Kindwalls Bil AB

Delårsrapport för perioden januari - juni 2008

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:35 CEST

(Aktietorget: KWAL B)

PERIODEN I SAMMANDRAG

- Omsättningen uppgick till 336,6 (374,6) MSEK.
- Resultat efter finansiella poster är - 17,6 (3,5) MSEK.
- Periodens resultat har belastats med drygt 4 MSEK i kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna avser avgångsvederlag till uppsagd personal.
- Lagret av begagnade bilar uppgick till 23,1 (18,6) MSEK
- Outnyttjad kreditram uppgår till 3,2 (12,7) MSEK.
- Kindwalls har under perioden levererat 1 391 (1 620) nya bilar samt 755 (810) begagnade bilar.
- Orderstocken uppgick per den sista juni till 553 (513) nya bilar.
- Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 163 (169) personer.

Kindwalls har under perioden färdigställt omfattande ny och ombyggnationer i 3 av företagets anläggningar (Barkarby, Sätra och Bredäng). Under våren igångsattes ytterligare ombyggnad för tillväxt i Hammarby. Denna ombyggnation avser primärt verkstadsytor och beräknas vara färdigställd under september 2008.

Utvecklingen av de nya varumärkena har gett olika utfall.
Försäljning och service för KIA har utvecklats väl.
Service för Mitsubishi har likaledes utvecklats på ett mycket bra sätt.
Försäljning av Mitsubishi har inte uppnått uppsatta mål.
Vad avser Fiat transportfordon har inte vare sig försäljning eller servicemarknaden infriat ställda förväntningar.

Kindwalls negativa resultat förklaras övergripande med:
1) "Start.up"-kostnader för nya varumärken samt lackanläggningar.
2) Ombyggnation av verkstäder och bilhallar.
3) Anpassning av organisation till ny affärsplan.
4) Lägre försäljnings volym än plan för Mitsubishi & Fiat.

Memo
Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100% äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall. AB Wilhelm Kindwall är moderbolag till MMC
Hammarby AB som ägs till 100%

BAKGRUND OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige jan tom juni 2008 har varit drygt 8% svagare än för motsvarande period 2007.
Totalmarknaden för nya transportbilar jan tom juni 2008 har varit drygt 2% mindre än för motsvarande period 2007.
Andelen dieselbilar av total försäljning har fortsatt att öka och uppgår till nästan 36%. Andelen miljöbilar har också ökat betydande och uppgår till rekordhöga dryga 31%.
Marknaden för helåret 2008 enligt branschorganisationen Bil Sweden bedöms minska med ca 10%
Ford har under perioden stärkt sina marknadsandelar. Ford har med attraktiva modeller, moderna dieselmotorer och ett starkt miljöbilsprogram goda förutsättningar att ytterligare stärkta sin marknadsposition.
Fords transportbilsprogram är fortsatt mycket framgångsrikt.
KIA:s har under perioden avsevärt flyttat fram sin position i marknaden. KIA:s modell C´eed är en succé. Produktkvalitet & garantivillkor i övrigt har uppskattats mycket av kunderna.
Subaru har under perioden stärkt sina marknadsandelar. Detta har främst uppnåtts tack vare den nya Boxer-dieseln samt flera nya modeller.
Kindwalls har inte lyckats infria ställda förväntningar vad gäller försäljning av nya Mitsubishi och försäljning och service av Fiats transportfordon.
Kindwalls servicemarknad för de nya varumärkena KIA,& Mitsubishi uppnår förväntningarna och utgör nu ett betydande tillskott till total omsättning.
Bolaget förfogade vid periodens slut över 59 verkstadsplatser att jämföras med 39 sista juni 2007.
Efter denna ompositionering budgeteras ett positivt resultat under andra halvåret 2008.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I pressmeddelande 2008-08-28 är meddelat att Kindwalls upphör med försäljning av Mitsubishi samt Fiat transportbilar. Kindwalls kommer fortsatt att utveckla servicemarknaden för Mitsubishi.
Kindwalls fokuserar härefter på försäljning och service av Ford, KIA och Subaru samt på service för Mitsubishi.
Styrelsen har vidare beslutat upphöra med bilförsäljning i Hammarbyanläggningen.
Fackliga förhandlingar har inletts.
Detta förväntas medföra en kostnadsreduktion med i storleksordningen 10 Mkr på årlig basis.

Styrelsen har beslutat att utnyttja det vid bolagsstämman lämnade bemyndigandet att emittera 5 milj. B-aktier, antingen i form av B-aktier och / eller konvertibler.
Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor och riktas mot investerare, företrädesvis i bilbranschen.
Sker emissionen som konvertibler förväntas den omfatta 10 Mke. Emissionen garanteras av bolagets huvudägare via bolag och bör vara slutförd senast under oktober månad.

Utvecklingen på bilmarknaden har efter rapportperioden väsentligt försämrats. Styrelsen utesluter inte att lagret av bilar kan komma att skrivas ned.

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING

Jämfört med samma period förra året var koncernens omsättning 336,6 (374,6) MSEK. Bruttomarginalen ökade till 17,0 (16,5) %.

Övriga externa kostnader och personalkostnader ökade med 17 % till 71,4 (61,1) MSEK.

Resultat före avskrivningar sjönk till -14,3 (0,7) MSEK.

Finansiella poster uppgick under perioden till -2,0 (-1,3) MSEK.

Koncernens skattesats har beräknats till 0,0 (0,0) %.

Outnyttjat underskott av näringsverksamhet uppgår till 15,5 MSEK i koncernen.

Periodens resultat efter skatt sjönk till -17,6 (3,5) MSEK.

KINDWALLS BIL AB (publ.)

Järfälla den 4 september 2008

Daniel Hägglund
Verkställande direktör

Göran Atterwall
Styrelsens ordförande

Kjell Stenberg
Styrelseledamot

Håkan Gartell
Styrelseledamot

Anders Bergman
Styrelseledamot

Magdalena Lilja
Arbetstagarrepresentant

REDOVISNINGPRINCIPER

Styrelsen för Kindwalls Bil AB (PUBL) har i enlighet med de nya minimikrav på redovisningsprinciper som krävs för de bolag vars aktier är noterade på Aktietorget valt att för räkenskapsåret 2008 återgå till att redovisa i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas allmänt råd kommer vägledning hämtas från Redovisningsrådets rekommendationer. Styrelsen bedömer att återgången till Bokföringsnämndens allmänna råd ej kommer att ha några effekter utöver rubriceringseffekter samt i viss mån lättnader avseende upplysningskrav. Någon effekt på eget kapital bedöms ej uppkomma.

REVISORNS GRANSKNING

Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké den 25 februari 2009 för räkenskapsåret 2008.

KINDWALLS BIL AB (PUBL.)
Org. nr 556088-5849