Kindwalls Bil AB

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 16:52 CEST

(Aktietorget: KWAL B)

PERIODEN I SAMMANDRAG
- Omsättningen uppgick till 374,6 (371,4) MSEK.
- Resultat efter finansiella poster är 3,5 (3,7) MSEK.
- Lagret av begagnade bilar uppgick till 18,6 (13,8) MSEK.
- Outnyttjad kreditram uppgår till 12,7 (12,3) MSEK.
- Kassaflödet inklusive nyemission är positivt.
- Kindwalls har under perioden levererat 1 620 (1 656) nya bilar samt 810 (729) begagnade bilar.
- Orderstocken uppgick per den sista juni till 513 (368) nya bilar.
- Under perioden har företagsförvärv genomförts.
- Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 169 (144) personer.

I linje med fastlagd strategi att öka omsättningen de närmaste åren med ca 300 Mkr med flera märken och med en proportionellt större del i servicemarknaden samt ökad försäljning av transportfordon har Kindwalls genomfört följande under perioden:

Återförsäljaravtal har tecknats med KIA för försäljning och service.

Förvärv av återförsäljarföretag för försäljning och service av Mitsubishi person- och transportbilar i Stockholm.

Återförsäljaravtal har tecknats för Fiat transportfordon.

Förvärv av lackeringsverksamhet i anslutning till Kindwalls bilskadecenter i norra Stockholm.

För att säkerställa fastlagd expansion avseende service och försäljning har Kindwalls genomfört en nyemission om aktier och teckningsoptioner som uppgick till 15,6 Mkr före emissionskostnader.

Memo
Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100% äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall. AB Wilhelm Kindwall är moderbolag till MMC
Hammarby AB som ägs till 100%

BAKGRUND OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige jan tom juni 2007 har varit drygt 5% starkare än för motsvarande period 2006.
Totalmarknaden för nya transportbilar jan tom juni 2007 har varit drygt 10% större än för motsvarande period 2006.

Andelen dieselbilar av total försäljning har fördubblats under perioden och uppgår till 30%. Andelen miljöbilar har också ökat betydande och uppgår till drygt 15%.

Marknaden för helåret 2007 enligt branschorganisationen Bil Sweden bedöms vara fortsatt stark.

Ford har under perioden sammantaget följt marknadsutvecklingen. Ford startar under hösten försäljning av den nya Mondeon som kommer att få attraktiva diesel och etanolmotorer.

Fords transportbilsprogram är fortsatt mycket framgångsrikt.

Subaru kommer under slutet av året att lansera flera nya modeller och också för första gången dieselmotorer.

KIA har genom lanseringen av KIA C´eed samt via marknadens starkaste garantipaket utvecklats mycket framgångsrikt. Denna utveckling förväntas fortsätta.

Mitsubishi har under våren bytt generalagent i Sverige. Under hösten förväntas betydande marknadssatsningar.

Kindwalls försäljning av Fiats transportfordon startade under juni månad.

Kindwalls försäljning och servicemarknad av de nya varumärkena KIA och Mitsubishi uppnår förväntningarna och utgör ett betydande tillskott till total försäljning.

Kindwalls fastlagda strategi med fler varumärken och ökad omsättning i servicemarknaden har fungerat bra. Fler varumärken kan komma att bli aktuella.

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING

Jämfört med samma period förra året var koncernens omsättning 374,6 (371,4) MSEK. Bruttomarginalen är oförändrad 16,5 (16,5) %.

Övriga externa kostnader och personalkostnader ökade med 9 % till 61,1 (56,2) MSEK.

Resultat före avskrivningar sjönk till 0,7 (5,2) MSEK.

Finansiella poster uppgick under perioden till -1,3 (-1,0) MSEK.

Koncernens skattesats har beräknats till 0,0 (0,0) %.

Outnyttjat underskott av näringsverksamhet uppgår till 8,6 MSEK i koncernen.

Periodens resultat efter skatt sjönk till 3,5 (3,7) MSEK.

Av erhållna marknadsföringsbidrag under perioden har erhållits 1 Mkr med återbetalningsskyldighet om vissa kriterier ej uppfylls. Kindwalls styrelse bedömer det som osannolikt att någon återbetalning kommer att ske.

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar om 4,4 (1,1) MSEK inkluderar 1,1 (1,1) MSEK i koncernmässig goodwill

Varulagret uppgick till 85,6 (46,1) MSEK. Ökningen är främst hänförlig till köp av Mitsubishis dotterbolag i Stockholm samt utökat antal varumärken.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 60,4 (40,6) MSEK varav 5,1 (0,0) MSEK är långfristiga skulder. Beviljad checkräkningskredit uppgick till 43,0 (20,0) MSEK varav 30,3 (7,7) MSEK utnyttjats.

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens Verksamhet, ställning och resultat samt beskriver Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

KINDWALLS BIL AB (publ.)

Järfälla den 23 augusti 2007

Daniel Hägglund
Verkställande direktör

Göran Atterwall
Styrelsens ordförande

Kjell Stenberg
Styrelseledamot

Håkan Gartell
Styrelseledamot

Anders Bergman
Styrelseledamot

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Kindwalls Bil AB (publ), org nr 556088-5849, för perioden januari - juni 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för att rättvisande upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2007 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Stockholm den 23 augusti 2007
Lindebergs Grant Thornton AB

Carl Niring
Auktoriserad revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké den 25 februari 2008 för räkenskapsåret 2007.

KINDWALLS BIL AB (PUBL.)
Org. nr 556088-5849