SystemSeparation Sweden Holding AB

Delårsrapport för perioden 2007-01-01- 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:40 CEST

(Aktietorget: SYSE)

-Orderingången blev 8 913 (7 415) TSEK
-Nettoomsättningen uppgick till 8 913 (6 238) TSEK
-Rörelseresultatet blev -3 043 (-11 604) TSEK
-Resultat efter skatt blev -2 921 (-12 079) TSEK
-Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 23 250 (5 028) TSEK
-Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,80) SEK

Koncernen
Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet blev -3,0 (-11,6) Mkr, vilket var en förbättring med 8,6 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,9 (-12,1) Mkr.

Nettoomsättningen blev 8,9 (6,2) Mkr, motsvarande en ökning med 44 procent, eller 2,7 Mkr.

Under samma period sjönk övriga externa kostnader till 3,6 (-9,9) Mkr. Denna differens om 6,3 Mkr förklaras främst av föregående kvartals engångskostnader såsom nedskrivningar av kundfordringar och förskottsprovisioner, men även due diligence kostnader i samband med det planerade men ej fullföljda förvärvet av Bycosingruppen.

För perioden januari till juni blev rörelseresultatet -5,3 (-15,3) Mkr vilket var en förbättring om 10,0 Mkr totalt.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,0 (-15,9) Mkr.

Uppsala den 31 augusti 2007
SystemSeparation Sweden Holding AB

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Magnus Unger, Styrelseordförande
Tel: 0708 - 86 84 80

Daniel Weitmann, vvD och Ekonomichef
Tel: 018 - 14 00 81