Acando

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:15 CEST

Ökad tillväxt och lönsamhet

Första kvartalet 2006 jämfört med första kvartalet 2005
• Nettoomsättningen uppgick till 233 MSEK (157), en ökning med 48 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (10), vilket innebar en rörelsemarginal om 9 procent (7).

• Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (10).

• Resultat per aktie uppgick för perioden till 0,32 SEK (0,17).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 MSEK (9) och förklaras av att en kundinbetalning om 18 MSEK inflöt först strax efter kvartalets utgång.

• Förvärvet av Resco AB (publ) slutförs efter att aktieägare motsvarande 95 procent av aktiekapitalet accepterat erbjudandet från AcandoFrontec.

• Engångskostnader för samgåendet uppgående till 5 miljoner kronor har belastat rörelseresultatet. Korrigerat för dessa kostnader, blev rörelsemarginalen 11 procent.

• Förvärv av e-motion technology AB genomfört.


”Året har inletts med en god efterfrågenivå och god beläggning. Vi ser nu för första gången på mycket länge tecken på prisökningar”, säger Lars Wollung VD och koncernchef AcandoFrontec.

Mer information
Lars Wollung, VD och koncernchef telefon 08 - 699 72 11
Per Killiner, finanschef telefon 08 - 699 70 21
Jan Rehn, Informationschef telefon 031 - 345 32 43
Finansiell information finns även på hemsidan www.acandofrontec.se

AcandoFrontec är ett internationellt konsultföretag inom verksamhetsutveckling, affärssystem och IT, som identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik.

AcandoFrontec skapar mätbara förbättringar genom att utveckla processer, organisation och IT så att de stärker uppdragsgivarens affärsverksamhet. Det ligger i AcandoFrontecs uppgift att se helheten i uppdragsgivarens verksamhet och att säkerställa att varje åtagande ger en snabb effekt och ett mätbart resultat. Kundbasen är bred och omfattar såväl små som stora företag samt offentliga organisationer. AcandoFrontecs viktigaste affärspartner är SAP, Microsoft och IBM.

AcandoFrontec har drygt 1000 medarbetare i norra Europa.

AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB.