Intius AB

Delårsrapport för perioden januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:33 CEST

(Aktietorget: INTS)

Perioden januari-juni 2007 i sammandrag för koncernen

- Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 kr (0 kr). Även de totala intäkterna uppgick till 0 kr (775 573 kr)
- Koncernens kostnader, exklusive räntekostnader, minskade med ca 56 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 518 033 kr (1 166 039 kr)
- Före skatt uppgick resultatet till -546 580 kr (-395 079 kr)
- Resultatet efter skatt uppgick till -393 659 kr (-261 363 kr) och resultatet per aktie till -0,01 kr (-0,00 kr)
- Kassaflödet uppgick till -485 kr (-1 230 785 kr) och kassaflödet per aktie till 0,00 kr (-0,02 kr)
- Soliditeten var vid rapportperiodens utgång 61,7 % (76,1 %)
- Eget kapital per aktie uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,03 kr (0,05 kr)

Väsentliga händelser under första kvartalet
Styrelseledamoten Marc Grue tillträdde som ny VD den 30 januari 2007.

Styrelsen arbete med att finna mer kostnadseffektiva vägar att lansera tjänsten Unitrader.com, och samtidigt utöka verksamheten med andra projekt, fortsatte med oförminskad kraft.

Inledande diskussioner kring ett eventuellt förvärv av Public Eye AB med verksamhet inom IP-TV påbörjades.


Väsentliga händelser under andra kvartalet
Den 30 maj 2007 kunde medddelas att Intius AB avsåg att förvärva Public Eye AB, att förvärvet efter aktieägarnas godkännande skulle betalas genom utgivande av nya aktier i Intius AB, och att förvärvet även skulle innebära en förstärkning av Intius AB:s kompetens.

Huvudägaren infriade i den takt styrelsen bedömde det som nödvändigt sin utfästelse om att ställa nödvändiga säkerheter, upp till 1 000 000 kr, till koncernens förfogande. Infriandet skedde genom att huvudägaren i stället lånade ut likvida medel. Fram t o m rapportperiodens utgång hade ca en tredjedel av utfästelsen utnyttjats, varför den i huvuddelen kvarstod outnyttjad vid rapportperiodens utgång


Väsentliga händelser efter periodens utgång
I samarbete med den kompetens som finns inom Public Eye AB har styrelsen fokuserat på att finna vägar att nå framgång på marknaden med Intius AB:s befintliga tjänst, Unitrader.com. Arbetet har lett till att Unitrader.com, genom Intius AB:s planerade förvärv av Public Eye AB, nu står inför en möjlighet att utvecklas till en användarplattform som förutom de befintliga tjänsterna även erbjuder integrerade och effektiva betalnings- och säkerhetslösningar för andra e-handelsföretag.

Som ett led i förvärvet av Public Eye AB och ovanstående utveckling av Unitrader.com har Intius AB erhållit löfte om ett långfristigt och räntefritt lån om 1,5 Mkr i samband med att förvärvet verkställs.

En utförlig presentation både av Public Eye AB:s verksamhet och utvecklingsplanerna för Unitrader.com är under framtagande, då även de sistnämnda indirekt förutsätter att aktieägarna godkänner förvärvet av Public Eye AB. Presentationen beräknas vara klar under september 2007 och kallelse till den extra bolagsstämma som har att behandla förvärvet kommer att ske i samband därmed.


För ytterligare information
Kent Eriksson, styrelseordförande, Intius AB (publ)
Telefon 0532-51063 (alternativt 0033493735827)
kent.eriksson@intius.se

Intius AB (publ)
Intius AB (publ), med webbhandelsplatsen Unitrader.com, skall vara en ledande aktör inom avgiftsbelagda, volymdrivna, generiska handelstjänster avseende varor, tjänster och arbetskraft på Internet, med fokus på den europeiska marknaden. Tjänsterna skall utvecklas för att bidra till, och utnyttja, den pågående prisharmoniseringsprocessen inom EU, samt positioneras för att bli en del av den nya elektroniska infrastrukturen.