Modul 1 Data AB

Delårsrapport för perioden januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:08 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 42,1 Mkr (50,3 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (- 0,4 Mkr) och resultat per aktie till 0,00 kr (- 0,00 kr)
• Rörelseresultatet förbättrades jämfört med samma period föregående år och uppgick till 0,4 Mkr(- 0,3 Mkr)
• Modul 1 startar företaget Modul 1 Processintegration AB som ett viktigt led i en satsning på processintegration

Kommentarer från Peter Wranéus, verkställande direktör
” Årets första kvartal utvecklades positivt för Modul 1. De effektiviseringsinsatser som har
genomförts ger nu resultat och vi kan konstatera att Modul 1s utveckling ligger i linje med målsättningen att visa vinst för helåret 2006.

Verksamheten i Region Stockholm har stärkts ytterligare och levererar återigen ett bra
kvartalsresultat. Stockholmsregionen fortsätter att kompensera för negativa resultat i
regionerna Nord och Sydväst. Även rekryteringen av nya konsulter löper enligt plan och
under perioden har flera nya medarbetare tillkommit.

Inom ramen för satsningen inom tjänsteorienterad IT-arktitektur har Modul 1 startat ett nytt
företag med inriktning på processintegration. Modul 1 Processintegration AB ska fokuserat
serva bland annat bank och finanssektorn och offentlig sektor med tjänster inom området.”Kommentarer till utvecklingen under kvartalet
Utvecklingen under det första kvartalet
Resultatet i det första kvartalet 2006 förbättrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Verksamheten i region Stockholm bidrar till förbättringen och regionen går fortsatt med vinst. Det är en viktig positiv utveckling, och i linje med den gynnsamma marknaden, då verksamheten i region Stockholm utgör den dominerande delen av Modul 1s totala verksamhet. Utvecklingen i region Nord och Sydväst har inte varit lika gynnsam vilket påverkade resultatet negativt i det första kvartalet. Sammantaget har resultatet för Modul 1 utvecklats enligt plan.

Omfattande nyrekrytering
I syfte att skapa tillväxt och möta efterfrågan i marknaden fortsätter Modul 1 att rekrytera erfarna konsulter, det vill säga konsulter med mer än 5 års erfarenhet. Hittills i år har 11 nya konsulter börjat på bolaget med specialistkompetenser inom projektledning och kravhantering, systemarkitektur, systemutveckling inom områdena Notes/Domino, J2EE samt testledning.

Utveckling per region
Verksamheten i region Stockholm fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Resultatet för första kvartalet är bättre än plan och det uppgick till 2,6 Mkr. Region Sydväst har inte utvecklats tillfredsställande och redovisar en förlust för kvartalet på – 0,8 Mkr. Arbetet med att nå kritisk massa under 2006 i region Sydväst fortgår och i kvartalet har ett antal nya seniora konsulter rekryterats. Marknaden i region Nord har förbättrats något men den präglas fortsatt av återhållsamhet, prispress och hård konkurrens. För Modul 1 har detta inneburit att Region Nord inte har lyckats nå balans mellan intäkter och kostnader och redovisar en förlust för kvartalet på – 1,2 Mkr. Jämfört med det fjärde kvartalet 2005 innebär det dock en förbättring med ca 1,2 Mkr. Regionen har under första kvartalet lyckats med ett antal strategiska rekryteringar av erfarna konsulter som har öppnat nya kundrelationer.

Nya kunderbjudanden och partnersamarbeten
Modul 1 fortsätter satsningar på nya kunderbjudanden och partnersamarbeten. Inom ramen för företagets satsning inom tjänsteorienterad IT-arkitektur startar Modul 1 ett nytt företag med inriktning på processintegration. Modul 1 Processintegration AB ska fokuserat serva bland annat bank och finanssektorn samt offentlig sektor med tjänster inom området. Modul 1 äger 80 % av bolaget och resterande 20 % ägs av 3 anställda i bolaget. Bolaget har redan i dag fem ledande experter inom området. Målsättningen med satsningen är att Modul 1 Processintegration ska sysselsätta cirka 30 personer inom kort. Det nya företaget kompletterar Modul 1s satsning inom SOA-området och ska leverera spetskompetens inom strategiska och tekniska integrationslösningar, med ambitionen att bli den självklara lösningspartnern inom området. Inom området Enterprise Content Management (ärende- och dokumenthantering) förstärker Modul 1 sitt erbjudande till kunder som vill effektivisera sin kunskapshantering genom ett samarbetsavtal med EBI Systems AB. EBI Systems utvecklar och säljer informations- och verksamhetssystemet PLATINA™ som hjälper myndigheter och företag att automatisera och effektivisera informationshantering samt affärsprocesser.

Nya uppdrag
Under årets första kvartal har Modul 1 upplevt en god tillväxt av nya kunder liksom nya uppdrag för befintliga kunder. Tillväxten har varit särskilt god när det gäller IT-styrningsuppdrag. Inom detta område har Modul 1 fått förtroendet att hjälpa Handelsbanken att strategiskt se över delar sin systemportfölj. Modul 1 har även fått fortsatt förtroende att bistå ICA, IKEA, SBAB, CSN, Bolagsverket och Alecta med kvalitetssäkringen av deras systemutvecklingsinitiativ. Modul 1 har även haft framgångar inom lösningsförsäljning på bl a EQT, Göteborgs Universitet och Poseidon. Satsningen på ökad korsförsäljning har resulterat i inbrytningar på verksamhetssidan hos Försvarshögsskolan, Handelsbanken och SEB där vi driver intressanta förstudier.

Efterfrågan på IT-specialister är fortsatt god. Inom detta område har Modul 1 fått uppdrag från bland annat Försvarsmakten, FMV, Försäkringskassan, Tele 2, PPM, Rikspolisstyrelsen, Stockholmspolisen och OMX.

Omsättning och resultat för kvartalet
Omsättningen för kvartalet uppgick till 42,1 Mkr (50,3 Mkr) och omsättningen per anställd uppgick till 237 Tkr
(248 Tkr). Rörelseresultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till
0,4 Mkr (- 0,3 Mkr) och resultatet före skatt uppgick till 0,1 Mkr (-0,4 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till
0,1 Mkr (-0,4 Tkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,00 kr (- 0,00 kr).

Likvida medel och finansiering
Kassalikviditeten uppgick till 141 % (143 %) och soliditeten uppgick till 32 % (48 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -2,8 Mkr (2,4 Mkr), försämringen är främst hänförlig till förändringen i rörelsekapital. Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 3,0 Mkr (4,9 Mkr) vid periodens slut. Därutöver fanns en outnyttjad factoringkredit på 15 Mkr (föregående år 15 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 23,8 Mkr (38,4 Mkr), ställda säkerheter uppgick till 1,8 Mkr (16,8 Mkr) och ansvarsförbindelser till 1,0 Mkr (1,5 Mkr). Modul 1 har två stycken utestående konverteringslån om sammanlagt 14,6 Mkr. Det ena lånet är på 10,4 Mkr och har en konverteringskurs på 1,48 kronor samt löper med en ränta om 3,5 %, Det andra lånet är på 4,2 Mkr och har en konverteringskurs på 1,25 kronor samt löper utan ränta. Båda lånen förfaller till betalning den 30 maj 2008. Vid fullt utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras 10 425 513 aktier vilket innebär en utspädning med 9,8 %. Modul 1 har vidare 2,8 miljoner utestående teckningsoptioner varav 68 000 inte har försålts. Teckningskursen är 1,53 kr och sista dag för att utnyttja teckningsoptionerna är den 31 maj 2006.

Skatter
För 2005 beslutade Modul 1att inte beakta någon uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag med hänsyn till de omfattande krav som ställs för att redovisa sådan fordran. Bolaget redovisar inte någon uppskjuten skatteffekt avseende underskottsavdrag för perioden januari till mars 2006.

Personal
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 168 (204) personer. Andelen kvinnor uppgick till 22 %
(25 %). Modul 1 sysselsatte under perioden 181 (217) personer inklusive underkonsulter och rekryterade 11 (12) personer. Personalkostnaderna uppgick under perioden till 31,1 Mkr (36,9 Mkr), en minskning med 5,8 Mkr.

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,1 Mkr).

Marknadsutveckling
Efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att vara god och IT-branschen befinner sig i en tillväxtfas. Efterfrågan är starkast inom den privata sektorn, främst driven av effektiviseringsåtgärder och nya legala krav. Exempel på detta är konsolidering av kunders applikations- och systemportföljer samt bankernas anpassningar av processer och system för att uppfylla EU-direktivet om effektiv värdepappershandel (Market in Financial Instruments directive – MiFID). Inom offentlig sektor bidrar effektiviseringar, ökade krav på samordning genom förbättrad ärende- och dokumenthantering samt integration genom portallösningar till en god marknadsutveckling.
På marknaden råder fortfarande viss prispress även om tendenser till prisökningar gör sig påminda för hett efterfrågade kompetenser. Trots att marknaden växer är konkurrensen fortsatt hård. Även om det blir allt vanligare att köpare av IT-tjänster har byggt upp egen IT-kompetens för att hantera sina egna behov, kommer en fortsatt ökning av kundernas investeringar i IT att resultera i ett ökat behov av extern spetskompetens.
Utvecklingen på marknaden ställer ökade krav på konsulternas kompetens och dokumenterade erfarenhet, varför Modul 1s satsning på kompetensutveckling och rekrytering ges stor prioritet.

Framtidsutsikter
Omdaningen av Modul 1 har fortsatt under perioden genom det förändringsprogram som inleddes under 2004. Resultatet av detta arbete har inneburit att Modul 1 har höjt den generella kompetensnivån i bolaget och har nu en kompetensmix som bättre svarar mot marknadens krav. Modul 1 kommer fortsatt att rekrytera erfarna konsulter som har den kompetens och branscherfarenhet som efterfrågas i syfte att skapa tillväxt och förstärka det egna erbjudandet. Modul 1 bedömer att de förändringar som har genomförts i kombination med de marknadsaktiviteter som planeras kommer att innebära att bolaget förväntas visa lönsamhet under 2006.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 42,1 Mkr (49,9 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till – 1,3 Mkr (- 2,8 Mkr). Jämförelsetalen för föregående år är inte helt jämförbara då viss verksamhet bedrevs i dotterbolag fram till juni. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,4 Mkr (4,5 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,1 Mkr).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Kommande rapporttillfälle
Kvartalsrapporten för perioden april-juni 2006 offentliggörs den 14 juli 2006.

Stockholm den 27 april, 2006

Peter Wranéus
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.

Frågor kan riktas till:
Verkställande direktör Peter Wranéus, tel 08-568 410 00 eller 070-830 18 35, peter.wraneus@modul1.se
Ekonomidirektör Johan Wedin, tel 08-568 410 00 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se

Hemsida: www.modul1.se


Modul 1 Data AB – sätter kunskap i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 200 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 är en av tre IT- konsulter i Sverige som uppnått status som Microsoft Gold Partner inom området Custom Developement Solutions. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se.