och telefoni över ett globalt IP-baserat nät. Med det nya nätet kommer tjänsteleverantören att kunna lansera nya videotjänster för krävande mediebolag. Nätet omfattar även en virtuell head-end för att möjligheten att erbjuda över 100 TV-kanaler som sänker kostnaderna drastiskt vid Triple Play installationer.

I juni erhöll Net Insight en tilläggsorder på nätverksutrustning för videotransport från den holländska återförsäljaren Alphatron. Den nya utrustningen kommer att användas för att öka nätverkskapaciteten och för att säkerställa redundansen i nätet för en större europeisk medieoperatör. Alphatron har varit återförsäljare av Net Insights professionella medielösningar sedan september föregående år med fokus på europeiska TV-bolag och Kabel-TV operatörer.

Samarbeten
Net Insight har tecknat ett samarbetsavtal med kanadensiska Broadcast Systems and Equipment Inc (BSE), för försäljning av professionella medienätslösningar till kanadensiska TV-bolag och telekomoperatörer. BSE kommer att integrera Net Insights Nimbra(TM) plattform med IP-baserad intercom-utrustning från Mercury för transport av okomprimerad video, digital radio, IP/Ethernet trafik och telefoni över en och samma plattform. Initialt fokuserar samarbetet på tester av lösningen med ett av Kanadas största TV-bolag och teleoperatörer.

Net Insight och Allied Telesyn International (ATI) samarbete för försäljning och gemensam marknadsbearbetning av den nordamerikanska Triple Play-marknaden fortsätter att utvecklas positivt. Dock har den förväntade affärsvolymen om 4 MSEK som utlovades i april ännu inte inkommit utan order i samma storleksordning beräknas att läggas under det andra halvåret 2003.

Installationer och tekniska verifieringar
Net Insight har lanserat en ny version av sitt nätoperativsystem NimOS 3.0 som förbättrar operatörsstyrningen av plattformen. Det nya systemet omfattar ett flertal nya funktioner för automatiserad nätinstallation som minskar arbetet vid introduktion av nya noder. Med NimOS 3.0 kan operatören minska sina driftskostnader väsentligt samtidigt som den övergripande kostnadseffektiviteten i näten förbättras.

Alaskas största telefonkooperativ Matanuska Telephone Association (MTA) har installerat Net Insights Nimbra(TM) plattform för att kunna leverera video, data och telefoni över det vanliga telenätet via DSL. Därmed kan MTA erbjuda digital-TV och andra digitala tjänster som pay-per-view via samma uppkoppling som telefoni och Internetaccess. Till slutet av år 2003 räknar MTA med att bygga ut nätet till drygt 33 000 accesslinjer som får tillgång till videotjänsterna genom att använda Nimbra(TM)-plattformen i transportnätet.

Det statliga kanadensiska bolaget CBC/Radio-Canada har framgångsrikt testat bredbandstekniken DTM för transport av högkvalitativ video, radio, IP/Ethernet trafik samt IP-telefoni. Testerna skedde i ett nät mellan CBC i Toronto och CBC i Montreal och gick över en kombination av svartfiber och OC-3-kapacitet med en Nimbra One placerad på respektive ort. Net Insights kanadensiska partner BSE levererade lösningen och den tilläggsutrustning som användes i testerna.

Nyemission
I juni genomförde Net Insight en garanterad nyemission om 39 MSEK med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare. Nyemissionen fulltecknades utan ianspråktagande av garantier. Genom nyemissionen ökade antalet aktier av serie B med 45 836 680. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 333 869 SEK och antalet aktier av serie A till 3 600 000 och aktier av serier B till 179 746 720. I tillägg till varje nytecknad aktie erhölls en optionsrätt som berättigar till nyteckning av en ny aktie av serie B under perioden 15 augusti till 30 november 2003 till kursen 0,85 SEK. Vid fullt utnyttjande av nyutgivna optionsrätter tillförs bolaget ytterligare 39 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖREGÅENDE PERIOD

Försäljning
I mars beställde tyska TV-bolaget West Deutscher Rundfunk (WDR) en medienätslösning från Net Insight för att transportera video, data och telefoni på över 970 Mbps över en 1 Gigabit optisk fiber mellan två centralpunkter i sitt nät. WDR är Tysklands enskilt största TV-bolag och ingår i ARD-koncernen - den tyska motsvarigheten till SVT.

Net Insight har tecknat ett första avtal omfattande både utrustning och tjänster med den globala tjänsteleverantören SAVVIS Communications Corporation. Avtalet innebär även att de tjänster som tidigare levererades av Qmedia baserade på Net Insights produkter nu kommer att tillhandahållas av SAVVIS.

Samarbeten
I slutet av februari tecknade Net Insight ett samarbetsavtal med brasilianska Eriline Engenharia de Telinformática Ltda. Eriline som är en leverantör av utrustning och tjänster på den sydamerikanska telekommarknaden, kommer att marknadsföra och sälja Net Insights produkter i Brasilien, Argentina, Peru och Chile.

Ett återförsäljaravtal har tecknats med systemintegratören Video Progetti som kommer att marknadsföra och sälja Net Insights lösningar för den professionella mediemarknaden i Italien samt ansvara för större kundinstallationer och supporttjänster.

Installationer och tekniska verifieringar
Net Insights teknik har fortsatt att vinna gehör hos det europeiska standardiseringsorganet ETSI. I början av året godkändes de fysiska gränssnitt i DTM (Dynamic synchronous Transfer Mode) som specificerar anpassningen mot fiber för kapaciteter från 150 Mbps upp till 40 Gbps för att öka utnyttjandegraden av nät baserade på DWDM, SDH och vanlig fiber. Standarderna går under beteckningarna ES 201 803-3 respektive ES 201 803-4.

Organisation
I mars godkände bolagsstämman personaloptionsprogrammet Net Insight AB 2003 Stock Option Plan. Programmet ger tillsvidareanställda i Net Insight med dotterbolag möjlighet att förvärva sammanlagt högst 3.875.500 aktier av serie B i Net Insight AB. En personaloption ger innehavaren möjlighet att förvärva en aktie av serie B till ett pris om 3 SEK. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan ske under perioden 15 april 2004 till och med den 15 april 2008.

Bolagsstämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen. Förändringarna avser dels bolagets verksamhetsföremål (§3) för anpassning till bolagets faktiska verksamhet, dels justering av bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital (§§4 och 5, första
stycket) som efter beslut utgör lägst 4 MSEK och högst 16 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Net Insight får tredje kundorder på nätverksutrustning från Alphatron I augusti beställde Net Insights holländska återförsäljare Alphatron ytterligare utrustning för installation hos kund. Tilläggsordern omfattar videoutrustning för ytterligare kapacitetsförbättringar hos en större europeisk medieoperatör.

MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Försäljningsmässigt nådde det andra kvartalet 17,1 MSEK vilket var en tydlig förbättring mot årets inledande månader. Totalt omsatte Net Insight 20,8 MSEK (18,9) under det första halvåret 2003. Utvecklingen härrör sig framförallt från en ökad aktivitet inom det professionella mediesegmentet som åter investerar i ny utrustning. Nyligen presenterade Net Insight sin enskilt största order hittills om 13 MSEK avseende utbyggnaden av ett nytt amerikanskt medienät för högkvalitativ videotrafik. Även den europeiska mediemarknaden agerar med större aktivitet och bygger ut sina fibernät som ett kvalitativt och kostnadseffektivt alternativ till satellittransmission.

Net Insight har under perioden ingivit ett flertal offerter inför pågående upphandlingar av betydande karaktär. Kunderna återfinns inom såväl det professionella mediesegmentet som operatörer med behov av effektiva Triple Play-lösningar. Valet av leverantör kommer att ske under hösten då även installationerna skall påbörjas. Ett viktigt led i beslutsfattandet har varit de tester och utvärderingar som har gjorts av Net Insights plattform, där det framgångsrika utfallet av CBC/Radio-Canadas tester nyligen publicerades. En mer omfattande demo har även installerats i bolagets egna lokaler för närstående tester med ett antal amerikanska, sydamerikanska och europeiska kunder. Ordervärdet på utestående offerter och upphandlingar ökar vilket kommer att påverka Net Insights omsättning kvartalsvis.

Baserat på ett stort antal offerter och ett flertal konkreta affärsmöjligheter står styrelsen fast vid den givna prognosen om att etablera en årsomsättningstakt på 100 MSEK under andra halvåret 2003 för att nå sin break-even-nivå under 2004. Förutsättningen är att bolaget etablerar ett nära samarbete med en större global systemleverantör som kan erbjuda den marknadsnärvaro och distributionsförmåga som krävs för att kunna leverera systemlösningar i global omfattning. Arbetet med att finna en sådan partner har varit fortsatt intensivt och tidigare initierade diskussioner har utvecklats positivt under perioden.

RESULTATUTVECKLING

Nettoomsättningen uppgick totalt till 20,8 MSEK (18,9) för perioden. De totala omkostnaderna uppgick till 50,2 MSEK (68,4). Rörelseresultatet uppgick till -37,1 MSEK (-60,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -36,7 MSEK (-59,8). Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (0,3).

Personal
Antalet anställda uppgick totalt vid utgången av perioden till 65 personer (97). I det amerikanska dotterbolaget uppgick antalet anställda till 5 personer (5).

Kostnader
Net Insight har fortsatt att minska sina kostnader i enlighet med de effektiviserings- och besparingsåtgärder som genomförts under det senaste året. Som en ytterligare åtgärd har bolagets anställda accepterat ett frivilligt sänka sina löner under perioden juni 2003 - februari 2004 med möjlighet till kompensation när bolaget uppnår sina försäljningsmål. Åtgärden motsvarar en total kostnadsbesparing om ca 2 MSEK för dessa nio månader.

Likviditet
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 47,7 MSEK (18,0). Utöver detta tillkommer 6,0 MSEK (110,0), vilken utgör slutlikvid i samband med avslutad nyemission och som redovisas under övriga kortfristiga fordringar. Slutlikviden är reglerad i juli.

Investeringar
Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar uppgick till 0 TSEK (0,4). Utvecklingskostnader har aktiverats med 3,9 MSEK (5,3) under perioden. Dessa redovisas som immateriell anläggningstillgång.

Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 20,8 MSEK (18,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -40,2 MSEK (-68,4). Likvida medel uppgick till 47,0 MSEK (16,1). Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet av näringsverksamhet i moderbolaget uppgår till 876,1 MSEK.

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven kraftigt, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net