Acando

Delårsrapport för perioden Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:01 CEST

· Samgåendet med Acando godkändes på den extra bolagsstämman den 30
juni. 1)
· Koncernens nettoomsättning uppgick för perioden till 213 MSEK (338)
2) och för andra kvartalet till 102 MSEK (167)2.
· Koncernens rörelseresultat, EBIT, blev för perioden -69 MSEK (-40)2
och för andra kvartalet -53 MSEK (-18)2.
· Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick
vid kvartalets slut till 143 MSEK (21).
- Periodens resultat har belastats med 34 MSEK i kostnader för
strukturåtgärder, av dessa avser 7 MSEK kostnader för
strukturförändringar inför samgåendet med Acando och resten avser
åtgärder vidtagna i Frontecs verksamhet. Ytterligare kostnader för
strukturåtgärder kommer att uppkomma i samband med integrationen med
Acando under tredje kvartalet.

*Denna delårsrapport avser verksamheten
i Frontec före samgåendet. Konsolideringen av Acando sker från och med den 1 juli 2003. *För bättre jämförelsetal med föregående år se tabell nedan, Frontec efter strukturaffärer.