Net Insight AB

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september, 2003

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:31 CET

-Försäljningen för perioden uppgick till 22,7 MSEK (21,6)
-Rörelseresultatet för perioden uppgick till -60,2 MSEK (-105,1)
-Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,39 (-0,75)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Försäljning
I augusti beställde Net Insights holländska återförsäljare Alphatron
ytterligare utrustning för installation hos kund. Tilläggsordern
omfattar videoutrustning för ytterligare kapacitetsförbättringar hos
en större europeisk medieoperatör. Alphatron har varit återförsäljare
av Net Insights professionella medielösningar sedan september
föregående år med fokus på europeiska TV-bolag och kabel-TV
operatörer.

I september erhöll Net Insight en tilläggsorder på nätverksutrustning
från Allied Telesyn avseende ett europeiskt stadsnät. Ordern följer
på den beställning som Allied gjorde i mars i år och omfattar
utrustning för den fortsatta utbyggnaden av nätet. Under perioden har
Net Insight även erhållit en mindre beställning från Allied Telesyn
på utrustning till utbyggnaden av ytterligare ett europeiskt nät.

Installationer och tekniska verifieringar
På den europeiska mediemässan IBC2003 i september demonstrerade Net
Insight sin kraftfulla positionering under det nyligen lanserade
konceptet Video-Empowered Ethernet(TM) för transport av
video-on-demand över samma nät som hundratals TV-kanaler och Internet
access. Nätverkslösningen ger ett maximalt kapacitetsutnyttjande med
garanterad tjänstekvalitet och multicastfunktionalitet som gör det
möjligt att leverera kvalitativa videotjänster utan att kraftigt
överdimensionera bandbredden. Net Insight demonstrerade även sin
medienätslösning för multicast av studiokvalitetsvideo och som
garanterar en fullständig tjänstekvalitet (100% QoS). Lösningen gör
det möjligt för TV- och produktionsbolag att redigera och producera
nyhetsinslag i realtid.

I samband IBC2003 i Amsterdam lanserade Net Insight sin nya STM1/OC-3
access modul till nätverksplattformen Nimbra(TM). Med det nya
gränssnittet erbjuds professionella mediekunder en komplett
transportlösning för såväl gamla som nya krävande videotjänster.
Modulen ger dessutom TV-bolag ett gränssnitt mot de kabel-TV nät som
idag transporterar telefonitrafik och Internet access.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖREGÅENDE PERIOD
Försäljning
I mars beställde Tysklands enskilt största TV-bolag West Deutscher
Rundfunk (WDR) en medienätslösning från Net Insight för att
transportera video, data och telefoni på över 970 Mbps över en 1
Gigabit optisk fiber mellan två centralpunkter i sitt nät.

Net Insight har tecknat ett första avtal omfattande både utrustning
och tjänster med den globala tjänsteleverantören SAVVIS
Communications Corporation. Avtalet innebär även att de tjänster som
tidigare levererades av Qmedia nu kommer att tillhandahållas av
SAVVIS.

I juni fick Net Insight en order värd drygt 13 MSEK från en ny
amerikansk tjänsteleverantör. Med det nya nätet kommer
tjänsteleverantören att kunna lansera nya videotjänster för krävande
mediebolag. Nätet omfattar även en virtuell head-end som ger
möjligheten att erbjuda över hundratalet TV-kanaler som sänker
kostnaderna drastiskt vid Triple Play installationer.

I juni erhöll Net Insight även en tilläggsorder på nätverksutrustning
för videotransport från den holländska återförsäljaren Alphatron. Den
nya utrustningen kommer att användas för att öka nätverkskapaciteten
och för att säkerställa redundansen i nätet för en större europeisk
medieoperatör.

Samarbeten
I slutet av februari tecknade Net Insight ett samarbetsavtal med
brasilianska Eriline Engenharia de Telinformática Ltda. Eriline
kommer att marknadsföra och sälja Net Insights produkter i Brasilien,
Argentina, Peru och Chile.

Ett återförsäljaravtal har tecknats med systemintegratören Video
Progetti som kommer att sälja Net Insights lösningar för den
professionella mediemarknaden i Italien samt ansvara för större
kundinstallationer och supporttjänster.

Net Insight har tecknat ett samarbetsavtal med kanadensiska Broadcast
Systems and Equipment Inc (BSE), för försäljning av professionella
medienätslösningar till kanadensiska TV-bolag och telekomoperatörer.
Initialt fokuserar samarbetet på tester av lösningen med ett av
Kanadas största TV-bolag och teleoperatörer.

Installationer och tekniska verifieringar
I början av året godkände det europeiska standardiseringsorganet ETSI
de fysiska gränssnitt i DTM (Dynamic synchronous Transfer Mode) som
specificerar anpassningen mot fiber för kapaciteter från 150 Mbps upp
till 40 Gbps för att öka utnyttjandegraden av nät baserade på DWDM,
SDH och vanlig fiber. Standarderna går under beteckningarna ES 201
803-3 respektive ES 201 803-4.

Net Insight har lanserat en ny version av sitt nätoperativsystem
NimOS 3.0 som förbättrar operatörsstyrningen av plattformen. Med
NimOS 3.0 kan operatören minska sina driftskostnader väsentligt
samtidigt som den övergripande kostnadseffektiviteten i näten
förbättras.

Alaskas största telefonkooperativ Matanuska Telephone Association
(MTA) har installerat Net Insights Nimbra(TM) plattform för att kunna
leverera video, data och telefoni över det vanliga telenätet via DSL.
Till slutet av år 2003 räknar MTA med att bygga ut nätet till drygt
33 000 accesslinjer som får tillgång till videotjänsterna genom att
använda Nimbra(TM)-plattformen i transportnätet.

Det statliga kanadensiska bolaget CBC/Radio-Canada har framgångsrikt
testat bredbandstekniken DTM för transport av högkvalitativ video,
radio, IP/Ethernet trafik samt IP-telefoni. Testerna skedde i ett nät
mellan CBC i Toronto och CBC i Montreal och gick över en kombination
av svartfiber och OC-3-kapacitet med en Nimbra One placerad på
respektive ort.

Nyemission
I juni genomförde Net Insight en garanterad nyemission om 39 MSEK med
företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare. Nyemissionen
fulltecknades utan ianspråktagande av garantier. Efter nyemissionen
uppgår aktiekapitalet till 7 333 869 SEK och antalet aktier av serie
A till 3 600 000 och aktier av serier B till 179 746 720.
I tillägg till varje nytecknad aktie erhölls en optionsrätt som
berättigar till nyteckning av en ny aktie av serie B under perioden
15 augusti till 30 november 2003 till kursen 0,85 SEK. Vid fullt
utnyttjande av dessa optionsrätter tillförs bolaget ytterligare 39
MSEK. Hittills har teckningsoptioner utnyttjats till ett värde av ca
8 MSEK. Resterande del av emissionen har säkerställts dels genom att
ledning och styrelse samt några av huvudägarna bekräftat att de skall
utnyttja sina optionsrätter, dels har ett externt garantikonsortium
utfärdat garantier uppgående till 24 MSEK för den händelse att
optionsrätter inte utnyttjas. Styrelsen har beslutat att utnyttja
garantin under förutsättning av en extra bolagsstämmas beslut,
planerad till början av december 2003.

Organisation
I mars godkände bolagsstämman personaloptionsprogrammet Net Insight
AB 2003 Stock Option Plan. Programmet ger tillsvidareanställda i Net
Insight med dotterbolag möjlighet att förvärva sammanlagt högst
3.875.500 aktier av serie B i Net Insight AB. En personaloption ger
innehavaren möjlighet att förvärva en aktie av serie B till ett pris
om 3 SEK. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan ske under
perioden 15 april 2004 till och med den 15 april 2008.

Bolagsstämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen.
Förändringarna avser dels bolagets verksamhetsföremål (§3) för
anpassning till bolagets faktiska verksamhet, dels justering av
bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital (§§4 och 5, första
stycket) som efter beslut utgör lägst 4 MSEK och högst 16 MSEK.

MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Försäljningen för det tredje kvartalet nådde inte upp till förväntan.
Totalt omsatte Net Insight 1,9 MSEK under perioden vilket gav bolaget
en försäljning om 22,7 (21,6) MSEK för årets nio första månader.
Försäljningen för den aktuella perioden härrör sig främst från
tilläggsbeställningar för vidare utbyggnad av redan befintliga
kundinstallationer. Det stora antal offerter av betydande karaktär
som Net Insight ingivit och där kundernas accepter förväntades före
utgången av tredje kvartalet, är fortfarande lika aktuella men
kunderna har försenats i sina beslutsprocesser. Efter periodens
utgång har Allied Telesyn lagt en mindre tilläggsorder på
nätverksutrustning för den fortsatta utbyggnaden av en amerikansk
operatörs Triple Play-nät.

Net Insight har intensifierat sina kund- och partneraktiviteter
ytterligare under perioden. Den nyligen installerade
demonstrationsanläggningen i bolagets egna lokaler har besökts av ett
stort antal potentiella kunder och partners från såväl USA och
Sydamerika som Europa. Referensbesöken har lett till att en större
europeisk mediekund nu testar bolagets medienätslösning och tester är
planerade att genomföras hos ytterligare kunder under den kommande
perioden. Demonstrationsanläggningen som framförallt synliggör
möjligheterna och fördelarna med bolagets lösning för Video-Empowered
Ethernet(TM), omfattar även utrustning från ett flertal partners inom
Triple Play-segmentet, däribland SeaChange, Bitband, Kreatel,
Tandberg Television och Minerva Networks. Med Net Insight som kärnan
i transportnätet kan därmed operatörer och tjänsteleverantörer som
vill utöka sitt tjänsteerbjudande med kvalificerade TV- och
videotjänster erbjudas en komplett Triple Play-lösning.

Motsvarande uppsättning visades även på Europas största mediemässa
IBC2003 i Amsterdam liksom på USTA Telecom03 i Las Vegas där den
rönte stort intresse från såväl befintliga som nya kunder. Under
perioden har Net Insight även varit inbjuden som talare på olika
konferenser runt om i USA och Europa för att berätta mer om de Triple
Play-installationer som bolaget gjort och som är under fortsatt
utbyggnad.

Prognos
Även om utfallet i tredje kvartalet är svagt, vill styrelsen nu inte
ändra sin prognos om att en årsomsättningstakt om 100 MSEK kommer att
uppnås under andra halvåret 2003. Styrelsen förutser att en
fakturering om minst 25 MSEK uppnås under fjärde kvartalet.
Ett nära samarbete med en större global systemleverantör är viktigt
för att Net Insight skall kunna nå break-even-nivå under år 2004.
Sådana partnerdiskussioner är pågående.

RESULTATUTVECKLING
Nettoomsättningen uppgick totalt till 22,7 MSEK (21,6) för perioden.
De totala omkostnaderna uppgick till 73,6 MSEK (115,0).
Rörelseresultatet uppgick till -60,2 MSEK ( -105,1) och resultatet
efter finansiella poster uppgick till -59,5 MSEK (-103,7).
Finansnettot uppgick till 0,7 MSEK (1,4).

Personal
Antalet anställda uppgick totalt vid utgången av perioden till 64
personer (98). I det amerikanska dotterbolaget uppgick antalet
anställda till 5 personer (5).

Kostnader
Net Insight har fortsatt att minska sina kostnader i enlighet med de
effektiviserings- och besparingsåtgärder som genomförts under det
senaste året. Som en ytterligare åtgärd har bolagets anställda
accepterat ett frivilligt sänka sina löner under perioden juni 2003 -
februari 2004 med möjlighet till kompensation när bolaget uppnår sina
försäljningsmål. Åtgärden motsvarar en total kostnadsbesparing om ca
2 MSEK för dessa nio månader.

Likviditet
Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 36,5 MSEK (89,2).
Företagets kundfordringar är relativt höga och uppgår till 19 MSEK då
några kundbetalningar försenats. Bolaget gör dock bedömningen att
dessa kommer att infrias.

Investeringar
Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar uppgick
till 0 TSEK (0). Utvecklingskostnader har aktiverats med 6,9 MSEK
(6,9) under perioden. Dessa redovisas som immateriell
anläggningstillgång.

Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,6). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till -65,9 MSEK (-122,8). Likvida medel
uppgick till 35,7 MSEK (87,5). Det beräknade ackumulerade
skattemässiga underskottet av näringsverksamhet i moderbolaget uppgår
till 932,6 MSEK.

Kommande rapport från Net Insight
Bokslutskommuniké år 2003, 2004-02-10

Ytterligare information - nomineringsarbete
I samråd med bolagets huvudägare har styrelsens ordförande Lars Berg
inlett nomineringsarbetet inför den ordinarie bolagsstämman 2004.
Eventuella förslag avseende styrelsens sammansättning kan insändas
till Lars Berg, Net Insight AB, Box 42093, 126 14 Stockholm.

Stockholm den 27 oktober 2003

Tomas Duffy, VD Net Insight AB

För mer information kontakta:
Tomas Duffy, VD Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO Net Insight AB
Tel. 08 685 06 10, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

http://hugin.info/130084/R/922121/124646.pdf

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och
datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i
kombination med maximalt nätutnyttjande. Net Insights lösningar
reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven kraftigt,
samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och
förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och
distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net
Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i
Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net