PV Enterprise Sweden AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007*

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:49 CEST

· Omsättningen för perioden uppgick till 12,0 msek
· Rörelseresultatet uppgick till -6,9 msek
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,4 msek
· Vinst per aktie -0,78 kr
· Försäljningsökning med 186% andra kvartalet jfr första kvartalet 2007
· Godkännande enligt IEC 61215 ed. 2 från testinstitutet TÜV Rheinland, Köln
· Betydande intentionsavtal (letter-of-intent) motsvarande ordervärde på 350 msek tecknat med tyska Gehrlicher
· Verksamheten utvecklas enligt plan
· Omsättning och resultat 2007 kommer att klart överträffa 2006

*jämförelsesiffror för samma period 2006 finns ej på grund av listning på OMX First North i december 2006
www.pv-enterprise.com


VD:s kommentarer

Andra kvartalet
Under andra kvartalet ökade vår omsättning från 3,1 miljoner kr till ca 8,9 miljoner kr, vilket är en ökning med 186%
jämfört med föregående kvartal. Ordern på 45 miljoner till Albacete som skulle börja levereras i juni har försenats något och leverans kommer att påbörjas under tredje kvartalet. Kostnaderna under kvartalet har ökat, vilket är naturligt när man som vi är i en kraftig expansionsfas. Framförallt har kostnader för marknadsföring, juridik och aktieägarservice ökat, vilket vi hoppas betalar sig på sikt.

Kvartalet var i mycket ett kvartal då vi framförallt väntade på att certifiering av vår panel vid tyska testinstitutet TÜV
Rheinland skulle bli klar. På grund av att certifikatet dröjde, valde vi att dra ner på tillverkningstakten under kvartalet.
Under andra kvartalet sjönk panelpriserna ca 5%, vilket förklarar den minskade bruttomarginalen jämfört med kvartal 1. Lyckligtvis erhöll vi vårt TÜV certifikat under kvartalets sista dagar, vilket vi betecknar som den enskilt viktigaste
händelsen under kvartalet och som innebär att vi nu på allvar kan konkurrera på lika villkor. En annan viktig händelse
under kvartalet var naturligtvis det stora intentionsavtal vi tecknade med tyska Gehrlicher på ett belopp motsvarande 350 miljoner kr.

Marknaden
Senare delen av 2006 samt första kvartalet var det en relativt låg aktivitet i marknaden som helhet. Under andra
kvartalet tog dock efterfrågan markant fart på våra huvudmarknader Tyskland och Spanien beroende bland annat på
prisfall samt på att vintermånaderna var till ända. Även från Italien märker vi ett högt kundintresse beroende på det nya förmånliga italienska subventionsprogrammet för solkraft som antogs i början av året.

Ledande marknadsbedömare spår att totalmarknaden kommer att öka med 40% årligen de närmaste åren i takt med
att kostnaden för solkraft fortsätter att minska. Ett troligt scenario är att produktionskostnaden för att framställa rent kisel kommer att halveras fram till 2010, vilket kommer att slå igenom i prissänkningar på sikt i alla led och därmed gynna solkraftens utbyggnad. Förutom prisnedgången på solkraftssystem på ca 6-7% årligen, så kommer även statliga subventioner stötta solkraften. Beräkningar visar att statliga subventioner globalt kommer att dubblas till 8 miljarder EUR fram till 2010.

Som tidigare nämnts så är solkraft redan idag lika billig eller billigare utan subventioner än kraft från elnätet på enskilda marknader i världen och så kallad grid-parity har uppnåtts. I takt med att priserna fortsätter att sjunka kommer fler och fler länder att nå grid-parity. Italien spås nå grid-parity redan år 2010, Spanien spås nå grid-parity år 2012 och större delen av Kontinentaleuropa har nått grid-parity år 2020, vilket ser ut att borga för en kommande mycket stark tillväxt för solkraften.

Väsentliga händelser under perioden april -juni
Godkännande från testinstitutet TÜV Rheinland Köln, standard IEC 61215 ed. 2
· Betydande intentionsavtal (letter-of-intent) signerat med tyska Gehrlicher
· Ökning av antalet kund- och offertförfrågningar från flertalet marknader
· Fortsatt automatiseringsutbyggnad av produktionen i Vilshult
· Beslut om investering i ny produktionslinje med kapacitet på 10 MW till Polen
· Ökade sälj- och marknadsinsatser mot presumtiva kunder på InterSolar mässan i Freiburg i juni samt
· beslut om deltagande på Milanomässan i september och Energimässan i Aten i oktober.
· Ny kreditfacilitet om 20 miljoner kr upptagits i bank
· Välbesökt årsstämma i Olofström i maj
· Fortsatt positiv aktieutveckling på First North, PVE aktien mer än fördubblats i värde under kvartalet och sedan årsskiftet

Händelser efter rapportperiodens utgång
Den starka marknadstillväxten har hållit i sig och förstärkts. Vårt samarbete med Glocaliza som representerar oss på
den spanska marknaden har hittills slagit mycket väl ut, vilket bland annat lett till en order i juli på 1,3 MW med ett
ordervärde på ca 37 miljoner kr.

Vi har också tecknat ett femårskontrakt med Corona2000 i Tyskland motsvarande 18 MW med en option för dem
att öka upp med 12 MW till 30 MW under perioden till ett minsta ordervärde över tiden på 470 miljoner kr och minst
8 miljoner kr i månaden över fem år, vilket på grund av storlek och kontinuitet är det enskilt viktigaste avtalet i
bolagets historia.

Vi har fullföljt intentionen att förstärka ledningsorganisation med ett antal nyckelpersoner. Vi har sedan 1 augusti en nytillträdd platschef till Vilshultsfabriken i Malin Åman och under hösten tillträder en ny koncernekonomidirektör i Peter Blomqvist. Både Malin Åman och Peter Blomqvist tar plats i koncernledningen.
Från att ha haft en låg aktivitet i produktionsanläggningen i Vilshult intill vårt certifikat blev klart, har vi efter semesterperioden gått upp i tvåskift och vi kommer under denna vecka gå upp i treskift för att klara höstens och vinterns leveranser. I årets fakturering kommer vi ha en kraftig slagsida mot slutet av året. Våra kunder är medvetna om det, men vi är optimistiska i att vi skall klara leveranserna utan större problem.

Strategi och Framtid
Vi tror oss kunna vara framgångsrika som paneltillverkare, eftersom vi är en europeisk tillverkare med relativt stor
kapacitet, närhet till kunder, har en hög teknisk kompetens, erfarenhet och effektiv produktion. Vårt huvudfokus den närmaste tiden kommer därför att vara paneltillverkning. I likhet med andra större tillverkare i Europa kommer vi att minska antalet paneltyper för att undvika störningar i produktion och för att kunna bli mer konkurrenskraftiga.
En ny produktionslinje med 10 MW kapacitet har beställts till Polenfabriken där vi tidigare huvudsakligen tillverkat paneler till konsumentmarknaden. Linjen i Polen kommer att vara ett komplement till den svenska linjen och tillverka samma paneltyper som i Sverige. Vi kommer att fokusera mindre på konsument och off-grid marknaden framöver.
Våra planer på att satsa på installationsmarknaden i Tyskland har skrinlagts tills vidare. Det har dels visat sig att vi
framgångsrikt kunnat sköta försäljning till Tyskland från Sverige samt att det finns risk att vi tappar fokus om vi ger oss in i ett nytt affärsområde.
Vi kommer att försöka att fortsätta att vinna ett antal större order mot ett mindre antal större kunder. Volym är mycket viktigt för lönsamhet, och därför pågår arbetet med marknad och försäljning med att vi bland annat för första gången nu ställer ut på större branschmässor i höst i Milano och Aten.
Det andra kvartalet är inte representativt för vår nya verksamhet. På grund av nyvunna order och den aktivitet vi nu
håller inom produktion så är vår bedömning att omsättning för tredje kvartalet 2007 kraftigt beräknas överstiga omsättningen för andra kvartalet 2007 och vi står fast vid att omsättning och resultat för helåret 2007 även det kraftigt kommer att överstiga 2006.

Resultat per aktie
Resultat per aktie under perioden uppgick till -0,78 kr

Antal anställda
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 28 personer
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning

Kommande rapporttillfällen är planerade till:
Delårsrapport Q3 15 november 2007
Bokslutskommuniké 21 februari 2008

Vilshult 27 augusti 2007
Kristoffer Lind
Verkställande director
PV Enterprise Sweden AB (publ)

Certified advisor på First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel: 031-7455000