Nordic Growth Market NGM AB

Delårsrapport för perioden 2003-01-01 - 2003-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:21 CEST

- Fyra noterade bolag under perioden samt fem ansökningar
- Ökad omsättning på NDX
- 33 noteringar på derivatmarknaden NDX
- Resultatet belastas av utvecklingskostnader

Börsstatus
Den 22 april beslutade Finansinspektionen att tilldela Nordic Growth Market NGM AB börsstatus. Detta innebär att det för första gången på 140 år finns ett seriöst alternativ till Stockholmsbörsen. Förutom den kvalitetsstämpel som börsstatusen ger NGM, kan ett bredare produktutbud erbjudas marknaden. De noterade börsbolagen på NGM Equity ges samtidigt en höjd status genom den granskning och tillsyn som Finansinspektionens svarar för medan investerarna får en ökad trygghet.

Börsstatusen innebär dessutom att en rad svenska och utländska institutionella investerare kan investera i de bolag som finns noterade på NGM eftersom flera investerare har förbehåll kring detta i sina placeringsregler.


Resultat och omsättning
NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget, Nordic Growth Market NGM AB (NGM), där börsverksamheten bedrivs redovisar vid tredje kvartalets utgång 2003 ett resultat före skatt om -4,0 MSEK (-2,4 MSEK motsvarande period föregående år). Ett resultat som belastats med utvecklingskostnader för den nya infrastrukturen i samband med börsstatusen och som i stor utsträckning präglas av den fortsatt svaga aktiemarknaden.

Till följd av NGMs börsstatus har bolaget fått möjlighet att utveckla nya affärsområden för att bredda intäktsbasen. Under perioden har NGM genomfört investeringar i befintliga och i nya datasystem. Bolaget har under perioden utvecklat nya produkter som marknaden efterfrågat. Exempel är den nya nordiska derivatmarknaden NDX och vidareutveckling av Nordic OTC. Investeringarna har ökat till följd av detta och uppgår till 4,8 MSEK, varav 1,3 MSEK har kostnadsförts direkt och resterande 3,5 MSEK har aktiverats för att avskrivas på tre år.

NGM har fortsatt att vidta kostnadsreducerande åtgärder under perioden vilka till viss del påverkat resultatet under det tredje kvartalet, men som successivt kommer att ge effekt på kommande resultat. Vid tredje kvartalets utgång fanns 12 (14) anställda i koncernen.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 11,4 MSEK (12,4 MSEK). Därav utgjorde noteringsavgifterna 5,1 MSEK (6,5 MSEK) och transaktionsintäkterna 0,2 MSEK (0,2 MSEK). Vidare summerade informationsintäkterna till 3,6 MSEK (3,8 MSEK) och övriga intäkter 3,0 MSEK (2,0 MSEK).

Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-2,4 MSEK) motsvarande -0,10 kr per aktie (-0,06 kr per aktie). Det egna kapitalet uppgick 2003-09-30 till 0,34 kr per aktie (0,46 kr per aktie). Aktiekursen 2003-09-30 (senaste betalkurs) för NGM Holding AB var 0,59 kr (0,25 kr).


Likviditet
Under 2002 stärkte NGM sin finansiella ställning genom en konvertibelemission. Likviditetstillskottet har delvis använts för att uppnå börsstatusen i NGM. Likviditeten har därmed belastats under perioden. Bolaget bedömer att förra årets finansiering är tillräcklig, dels med utgångspunkt från företagets banktillgodohavanden per den sista september 2003 och dels utifrån den bedömda resultatutvecklingen för kommande period.


NGM Equity
NGM behandlar för närvarande fem ansökningar om notering och arbetar aktivt med ytterligare ett antal bolag som deklarerat att de avser att ansöka om notering vid NGM.

Noteringsläge:

Fyra bolag har noterats under perioden NGM Equity.

Fem bolag har avnoterats från NGM Equity.

Per den 30 september var 46 bolag noterade på NGM Equity. (54 bolag den 30 sep 2002).


NDX
I slutet av 2002 påbörjade NGM uppbyggnaden av en nordisk derivatbörs, Nordic Derivatives Exchange (NDX). Den 13 mars kunde NGM starta NDX och därmed öppnades en helt ny marknad för handel med derivat med en struktur som uppmuntrar till produktutveckling och ger en lägre kostnad för emittenter och medlemmar.

Trettiotre (33) hitwarranter har noterats och handeln i dessa var mycket god under den senare delen av perioden. Vi har goda förhoppningar om att kunna bredda både emittentbasen och produktsortimentet under kommande period vilket kommer att ge en positiv effekt på resultatet framöver.


Nordic OTC
Den 2 december 2002 startade NGM en plattform för handel i nordiska onoterade bolag - Nordic OTC - vilken ligger utanför den av Finansinspektionen auktoriserade börsens verksamhet i NGM. Nordic OTC ska utgöra en plattform för nordiska onoterade bolag där dessa bolag skall beredas möjlighet att mogna under sunda förhållanden för att slutligen notera sig som aktiemarknadsbolag. Handeln i Nordic OTC sker för närvarande över telefon hos värdepappersinstitut och administreras i handelssystemet Tellus, vilket ökar spridningen av kursinformation och underlättar handeln. För närvarande återfinns 17 listade bolag samt en konvertibel på Nordic OTC.

NGM har under perioden ingett en ansökan till Finansinspektionen om att få bedriva handeln elektroniskt. I samband med ett sådant eventuellt tillstånd kommer listnings- och informationskraven att höjas för de listade bolagen. Med anledning av den planerade nya strukturen på Nordic OTC och att startdatum för en sådan elektronisk handel ännu ej kan fastställas kan en prognos för antalet nya bolag under återstoden av 2003 ej ges.

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj i NGM Holding AB beslutades att välja Elisabet Annell (ordförande), Björn Nordstrand, Kajsa Lindståhl och Clas Romander till styrelseledamöter. De två senare invaldes såsom nya ledamöter.


2003
Börsstatusen innebär en avsevärd kvalitetshöjning för NGM och bidrar till att NGM nu får kraftigt ökade möjligheter att bredda produktutbudet, bl a genom att erbjuda s.k. inregistrering av värdepapper.

Den ökade attraktionskraft som börsstatusen ger gör att NGM bedömer att nynoteringarna på NGM Equity kommer att öka jämfört med 2002. Implementeringen av NDX och Nordic OTC kommer framöver att ha en positiv effekt på resultatet. Även de under perioden genomförda förändringarna i infrastrukturen kommer att bidra till ökade intäkter.

Rapportdagar under 2003
Bokslutskommuniké för 2003 16 januari 2004

Ulf Cederin
VD i NGM Holding AB

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Kontaktpersoner
Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00.
Ove Sjöholm, Ekonomichef, 08-566 390 00