Oasmia Pharmaceutical AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 MAJ - 31 JULI 2008

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 12:02 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49808

OASMIA: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 MAJ - 31 JULI 2008

Mot strömmen - utmanande resultat

KORT OM FÖRSTA KVARTALET, MAJ - JULI 2008
* Koncernens nettoomsättning uppgick till 44 605 tkr (7 546 tkr)1
* Rörelseresultatet var 24 124 tkr (-7 770 tkr)
* Resultatet efter skatt uppgick till 24 129 tkr (-7 940 tkr)
* Resultatet per aktie var 0,72 kr (-0,25 kr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET, MAJ - JULI 2008

OASMIA HUMAN HEALTH
Arbetet med förberedelser inför Fas III-studien på äggstockscancer med läkemedelskandidaten Paclical® har fortgått under perioden. Utöver det har företaget bedrivit en farmakokinetikstudie på läkemedelskandidaten Paclical®. I studien jämförs Paclical® med det välkända cancerläkemedlet Taxol®. Paclical® och Taxol® har samma aktiva substans, paklitaxel, och studien undersöker om paklitaxel beter sig på ett likartat sätt för både Paclical® och Taxol®.

OASMIA ANIMAL HEALTH
Under juni månad avslutades inklusionen av hundar till den pågående Fas III-studien på mastocytom på hund. Data från studien håller för närvarande på att sammanställas och bearbetas.
I slutet av juni månad utökade Oasmia det licens- och distributionsavtal med Orion Corporation för produkten Paclical® Vet som skrevs i mars 2008. Det tidigare avtalet omfattade endast de nordiska länderna samt några få andra Europeiska länder till ett värde av 2 miljoner Euro. Det utökade avtalet gäller för hela Europa. Oasmia får ytterligare 8 miljoner Euro, varav 3,25 miljoner Euro vid avtalets tecknande vilka redovisas som en intäkt under det första kvartalet. Sammanlagt uppgår nu licens- och distributionsavtalen med Orion Corporation för Paclical® Vet till 10 miljoner Euro. Oasmia kommer därmed att erhålla ytterligare totalt 6 miljoner Euro vid uppfyllande av andra kriterier enligt avtalen. Vidare erhåller Oasmia royalties på all försäljning i regionen. Orion får försäljnings- och marknadsrättigheter till produkten i Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Årsstämma 2008
Den 11 september höll företaget årsstämma. Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter, Claes Piehl, Julian Aleksov, Peter Ström och Bo Cederstrand. Vidare antog stämman styrelsens förlag till revisor. Till ny revisor utsågs Ernst & Young med auktoriserad revisor Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor för en tidsperiod som sträcker sig till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma.

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktad emission. Styrelsen föreslog en ökning av aktiekapitalet med 12 500 kronor genom nyemission av 125 000 aktier av serie A, på de villkor som anges nedan:
1. De nya aktierna skall tecknas, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, av Oasmia S.A. Luxemburg.
2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 28 kronor, varav 27 kronor och 90 öre utgör överkurs.
3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2008.
4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Stämman antog styrelsens förslag till bemyndigande av emission. Styrelsen bemyndigades att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammantaget inte överstiger tre miljoner aktier.
Kriterier för val av valberedning inför nästa års stämma fastställdes enligt styrelsens förslag. Valberedningen skall utses enligt följande kriterier:
1. En ledamot skall representera de största aktieägarna
2. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till företagets ledning och styrelse
3. En ledamot skall vara styrelsens ordförande.
Styrelsens ordförande kan vara ordförande för valberedningen.

Prövarmöte inför Fas III-studie
Den 13 september hölls ett prövarmöte inför den stundande Fas III-studien med Paclical® på sjukdomen äggstockscancer. Cirka 80 stycken läkare från Sverige och resten av Europa deltog. Totalt var 112 personer anmälda till mötet.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Oasmia Pharmaceutical (publ) is a pharmaceutical company based on the latest concepts of bioorganic chemistry.