Mobispine AB

Delårsrapport för perioden 2007-04-01 - 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:02 CEST

(Aktietorget: MOBS)

Sammanfattning av delårsrapport för april - juni 2007

Resultat efter finansiella poster (SEK): -1 371 364 (-1 236 533)
Soliditet (%): 95 (55)

Kommande finansiella rapporter
2007-11-20: Juli - september 2007
2008-02-19: Bokslutskommuniké 2007

Fortsatt stabil utveckling av Mobispine

Andra kvartalet
Under andra kvartalet 2007 har Mobispine AB lagt mycket tid och resurser på arbete för den planerade anslutningen till AktieTorget. Emissionen avslutades i mitten av juni och den tillförde bolaget drygt 11 MSEK före emissionskostnader. För att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt vidareutveckla programvaran Mobispine har ett dotterbolag startats i Rumänien. Dotterbolagets verksamhet ska i huvudsak vara inriktad på utveckling av kommande versioner av programvaran Mobispine. Programvaran Mobispine har nu användare i fler än 100 länder, en ökning från 60 länder sedan förra kvartalet.

Verksamhet
Mobispine AB utvecklar och marknadsför en Internetprogramvara för mobiltelefonanvändare. Programvaran Mobispine Media-browser hjälper användaren att skräddarsy ett informationsflöde till sin mobiltelefon. Utöver de möjligheter till personligt urval i det tilltagande informationsflödet som detta innebär, minimerar Mobispine de dataöverföringskostnader som uppstår med upp till 20 gånger. Mobispines gränssnitt är utvecklat för att enkelt kunna konsumera underhållning och nyheter. Programvaran är gratis för användare.

Med hjälp av Mobispine Media browser kan användarna dela med sig av deras favorit- nyheter med varandra. Mobispines tjänster är kostnadsfria och användarna kan blogga, d v s ladda upp både bilder och videofilmer från sin mobiltelefon.

Affärsmodell
Mobispine AB:s affärsmodell är att sälja annonsplatser till annonsörer via den mobila programvaran Mobispine. Modellen liknar gratistidningar; ju fler läsare, desto större annonsvärde för annonsören och desto mer intäkter för Mobispine AB. En stor fördel med mobil annonsering och marknadsföring är att annonserna får en mycket stor träffsäkerhet gällande målgrupper, då Mobispines intelligenta system levererar väl anpassade annonser med riktade budskap utifrån läsarens intressen och profil. Förutom träffsäkerheten är en annan stor fördel för annonsörerna att de betalar i efterhand för varje enskild visning av deras annons, istället för i förskott som via andra mediekanaler.

Aktivering av utvecklingskostnader
Bolaget har i motsats till tidigare räkenskapsår börjat att aktiver upp sina direkta utvecklingskostnader. Orsaken till detta är att produkten Mobispine nu är färdig för användning och att det ger en mer rättvisande bild av Bolaget. Aktiverade utvecklingskostnader för perioden uppgick till 897 KSEK.

Viktiga händelser under perioden
· I juni 2007 hade Mobispine AB mer än 200 000 nyhetskällor från världen över tillgängliga via programvaran, från tidigare 25 000 källor.
· Mobispine AB har under perioden genomfört en nyemission som tillförde bolaget drygt 11 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomfördes inför anslutningen till AktieTorget. Emissionslikviden kommer att användas inom tre olika inriktningar; skapa trafik och distribution (40 %), fortsatt produktutveckling (40 %) och uppbyggnad av annonseringsnätverk (20 %).
· Mobispine AB har startat ett dotterbolag i Cluj, Rumänien. Bolaget har etablerat ett kontor och anställt ett antal systemutvecklare. Avsikten är att ytterligare höja tempot i produktutvecklingsarbetet med kommande versioner av programvaran Mobispine. Etableringen i Rumänien är helt enligt den plan som bolaget beskrivit i det tidigare offentliggjorda prospektet.
· I juni 2007 hade Mobispine användare i fler än 100 länder.
· Emissionen som var pågående under första kvartalet 2007 har blivit registrerad hos Bolagsverket. Vidare har bolaget genomfört en fondemission och en split vilket har resulterat i att kvotvärdet minskat till 0,01 SEK/aktie. Antalet aktier har ökat till 51 956 000 stycken (exklusive emission i samband med anslutning till AktieTorget, som ej var registrerad vid periodens utgång).
· Antalet användare har ökat till 146 000, en ökning med 46,000 från i maj 2007
· Under juni månad introducerades den första beta-versionen av Mobispines annonsmotor

Viktiga händelser efter perioden

· Mobispine blir godkända av Aktietorget för listning. Handelstart skedde den 18 juli 2007.
· Mobispine har tecknat en överenskommelse med Tele2 om att Tele2 på sin hemsida (mobil.tele2.se) ska ha Mobispines agent tillgänglig för direkt nedladdning.
· Mobispine har inlett samarbete med Operatören Tre.
· Användare finns nu i mer än 100 länder.
· Mobispine indexerar för närvarande över 12,5 miljoner artiklar. En ökning med över 1 000% sedan april 2007.
· Mobispine kommer från och med nu att introducera ett nytt mätetal, antalet lästa artiklar per månad, denna siffra uppgick till 50 000 lästa artiklar i juni.

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34-Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senast utgivna årsredovisningen

Då Mobispine under 2007 har startat ett Rumänskt dotterbolag presenteras koncernens räkenskaper för 2007. Då inget koncernförhållande förelåg under 2006 används Mobispine AB:s räkenskaper som jämförelseperiod.

Aktien
Mobispine AB var per 2007-06-30 ännu inte anslutet till någon marknad, varvid ingen officiell handel med bolagets aktier hade skett.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information
Dusyant Patel,
Verkställande direktör
Tel: 0763-414 212


Mobispine AB
Adress: Alsnögatan 3
11641 Stockholm

Tel: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
Hemsida: www.mobispine.com
E-mail: info@mobispine.com