Modul 1 Data AB

Delårsrapport för perioden januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:28 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 153,1 Mkr (155,5 Mkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 Mkr (-36,5 Mkr) inklusive reserveringen för avveckling av kontorslokaler om 4 Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till -14,8 Mkr (-39,4 Mkr) och resultat per aktie till -0,18 kr
(-0,81 kr)
• Prognosen för resultatet (EBITDA) 2004 beräknas uppgå till en förlust på 2 till 4 Mkr. Bolaget kommer därmed att redovisa ett positivt resultat i det fjärde kvartalet om 3 till 5 Mkr
• Expansion i Göteborg genom förvärv av Sprawl Solutions AB
• Nyemissionen som genomfördes i juli tillförde bolaget 7,7 Mkr efter kostnader

Omsättning och resultat för perioden januari till september
Omsättningen för koncernen minskade något jämfört med samma period föregående år till 153,1 Mkr (155,5 Mkr). Omsättningen räknat per anställd fortsatte att öka och uppgick till 653 Tkr (524 Tkr), en ökning med 25 %. Resultatet före skatt uppgick till -12,1 Mkr (-36,5 Mkr) vilket är en förbättring med 24,4 Mkr jämfört med föregående år. I periodens resultat ingår en reservering för avveckling av kontorslokaler i Stockholm med 4 Mkr. Avvecklingen innebär att bolaget löser hyresavtal med återstående kostnader om ca 9 Mkr och därmed reduceras bolagets hyreskostnader med ca 3 Mkr på årsbasis. Resultatet efter full skatt uppgick till -14,8 Mkr (-39,4 Mkr) och resultatet per aktie efter full skatt blev -0,18 kr (-0,81 kr). Det operationella resultatet EBITDA förbättrades med 25,3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till -6,8 Mkr (-32,1 Mkr). Reserveringen avseende kostnader för avveckling av personal påverkade årets resultat med -0,5 Mkr och föregående år resultat med -8 Mkr.

Omsättning och resultat tredje kvartalet
Omsättningen för koncernen under det tredje kvartalet ökade jämfört med samma period föregående år till 42,6 Mkr (37,9 Mkr). Även omsättningen räknat per anställd ökade i det tredje kvartalet och uppgick till 190 tkr (139 tkr), en ökning med 37 %. Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick
till -8,3 Mkr (-22,0 Mkr), en förbättring med 13,7 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det operationella resultatet EBITDA förbättrades med ungefär samma belopp, 13,8 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till -6,5 Mkr (-20,3 Mkr). I periodens resultat ingår en reservering avseende kostnader för avveckling av kontorslokaler i Stockholm med 4 Mkr.
Resultatet efter full skatt uppgick till -8,3 Mkr (-20,1 Mkr) och resultatet per aktie efter full skatt
blev -0,10 kr (-0,30 kr).

Väsentliga händelser efter rapportdagen
Modul 1 tecknade den 1 oktober avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Sprawl Solutions AB i Göteborg. Sprawl Solutions är ett projektorienterat konsultbolag med fokus på lösningar och tjänster inom systemutveckling, gränssnittsdesign och kommunikation och har 7 anställda konsulter och säljare. Med förvärvet förstärker Modul 1 sin position i Göteborg genom en breddning av kompetenser och bolaget kan därmed erbjuda fler heltäckande lösningar med större affärsnytta för kunderna.

Likvida medel och finansiering
Nyckeltalen avseende kassalikviditet, soliditet och kassaflöde förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år. Kassalikviditeten uppgick till 127 % (83 %) och soliditeten till 46 % (25 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till -5,7 Mkr
(-21,4 Mkr) vilket är en förbättring med 15,7 Mkr jämfört med föregående år. Kassaflödet per
den 30 september uppgick till -10,5 Mkr (-43,7 Mkr), även det en förbättring med 33,2 Mkr jämfört
med föregående år. Förbättringen i kassaflödet från den löpande verksamheten är hänförligt till väsentligt minskad förlust, lägre utbetalningar av löner till personal som lämnat bolaget och förändring i rörelsekapital.
Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 7,6 Mkr (1,5 Mkr) vid periodens slut och koncernens egna kapital uppgick till 36,3 Mkr (20,6 Mkr). Bolaget har 2,8 miljoner utestående teckningsoptioner men inga utestående konverteringslån.
Styrelsen utnyttjade bemyndigandet att emittera aktier från bolagsstämman den 22 april och genomförde i juli en nyemission som tecknades av Erik Penser Fondkommission AB för kunders räkning. Emissionen tillförde bolaget 8,6 Mkr före kapitalanskaffnings- och emissionskostnader och
ca 7,7 Mkr efter kostnader. Emissionskursen bestämdes utifrån aktiens volymviktade betalkurs under tjugo dagarna före emissionen, med avdrag för en marknadsmässig emissionsrabatt. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Modul 1 till 91 257 326 st.

Personal
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 213 (268) personer. Modul 1 sysselsatte 221 (284) personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 14 (15) personer. Personalomsättningen uppgick till 21 % (28 %) i perioden.
Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 Mkr (7,5 Mkr).
Verksamheten
Den positiva trenden mot ökad efterfrågan från kunderna som kunde skönjas innan sommaren fortsätter och har resulterat i att antalet förfrågningar ökat över flera sektorer. Därmed påverkas antalet affärsmöjligheter positivt och Modul 1 bedriver flera större antal säljaktiviteter kring affärsdrivande IT-lösningar. Konkurrensen är emellertid fortsatt hård och kundernas beslutsprocesser tenderar att ta längre tid.

Modul 1 tecknade ett antal strategiskt viktiga avtal under perioden tex:

• Ett ramavtal tecknades med FMV/Statskontoret avseende IT-konsulttjänster för 51 myndigheter. FMV/Statskontoret beräknar inköpsvolymerna av IT-konsulttjänster till 1 000 -
1 500 miljoner per år. Modul 1 är en av få leverantörer som har blivit antagen att leverera specialistkompetens inom samtliga huvudområden, Verksamhetsutveckling och strategi, Ledning och styrning, Systemutveckling och förvaltning samt Infrastruktur. Avtalet är tecknat för två år med option på ytterligare ett års förlängning.

• Ett annat avtal tecknades med Försvarsmakten och avser ett tekniskt förvaltnings- och vidareutvecklingsavtal. Avtalet avser det nya webbaserade beslutsstödsystem (TELLUS) Modul 1 utvecklat åt Försvarsmakten under 2003 och 2004 och som kommer att levereras under hösten. Modul 1 har fått helhetsansvaret för den tekniska förvaltningen och vidareutvecklingen under två år med option på förlängning ett år. Ordervärdet för den tekniska förvaltningen uppgår initialt till ca 5 Mkr/år.

Framtidsutsikter
Modul 1 bedömer att den positiva trenden på marknaden fortsätter och förstärks successivt. Bolaget har slutit flera viktiga avtal under perioden och de avtalen tillsammans med ramavtalet som tecknats med FMV/Statskontoret bildar en god bas för det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet inom Modul1. Som tidigare beskrivits har Modul 1 under en längre tid diskuterat mer omfattande projekt med några kunder där det har förelegat osäkerhet om när dessa projekt startas, främst beroende på kunders långa beslutsprocesser och till viss del påverkan av politiska faktorer. Bolaget bedömer alltjämt att dessa projekt kommer att startas men inte under 2004. Detta resulterar i negativa effekter på bolagets resultat för 2004 då dessa projekt hade påverkat såväl beläggningen som resultatutvecklingen i icke oväsentlig grad.
Bolaget lämnade i delårsrapporten för andra kvartalet en prognos på 6-8 Mkr på EBITDA nivå.
Med hänsyn till vad som sagts ovan om förseningar av vissa omfattande projekt bedömer Modul 1 att årets resultat EBITDA kommer att uppgå till en förlust på 2 till 4 Mkr. Det innebär att bolaget kommer att redovisa ett positivt resultat i det fjärde kvartalet om 3 till 5 Mkr.

Moderbolaget
För moderbolaget uppgick omsättningen till 36,7 Mkr (1,4 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -5,5 Mkr (0,2 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 Mkr
(-1,4 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,2 Mkr
(15,4 Mkr). Verksamheterna i dotterbolagen Modul 1 IT-solutions AB, Modul 1 Systech AB och Adacra AB har förvärvats av modebolaget. Det innebär att all verksamhet inom Modul 1 fortsättningsvis bedrivs i moderbolaget.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20.
I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen.

Övergång till IFRS
Bolaget följer löpande utvecklingen för att kunna anpassa sig till det nya regelverket. Baserat på vad som är känt i dag bedömer Modul 1 att den enda stora skillnaden mellan nuvarande redovisnings-regler och IFRS som kommer att påverka Modul 1 är att löpande avskrivning på goodwill inte kommer att belasta resultatet från 2005.

Nomineringskommitté
Styrelsens ordförande har på uppdrag av ordinarie bolagsstämma 2004 och efter samråd med större aktieägare utsett en nomineringskommitté enligt följande: Torsten Möller, Lars Ericsson, Owe Johansson samt Magnus Abrahamsson. Nomineringskommittén kan nås genom Torsten Möller på telefon 070-311 01 40 eller via e-post torsten.moller@modul1.se.

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommunikén för 2004 och kvartalsrapporten för perioden oktober-december 2004 offentliggörs den 27 januari 2005.

Bolagsstämma 2005
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 21 april 2005 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm.

Stockholm den 21 oktober 2004

Christer Bergquist
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör Christer Bergquist, tel 08-568 410 00 eller 070-311 01 00, christer.bergquist@modul1.se
Ekonomidirektör Johan Wedin, tel 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se
Hemsida: www.modul1.se

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.

Modul 1 Data AB – sätter kompetens i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 220 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se