Pergo AB

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:09 CEST

(alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

•Nettoomsättningen för årets nio första månader uppgick till 2 098 Mkr (2 067). Rensat från valutaeffekter var detta en ökning med 8% jämfört med motsvarande period föregående år.

•Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -207 Mkr (-141). I detta resultat ingår kostnader av jämförelsestörande karaktär på -253 Mkr (-164).

•Rensat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick rörelseresultatet för niomånadersperioden till 46 Mkr (23) och för tredje kvartalet till 15 Mkr (18).

•Resultat efter skatt för delårsperioden uppgick till -209 Mkr (-136).

•Resultat per aktie för delårsperioden var –3,90 kr (-2,53).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var -97 Mkr och uppgick för delårsperioden till -118 Mkr (-62). Nettokassan uppgick till -69 Mkr (49).


Trelleborg den 22 oktober 2004

Styrelsen


Pergo AB (publ)
Corporate Communications

För ytterligare information:
Göran Bernhoff, CEO
Staffan Söderqvist, CFO
Telefonnummer: +46 410 36 31 00

Pergo AB (publ), BOX 1010, 231 25 Trelleborg, Sverige, Org.nr: 556563-2600, Tel: 0410 36 3100, Fax: 0410 155 60, Webadress: www.pergo.comDetta är Pergo
Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com