Pergo AB

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 12:18 CEST

(alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

- Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 1 417 Mkr (1 344). Rensat från valutaeffekter var detta en ökning med 13% jämfört med motsvarande period föregående år.

- Rörelseresultatet för halvåret uppgick till –222 Mkr (-159). I detta resultat ingår en omstruktureringskostnad på 250 Mkr, vilken belastat första kvartalet.

- Rensat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick rörelseresultatet för halvåret till 31 Mkr (5) och för andra kvartalet till 11 Mkr (-10).

- Resultat efter skatt uppgick till –223 Mkr (-153).

- Resultat per aktie var –4,17 kr (-2,86).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var positivt och uppgick till 81 Mkr och för halvåret till –21 Mkr. Nettokassan uppgick till 49 Mkr (8).

- Pergo har tecknat nya långsiktiga kreditavtal om 71,5 miljoner US-dollar, motsvarande cirka 540 Mkr. Dessa ersätter tidigare avtal.

- Styrelsen har på begäran av Explorer Capital Investment beslutat kalla till extra bolagsstämma den 19 augusti 2004.


Trelleborg den 23 juli 2004

Styrelsen


Pergo AB (publ)
Corporate Communications

För ytterligare information:
Göran Bernhoff, CEO
Staffan Söderqvist, CFO
Telefonnummer: +46 410 36 31 00