Wiking Mineral AB, WIKM

Delårsrapport för perioden januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:37 CEST

Delårsrapport för perioden januari - juni 2007

(Aktietorget: WIKM)

· Ett borrprogram om 5 borrhål och sammanlagt 1000 meter har påbörjats vid Bunsås
· En potentiell guldzon har identifierats inom undersökningstillståndet Gillervattnet nr 1 mellan Bolidengruvan och Kankberg/Åkulla Östra. Ett borrprogram är planerat till hösten/vintern 2007
· En djupliggande potentiell malmzon med förhöjda guld- och zinkhalter har identifierats 500 meter sydväst om Långselegruvan. Ett borrprogram är planerat att påbörjas under hösten 2007
· Geofysiska och geokemiska undersökningar pågår planenligt i ett flertal områden
· Resultatet efter finansiella poster -1,4 MSEK*
· Likvida medel på balansdagen 39,4 MSEK*
· Soliditet 99 %*

* Koncernen bildades under första halvåret 2007 genom att Wiking Mineral AB förvärvade Noble Metals Exploration AB, Mineralprospektering i Bergslagen AB och Strategic Minerals AB, varför jämförelsesiffror i förekommande fall inte finns.

Väsentliga händelser under perioden

Bastutjärnen
· WIKM har identifierat ett ca 3 km2 stort område med potential för guld mellan de kända guldfyndigheterna Bolidengruvan och Kankberg/Åkulla Östra. Projektet som kallas Bastutjärnen ligger inom undersökningstillståndet Gillervattnet nr 1, Skellefteå kommun. Någon guldprospektering har ej tidigare utförts i det aktuella området. Äldre och nyligen kompletterande analyser från ett befintligt borrhål visar kraftig omvandling samt spår av guld. Under hösten/vintern 2007 planerar WIKM att undersöka guldpotentialen i området med rekognoserande hammarborrning.

Långträsk
· En ny potentiell malmzon har identifierats 500 meter sydväst om Långselegruvan mellan 400-800 meters djup. Projektet som kallas Långträsk ligger inom undersökningstillstånd i Bjurvattnetområdet i Skellefteå kommun. Tidigare utförda borrhål i zonen uppvisar omvandling och mineralisering med förhöjda halter av zink och guld som kan representera ytterkanten av en komplex sulfidmalm. Initialt planeras ett ca 1000 meter långt borrhål mot zonen tillsammans med geofysiska borrhålsmätningar. Ambitionen är att borrprogrammet skall påbörjas under hösten 2007.

Kvarnbäcken
· Ett borrprogram har i början av 2007 genomförts vid Kvarnbäcken. Projektområdet är beläget ca 2 km norr om en tidigare bruten guldfyndighet vid Långdalgruvan i Skelleteå kommun. Borrprogrammet omfattade 5 hål om sammanlagt 679.1 meter. Avsikten var att undersöka en magnetisk struktur med avseende främst på förekomsten av guld. Förutom sulfidmineralisering med spår av koppar, zink och bly påträffades i borrhål 3 en 5.90 meter bred zon med 0.3-0.8 % Cu mellan 70.60-76.50 meter längs kärnan. Endast spår av guld förekommer. En liknande kopparmineralisering som den nu påträffade uppträder i två äldre hål 150 respektive 400 meter söder om borrhål 3. Även mot nord-nordväst finns indikationer men utbredningen i den riktningen är oklar.

· Kopparmineraliseringen vid Kvarnbäcken har potential att innehålla guldanrikade områden. För att närmare kartlägga utbredningen, och därmed målområdet för en guldförande fyndighet, planeras i ett första steg en Mis-a-la Masse mätning utifrån mineraliseringen i borrhål 3.

Silleråsen
· Inom undersökningstillståndet Silleråsen nr 2 i Härjedalens och Ljusdals kommuner har block med kvartsitomvandling, svagt förhöjda guldhalter (0,6 g/t) och arsenikkis tidigare hittats. För att undersöka guldmineraliseringens utbredning och blockens moderklyft har en morängeokemisk provtagning utförts över området under juni 2007. Analysering av proverna pågår.

Hässjaberg
·WIKM bedriver undersökningar i Hässjaberg tillsammans med IGE. Under slutet av 1990-talet hittades block med höga guldhalter (upp till 29 g/t) i området. Under de senaste åren har geofysiska undersökningar genomförts som resulterat i att mineralisering i häll identifierades 2005. Den påträffade mineralisering har en liten area i dagen och geologin är komplex i området. Vi bedömer att det kan finnas en mer sammanhängande mineralisering i en zon norr om den påträffade mineraliserade hällen. Av det skälet har WIKM tillsammans med IGE i juni 2007 ansökt om ett utökat undersökningsområde (Hässjaberg nr 4) om 1500 ha, nordväst om den ursprungliga inmutningen.
· Rekognoserande undersökningar med beep-mat påbörjades under sommaren 2007 i Hässjabergsområdet för att identifiera ytterligare guldmineralisering i området. Efter att dessa undersökningar är genomförda kommer WIKM och IGE att under hösten 2007 ta beslut om hur bolagen skall gå vidare med projektet.

Jönsbo
· Elektriska mätningar kommer att utföras under hösten 2007 inom undersökningstillståndet Jönsbo nr 1 i Bollnäs kommun för att identifiera moderklyften till de mineraliserade blocken med zink som finns inom området.

Storstrecksfältet
· Ett första borrprogram har under maj-juli 2007 genomförts i Storstrecksfältet söder om Hofors. Avsikten med borrningen har varit att undersöka geokemiska zink- och blyanomalier från ett tidigare hammarborrningsprogram vid Gösken i Storstrecksfältets östra del. Borrprogrammet omfattade 5 borrhål om totalt 763,7 meter. Endast spår av blyglans påträffades vid borrningen. Vår bedömning är att någon ekonomisk fyndighet med bly- och zink ej finns i det aktuella målområdet. Resultatet från borrningarna vid Gösken ger en bra introduktion till förståelsen av geologin i Storstrecksfältet och därmed en grund till beslut om eventuellt fortsatta undersökningar i andra delar av fältet.
·´WIKM har genomfört en omfattande djupkännande elektrisk markmätning över stora delar av Storstrecksfältet. En preliminär tolkning av mätresultaten visar anomalier i Storstrecksfältets västra del.
· Storstrecksfältets västra del bedöms fortfarande som intressant. WIKM kommer utifrån planerade kompletterande undersökningar av kända zink- och blymineraliseringar vid framförallt Isak- och Sjöströmsgruvorna besluta om eventuellt ytterligare borrningar inom området.


Sågmur/Hyttmarken
· WIKM har sammanställt tillgängligt material i form av borrkärnor och geofysik i anslutning till järn- och zinkfyndigheten Sågmur inom undersökningstillståndet Sågmur nr 2 i Sandvikens kommun. Sammanställningen visar att fyndigheten är alltför liten och uppsplittrad för att vara av ekonomiskt intresse.
· Strax norr om Sågmur finns en sammanhängande magnetisk anomali. Inom anomalin finns gamla järnmalmsfyndigheter. I likhet med Sågmur kan anomalin även innehålla sulfidmineralisering med bly och zink. WIKM har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd (Hyttmarken nr 1) om 250 ha över anomalin med syftet att identifiera förekomsten av sulfidmineralisering. Under hösten planeras ett program med elektriska och magnetiska markmätningar över området.

Gladhammar
· Under våren-sommaren 2007 har WIKM och IGE haft styrgruppsmöten om utvecklingen i det gemensamma guldprojektet Gladhammar i Västerviks kommun. En utvärdering pågår av projektet och beslut om fortsättning kommer att tas i början av hösten 2007.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bunsås
· I juli 2007 påbörjades ett borrprogram inom undersökningstillståndet Bunsås nr 2 i Sandvikens kommun. Vid Bunsås finns en komplex sulfidmineralisering med zink, koppar och guld som tidigare undersökts från dagen ner till 30-50 meters djup. Det pågående borrprogrammet omfattar fem borrhål om totalt ca 1000 meter mot 150 meters djup.

Undersökningstillstånd

Beviljade nya undersökningstillstånd
· WIKM har under perioden av Bergmästaren beviljats följande fyra nya undersökningstillstånd:

- Gösken nr 1 (Storstrecksfältet), areal 2240,17 ha, Hofors kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser zink, bly och silver, Giltigt t.o.m. 2010-05-10

- Kanan nr 1, areal 200,00 ha, Vilhelmina kommun, Västerbottens län
Undersökningstillståndet avser koppar, Giltigt t.o.m. 2010-04-25

- Losjön nr 1, areal 200,00 ha, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser uran, Giltigt t.o.m. 2010-04-16

- Stugberget nr 1, areal 195,63 ha, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser uran, Giltigt t.o.m. 2010-04-16

Förlängning av undersökningstillstånd

· Wiking Mineral med dotterbolag har av Bergmästaren beviljats förlängning av giltighetstiden i ytterligare tre år för följande åtta undersökningstillstånd:

- Bersummen, areal 25 ha, Västerviks kommun, Kalmar län
Undersökningstillståndet avser uran och sällsynta jordartsmetaller, Giltigt t.o.m. 2010-04-26

- Gustavsberg, areal 80 ha, Västerviks kommun, Kalmar län
Undersökningstillståndet avser uran och sällsynta jordartsmetaller, Giltigt t.o.m. 2010-04-26

- Klockartorpet, areal 77 ha, Västerviks kommun, Kalmar län
Undersökningstillståndet avser uran och sällsynta jordartsmetaller, Giltigt t.o.m. 2010-04-28

- Trostad, areal 16,5 ha, Västerviks kommun, Kalmar län
Undersökningstillståndet avser uran och sällsynta jordartsmetaller, Giltigt t.o.m. 2010-04-27

- Gocksen nr 2, areal 202 ha, Gävle kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser guld, koppar och nickel, Giltigt t.o.m. 2010-05-04

- Storstreck, areal 250 ha, Hofors kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser koppar, bly och zink, Giltigt t.o.m. 2010-05-06

- Hässjaberg nr 3, areal 300 ha, Ljusdals kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser guld, koppar, palladium, kobolt och nickel, Giltigt t.o.m. 2010-05-03

- Bunsås nr 2, areal 17 ha, Sandvikens kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser guld, koppar och silver, Giltigt t.o.m. 2010-05-05

Ansökan om nya undersökningstillstånd

· WIKM har under perioden ansökt om följande fyra undersökningstillstånd:

- Hyttmarken nr 1, areal 250 ha, Sandvikens kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser bly och zink

- Hässjaberg nr 4, areal 1500 ha, Ljusdals Kommun, Gävleborgs län
Undersökningstillståndet avser guld

Resultat för perioden
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till en förlust på -2,0 MSEK. För moderbolaget uppgick rörelseresultatet för perioden till en förlust på -1,6 MSEK (-0,5).

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -1,4 MSEK. För moderbolaget uppgick resultat efter finansiella poster för perioden till -1,3 MSEK (-0,5).

Koncernens egna kapital per balansdagen uppgick till 129,5 MSEK. Moderbolagets egna kapital per balansdagen uppgick till 129,5 MSEK (28,5).

Koncernens likvida medel på balansdagen uppgick till 39,4 MSEK. Moderbolagets likvida medel på balansdagen uppgick till 19,5 MSEK (28,4).

Koncernens soliditet per balansdagen uppgick till 99 procent. Moderbolagets soliditet per balansdagen uppgick till 99 procent (98).

Kommande rapporttillfällen
- Delårsrapport, januari-september 2007 den 30 oktober 2007
- Bokslutskommuniké för 2007 den 19 februari 2008

Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Stockholm, den 28 juli 2007

Dick Levin
VD, Wiking Mineral AB

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin

Wiking Mineral AB (publ)
Styrmansgatan 2
114 54 Stockholm

Tel: 08-667 41 40
Fax: 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Internet: www.wikingmineral.se

Org nr: 556675-2068

Wiking Mineral AB (publ) är ett svenskt mineralprospekteringsföretag noterat på AktieTorget. Wiking Minerals projektportfölj består av 47 undersökningstillstånd om 17 000 ha med inriktning på guld, zink och koppar. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter samt bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.