Pergo AB

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:07 CEST

STARK TILLVÄXT OCH FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING

(alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

• Periodens nettoomsättning uppgick till 2 199 Mkr (2 098). Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 769 Mkr (681).

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till 42 Mkr (-207). Rensat för kostnader av jämförelsestörande karaktär uppgick föregående års resultat till 46 Mkr. Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 22 Mkr (15).

• Resultat efter skatt uppgick för perioden till 33 Mkr (-208).

• Resultatet per aktie för perioden var 0,60 kr (-3,90)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden var -53 Mkr (-83). Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till 33 Mkr (-94).

• Utsikten för Pergo pekar mot fortsatt tillväxt och resultatförbättring.

VD Tony Sturrus kommentarer
“Idag redovisar Pergo en accelererande försäljningstillväxt i Nordamerika. Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 15 % i lokal valuta och för hela perioden uppnår vi en ökning på 10 % jämfört med föregående år. Tillväxten under tredje kvartalet kunde uppnås trots de logistikproblem som orsakades av de stora orkanerna under september. Försäljningen till byggvaruhandeln har varit särskilt stark under perioden. Vår försäljning ökade även i Europa under tredje kvartalet.

Genom våra medarbetares goda insatser har vi förbättrat resultatet väsentligt för tredje kvartalet jämfört med föregående år och vårt europeiska förbättringsprogram som avser att spara 100 miljoner kronor på årsbasis går enligt plan. Besparingsåtgärderna kommer att märkas redan i det fjärde kvartalet och slå igenom fullt ut med 100 miljoner under 2006.

Vi ökar våra kundaktiviteter både i Europa och i Nordamerika. Bland annat har vi introducerat en mer kundorienterad och mer effektiv försäljningsorganisation i Europa.

Vår huvudmålsättning för Pergo är och förblir tillväxt och ökad lönsamhet.”

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Välkommen att delta i Pergos telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 21 oktober 2005, kl.11.00. En presentation finns tillgänglig på www.pergo.com

Tel: +46 (0)8 5853 6965 (Sverige), +44 (0)20 7784 1005 (Storbritannien), +1 718 3541 153 (USA)

CEO Tony Sturrus, tel +46 410 36 31 00, E-post: tony.sturrus@pergo.com
CFO Staffan Söderqvist, tel +46 410 36 31 00, E-post: staffan.soderqvist@pergo.com
IR- och Pressjour vardagar, tel +46 410 36 31 00

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 700. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Pergo på www.pergo.com.