Modul 1 Data AB

Delårsrapport för perioden januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 16:11 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 132,8 Mkr (153,1 Mkr), räknat per anställd ökade omsättningen till 688 Tkr jämfört med 653 Tkr föregående år
• Resultat efter finansiella poster uppgick till – 17,7 Mkr (- 8,2 Mkr) inklusive reservering av kostnader för neddragningen av personal och uppsägningen av bolagets tidigare verkställande direktör om 10,5 Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till – 17,7 Mkr (- 10,9 Mkr) och resultat per aktie till - 0,19 kr (- 0,13 kr)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 3,8 Mkr (-10,5 Mkr)
• Peter Wranéus utsågs den 3 oktober till ny verkställande direktör

Omsättning och resultat för perioden januari till september
Omsättningen för perioden uppgick till 132,8 Mkr (153,1 Mkr). Omsättningen räknat per anställd ökade till 688 Tkr (653 Tkr). Resultatet före skatt uppgick till – 17,7 Mkr (-8,2 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till
– 17,7 Mkr (- 10,9 Mkr) och resultatet per aktie efter skatt till - 0,19 kr (- 0,13 kr). I resultatet för perioden ingår en reservering för uppsägning av bolagets tidigare verkställande direktör och avveckling av personal med
10,5 Mkr (0,5 Mkr).

Omsättning och resultat för det tredje kvartalet
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 32,0 Mkr (42,6 Mkr). Omsättningen räknat per anställd uppgick till 171 Tkr (190 Tkr). Resultatet före skatt uppgick till - 15,9 Mkr (- 7,0 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till – 15,9 Mkr (- 7,0 Mkr) och resultatet per aktie efter skatt till -0,17 kr (0,08 kr). I resultatet för tredje kvartalet ingår en reservering för uppsägning av bolagets tidigare verkställande direktör och avveckling av personal med 10,5 Mkr (0,5 Mkr). I resultatet för föregående år ingick reservering för avveckling av kontorslokaler i Stockholm med 4,0 Mkr.

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Kassalikviditeten förbättrades något jämfört med föregående år och den uppgick till 129 % (127 %) och soliditeten uppgick till 29 % (48 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 Mkr (-10,5 Mkr) vilket är en förbättring med 6,7 Mkr jämfört med föregående år. Förbättringen i kassaflödet är främst hänförligt till positiva förändringar i rörelsekapitalet. Modul 1s likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 11,2 Mkr (7,6 Mkr). Därutöver fanns outnyttjade kreditutrymmen om sammanlagt 15 Mkr bestående av en factoringkredit om 10 Mkr (föregående år 15 Mkr varav 11,4 Mkr var utnyttjat) och en checkkredit om 5 Mkr (föregående år 8,0 Mkr varav 0 Mkr utnyttjat). Koncernens egna kapital uppgick vid perioden slut till 23,0 Mkr (40,2 Mkr). Ställda säkerheter uppgick till 1,6 Mkr (30,7 Mkr) och ansvarsförbindelser till 1,2 Mkr (2,5 Mkr).
Modul 1 har två stycken utestående konverteringslån om sammanlagt 14,6 Mkr. Av lånet löper 10,4 Mkr med en ränta om 3,5 % och resterande 4,2 Mkr löper utan ränta. Lånen förfaller till betalning den 30 maj 2008. Vid fullt utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras 10 425 513 aktier vilket innebär en utspädning med 9,8 %. Av konverteringslånen på 14,6 Mkr har 1,9 Mkr förts mot bundna reserver enligt IAS 32. Kostnaden för lånet uppgick till 1,0 Mkr. Modul 1 har 2,8 miljoner utestående teckningsoptioner varav 68 000 ännu inte har försålts.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Peter Wranéus har utsetts till Modul 1s verkställande direktör.

Skatter
Under 2004 beslutade Modul 1 att inte beakta någon uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. Bolaget redovisar inte heller någon uppskjuten skatteeffekt avseende underskottsavdrag för perioden januari till september 2005.

Personal
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 184 (213) personer. Andelen kvinnor uppgick till 33 %
(26 %). Modul 1 sysselsatte 209 (221) personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 45 (14) personer som har börjat eller kommer att börja senare under året. Modul 1 söker aktivt rekrytera fler konsulter och målet är att öka rekryteringstakten. Personalkostnaderna uppgick under perioden till 109,8 Mkr (118,3 Mkr) inklusive en reservering för uppsägning av bolagets tidigare verkställande direktör och avveckling av personal med 10,5 Mkr (0,5 Mkr). Bortsett från reserveringen är det en minskning av personalkostnaderna med 18,5 Mkr jämfört med föregående år.
Investeringar
Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har gjorts i perioden med 0,6 Mkr (0,9 Mkr).

Marknad och verksamheten
Efterfrågan på IT-tjänster har under rapportperioden förbättrats jämfört med föregående år. Förbättringen märks främst inom privat sektor drivet av effektiviseringsåtgärder och nya legala krav. Bland de strategiska prioriteringarna inom den privata sektorn märks bla. konsolidering av systemportföljen samt integrationsfrågor. Inom den offentliga sektorn märks förbättringarna i efterfrågan främst inom landsting och statliga verk medan den kommunala sidan är återhållsam. Strategiska prioriteringarna inom den offentliga sektorn är effektiviseringar och samordning genom tex. ett ökat fokus på ärende- och dokumenthantering och integration genom portallösningar. Konkurrensen på marknaden är fortsatt hård och även om kunderna har byggt egen IT- kompetens för att hantera sina egna behov kommer en fortsatt ökning av kundernas investeringar i IT att resultera i ett ökat behov av extern kompetens.

Givet den hårda konkurrensen på marknaden låter generella prisökningar vänta på sig. Inom vissa marknadssektorer, efterfrågade lösningsområden och för vissa specialisttjänster har priserna ökat något. Utvecklingen i marknaden ställer ökade krav på konsulternas kompetens och dokumenterade erfarenhet.
För att möta marknadens förändrade krav har Modul 1 under året rekryterat ett 40 tal konsulter med specialistkompetens som projektledare och kravanalytiker, systemarkitekter, systemutvecklare inom områdena Notes/Domino, J2EE samt testledare. Modul 1s tjänsteerbjudande utgörs av lösningar inom områdena ärende-/dokumenthantering, portaler och beslutsstödssystem som Modul 1 har lång erfarenhet av att leverera till kund.

Modul 1 investerar just nu i flera erbjudanden inom Service Oriented Architecture, förkortat SOA, med målet att vara en av de ledande leverantörerna inom området. Modul 1 bedömer att SOA kommer att få genomslag inom såväl systemintegration som IT styrning samt att SOA kommer att utgöra grunden för merparten av de nya systemsatsningar som våra kunder kommer att göra.

Resultatutvecklingen i Modul 1 har under året inte utvecklats som förväntat. Det negativa resultatet har sin orsak i en sämre beläggning än förväntat. Sett till regionerna har verksamheten i Stockholm förbättrats väsentligt jämfört med föregående år och region Syd har uppvisat en fortsatt god utveckling. Verksamheterna i Region Väst och region Nord har inte utvecklats tillfredsställande. Orsakerna till det negativa resultatet är främst en större och oväntad nedgång i efterfrågan inom offentlig sektor i region Nord och en svag efterfrågan på vissa kompetenser som inte längre efterfrågas av bolagets kunder. Som en konsekvens av detta varslades 15 medarbetare i september pga. arbetsbrist.

Framtidsutsikter
För att återfå lönsamhet arbetar Modul 1 fortsatt med intäktsskapande åtgärder som att anpassa bolagets tjänsteutbud och kompetensmix mot marknadens krav. Andra åtgärder är att fortsätta rekrytera erfarna konsulter med spets- och branschspecifik kompetens. Modul 1 bedömer att bolaget alltjämt är väl positionerat för att fortsätta arbetet med att nå lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 131,3 Mkr (36,7 Mkr) och resultatet före skatt till -25,4 Mkr (- 5,5 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10,1 Mkr (7,3 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 Mkr (2,2 Mkr). Årets siffror avseende omsättning och resultat för moderbolaget är inte jämförbara då verksamheten föregående år bedrevs i helägda dotterbolag.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Modul 1 tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s förordning. Övergången till IFRS, enligt EU-förordningen, från tidigare redovisningsprinciper har skett enligt IFRS 1. Effekterna på Modul 1 av övergången till IFRS, samt omräkning av kvartalsinformation enligt IFRS, är beskrivna i årsredovisningen för 2004 på sidorna 27-30. Den väsentligaste effekten för Modul 1 är att avskrivning av goodwill upphör från och med januari 2004 och ersätts med en kontinuerlig bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov. IFRS 1, First time Adoption of Financial Reporting Standards, innehåller ett antal tillåtna undantag för övergången från tidigare tillämpade regler till IAS/IFRS. Av dessa undantag har Modul 1 valt att tillämpa IFRS 3, Rörelseförvärv, vilken innebär att förvärv genomförda före 2004 inte räknas om enligt IFRS. Redovisningsprinciperna, jämfört med de i årsredovisningen för 2004 intagna redovisningsprinciperna, har ändrats i och med övergången till IFRS. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt RR 32 Redovisning för juridiska personer. Bolagets nya redovisningsprinciper, som en effekt av införandet av IFRS redovisningsprinciper, finns publicerade på bolagets hemsida http://www.modul1.se. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Valberedning
Styrelsens ordförande har på uppdrag av ordinarie bolagsstämma 2005 och efter samråd med större aktieägare utsett en valberedning enligt följande: Torsten Möller, Lars Ericsson, Owe Johansson samt Magnus Abrahamsson. Valberedningen kan nås genom Torsten Möller på telefon 070-311 01 40 eller via e-post torsten.moller@modul1.se.

Bolagsstämma 2006
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 27 april 2006 kl 16.00, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för perioden oktober-december 2005 offentliggörs den 31 januari 2006.

Stockholm den 20 oktober, 2005

Peter Wranéus
Verkställande direktör
På styrelsens uppdrag

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.
Frågor kan riktas till:
Verkställande direktör Peter Wranéus, tel 08-568 410 00 eller 070-830 18 35, peter.wraneus@modul1.se
Ekonomidirektör Johan Wedin, tel 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se
Hemsida: www.modul1.se


Modul 1 Data AB – sätter kompetens i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 210 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se