Pergo AB

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 10:59 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 1 344 Mkr (1 740 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 11% jämfört med motsvarande period föregående år.

· Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till -159 Mkr (13 Mkr). Totalt sett påverkade Witex-relaterade poster under denna period resultatet med -168 Mkr (7 Mkr).

· Resultat efter skatt uppgick till -153 Mkr (3 Mkr).

· Resultat per aktie var -2,86 kr (0,08 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var svagt positivt, 12 Mkr, och uppgick för delårsperioden till -113 Mkr (228 Mkr). Likvida medel minskat med utnyttjad kredit uppgick till 8 Mkr (nettolåneskuld 77 Mkr) .

· Pergos finansiella ställning är fortsatt stark trots nedskrivning
av värdet på Witex-aktierna till noll. Soliditeten efter andra
kvartalets utgång uppgick till 66%, en minskning med 3 procentenheter jämfört med första kvartalet i år.

· Witex har på egen begäran försatts i preliminärt konkursförfarande i slutet av maj. Förvärvet av Witex har därför inte kunnat genomföras.

Alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Pergo AB (publ)
Corporate Communications

För ytterligare information:
Raimo Issal, CEO
Annette Kumlien, CFO
Telefonnummer: +46 410 36 31 00

Pergo AB (publ), BOX 1010, 231 25 Trelleborg, Sverige, Org.nr: 556563- 2600, Tel: 0410 36 3100, Fax: 0410 155 60, Webadress: www.pergo.com