Acando

Delårsrapport för perioden Januari - September 2003

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 09:36 CET

Det nya AcandoFrontec på plats

* Nettoomsättning uppgick för perioden till 338 MSEK (430) och
för tredje kvartalet till 125 MSEK (91) 1).
* Rörelseresultat EBIT uppgick för perioden till -153 MSEK (- 43)
och för tredje kvartalet till -84 MSEK (-4).
* Resultat efter skatt uppgick för perioden till -150 MSEK (54)
och för tredje kvartalet till -80 MSEK (96). Resultat per aktie uppgick
för perioden till -3,79 SEK (1,56) och för tredje kvartalet till -1,44
SEK (2,79).
* Periodens resultat har belastats med 93 MSEK i kostnader för
strukturåtgärder. Dessa kostnader har tidigare aviserats i
halvårsrapport och separat pressrelease. Av de 93 MSEK har 59 MSEK
belastat tredje kvartalet. Av de totalt 93 MSEK är 66 MSEK kostnader i
samband med samgåendet mellan Acando och Frontec inklusive det
förbättringsprogram som genomförts under det tredje kvartalet. 27 MSEK
avser tidigare åtgärder tagna i Frontec AB.
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
uppgick vid periodens slut till 111 MSEK (184).

Mer information
Lars Wollung, VD tel 0730-21 14 26
Bertil Carlsén, CFO tel 0730-21 10 92

AcandoFrontec AB (publ)
Org.nr 556272-5092
Storgatan 19
114 85 Stockholm
Tel 08 517 24 000
www.acandofrontec.com

1) Acando AB har konsoliderats från och med juli månad 2003.