Medirox AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:45 CEST

Januari-juni 2007

* Nettoomsättningen första halvåret uppgick till 7,8 Mkr (7,9), vilket var 2 procent lägre än föregående år.

* Resultat efter finansnetto blev 0,5 Mkr (1,0). Extraordinära flyttrelaterade kostnader belastar resultatet med 0,5 Mkr.

* Resultat efter skatt blev 0,3 Mkr (0,7).

* Resultat per aktie blev 0:11 kr (0:22).

* MediRox har under första halvåret levererat 11 ReoRox-instrument.

* Antitrombinreagenset leveransklart.

* Efter rapportperiodens utgång deltog MediRox framgångsrikt vid en utställning i Genève.

April-juni 2007

* Omsättningen andra kvartalet blev 4,0 Mkr (4,5).

* Resultat efter finansnetto blev 0,1 Mkr (0,7).

* Resultat per aktie blev 0:02 kr (0:16).


KONCERNENS OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 4,0 Mkr (4,5).

För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 7,8 Mkr (7,9). Andra halvåret väntas omsättningen bli väsentligt högre än föregående år. Försäljningen är inte stabil mellan kvartalen med anledning av att kunderna normalt lägger sina order för långa förbrukningsperioder. Antalet kunder fortsätter att öka, vilket borgar för stigande omsättning på årsbasis och verksamheten är helt konjunkturoberoende.

Försäljningen av reagens och kontroller sjönk med 2 procent första halvåret, vilket huvudsakligen beror på uteblivna order i Sverige. Dessa order väntas dock istället under andra halvåret och bedömningen är därför att helåret kommer visa en god tillväxttakt. Under första halvåret har 11 ReoRox-instrument levererats till distributörer och slutkunder, vilket kan jämföras med 14 för hela förra året. Inom detta produktområde väntas en betydande tillväxt för helåret 2007.

Exportförsäljningen fortsätter att öka och det är framför allt Danmark och Tjeckien som visat snabbast tillväxt. Merparten av exportförsäljningen, men även allt större andel av försäljningen i Sverige, sker genom distributörer. Av försäljningen första halvåret 2007 var 52 procent (50) direktförsäljning, medan 48 procent (50) såldes genom 15 (17) olika distributörer i 14 (15) länder. MediRox har i nuläget 23 (23) aktiva distributörer. För helåret väntas distributörsförsäljningen bli större än direktförsäljningen.

MediRox kunder i Sverige består främst av ett 20-tal centrala upphandlingsområden som därefter fördelar varorna på lokala sjukhus och vårdcentraler. Förutom egen direktförsäljning innebär Dade Behring-avtalet att MediRox har en stark distributör i Norden. MediRox direktförsäljning kommer att minska som en följd av avtalet, men Dade Behrings starka position på marknaden väntas ge MediRox produkter ännu starkare marknadsandelar, inte minst när det gäller reagens.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mkr (0,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 Mkr (1,0). Vinstmarginalen uppgick till 6 (12) procent. Resultatet har belastats med 0,5 Mkr i samband med att bolaget flyttat in i nya lokaler. För helåret väntas vinstmarginalen överstiga föregående år trots flyttkostnaderna.

Täckningsgraden uppgick till 71 procent (77) och bedöms för helåret bli högre. Marginalen påverkas av produktmix, samt försäljningens fördelning mot slutkund respektive distributörer och OEM-kunder.

Resultat per aktie uppgick till 0:11 kr, att jämföra med motsvarande period föregående år som blev 0:22 kr.

Koncernens rörelseresultat om 0,4 (0,9) Mkr kan fördelas med 1,1 Mkr (1,7) i vinst för produktområdet Reagens och kontroller och -0,7 Mkr (-0,8) för produktområdet ReoRox-instrument (FOR).
Vinstprognos
De extra ordinära kostnader om 0,5 Mkr som uppstod när bolaget flyttade in i nya lokaler har belastat resultatet under innevarande år. När vinstprognosen för helåret lämnades om 0:70 kr per aktie antogs dessa kostnader periodiseras och lösas upp i takt med de hyresrabatter som avtalats i nya hyresavtalet avseende flyttkostnadskompensation. Eftersom flytten istället resultatbelastar innevarande år så har förutsättningarna för prognosen ändrats. Styrelsen bedömer dock att förutsättningar för att nå helårsprognosen är goda.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick första halvåret till -0,5 Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 Mkr, varav -0,5 under perioden april-juni. Investeringarna utgjordes främst av inköp till produktionsanläggningen för reagens och kontroller.

FINANSIELL STÄLLNING
MediRox finansiella ställning är mycket tillfredsställande. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 87 procent (83). Eget kapital per aktie uppgick till 5:76 kr, att jämföra med 6:36 kr vid räkenskapsårets början. En utdelning har erlagts motsvarande 0:70 kr per aktie. MediRox ambition är att årligen dela ut minst 50 procent av årets resultat efter skatt.

Koncernens skuldsättningsgrad minskade till 15 procent (21). Finansnettot under första halvåret blev 0,1 Mkr.

ÖVRIG INFORMATION

Redovisning
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS och tolkningsuttalanden från IFRIC så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS-standards och IFRIC-tolkningar som trätt i kraft sedan den 1 januari 2006 har inte fått någon påverkan på koncernens resultat eller ställning.

Utgifter för utveckling kostnadsförs löpande såvida de inte uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning ska finnas att sälja eller använda tillgången, det ska vara sannolikt att framtida ekonomiska fördelar tillfaller bolaget och möjligt att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt.

Moderbolaget
All verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2005 i moderbolaget, medan dotterbolagen i det närmaste är att betrakta som vilande. Därmed är det ingen nämnvärd skillnad mellan resultat- och balansräkning för moderbolaget jämfört med koncernredovisningen. Omsättningen i moderbolaget uppgick under första halvåret till 7,8 Mkr (7,9) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 Mkr (1,0). I övrigt hänvisas till koncernredovisningen.

Personal
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under perioden till 7 (7). I januari slutade en konstruktör och under våren återkom en anställd från sjukskrivning och är nu åter i 25-procentig tjänst.

MediRox-aktien
MediRox aktie är sedan 1998 noterad hos NGM Equity. Antalet aktieägare uppgår till 446 stycken, vilket är en svag ökning sedan föregående år.

Per 2007-06-30 uppgick antalet A-aktier till 2 637 000 och antalet B-aktier till 330 000, vilket innebär att MediRox hade totalt 2 967 000 aktier. Bolaget har inga utestående optioner.

Antitrombin
Antitrombin är en ny produkt som blivit klar under Q2. Detta reagens som används i samband med trombosutredningar, är det första MediRox-reagenset som får goda internationella möjligheter eftersom testen är global. Världsmarknaden bedöms vara cirka 200 Mkr mot slutkund. MediRox befintliga säljkanaler kommer att sköta marknadsföringen. Antitrombin är ett glykoprotein som syntetiseras i levern och som kan binda heparin. Antitrombin är den viktigaste hämmaren till de serinproteaser som bildas vid blodets koagulering. I närvaro av heparin hämmar Antitrombin inte bara trombin utan också faktorerna IXa, Xa, XIa och XIIa genom att bilda komplex med det aktiva enzymet. Hereditär antitrombin-brist är förenad med ökad risk att få venös trombos. Vid heterozygot brist är nivån sänkt till 50-60 procent av den normala. Redan denna måttliga sänkning innebär en ökad trombosrisk. Förvärvad antitrombin-brist kan förekomma vid sepsis, nefrotiskt syndrom eller vid patologisk proteolys (dissemi
nerad
intravasal koagulation, DIC).

Mässa i Genève
Efter rapportperiodens utgång deltog MediRox på ISTH (International Society on Thrombosis
and Haemostasis) i Genève. Intresset var särskilt stort avseende MediRox instrumentering men även viktiga affärsmöjligheter med andra företag etablerades gällande MediRox nya reagenser.

Antitrombin som nu har lanserats skapade affärsmöjligheter med flera tänkbara nya OEM-kunder.

Risker
I MediRox årsredovisning för 2006 (sid 11) redovisas de olika risker koncernen är utsatt för. Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport III 23 oktober 2006

Bokslutskommuniké 19 februari 2007

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna delårsrapport hänvisas till MediRox VD Lars Olsson på e-mail: lars.olsson@medirox.se eller telefon 070-589 57 02.

(För fullständig rapport se bifogad fil)


MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.