A+ Science Holding AB

Delårsrapport för perioden januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:56 CET


Vita Nova Ventures: Delårsrapport för perioden januari - september 2006

(Aktietorget: VNV)

· Koncernresultatet efter skatt under årets första nio månader blev -0,5 MSEK (-1,2) och under det tredje kvartalet 0,9 MSEK (-0,3). Resultatet belastas med transaktionskostnader av engångskaraktär om ca 1 MSEK, som följd av förvärvet av SCRI Holding AB

· Vita Nova Ventures kärninnehav, A+ Science AB, med förkortat bokslutsår juli 2006 - december 2006, redovisade en omsättning under de första tre månaderna på 17,7 MSEK och ett resultat före dispositioner på 1,7 MSEK. Tremånadersresultatet i A+ Science AB, påverkas inte av skattekostnader, tack vare utnyttjande av ett förlustavdrag. Efter periodens utgång kvarstår avdragsmöjligheter om ca 95 MSEK, på grund av tidigare, ackumulerade förluster.

· A+ Science AB har under 2006 tecknat nya kundavtal vars sammanlagda värde beräknas uppgå till ca 180 MSEK.

· A+ Science AB:s orderportfölj består av projekt vilka motsvarar intäkter om 260 MSEK under en 3-årsperiod.

· Det bokförda värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per den sista september ca 123 MSEK.

· Det uppskattade värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per sista september ca 153 MSEK.

Händelser efter periodens utgång
· Styrelsen har beslutat om ett förvärv från Innovationsbron i Umeå av det till Umeå universitet närstående NSCRI AB (Northern Sweden Clinical Research Institute AB) som specialiserat sig på genomförande av kliniska studier, framför allt inom cancerterapi.

· Styrelsen har fattat beslut om att förvärva Vicore Pharma AB, som utvecklar läkemedelssubstanser för flera terapiområden, framför allt inom hjärta-kärl-området och som innehar en patentportfölj inom samma område.

· A+ Science AB startade i oktober ett traineeprogram med 8 deltagare för att möta den ökande efterfrågan av specialister inom klinisk forskning som finns på marknaden. Kostnaden för programmet kommer att belasta resultatet fullt ut.


Vita Nova Ventures verksamhet i korthet
Vita Nova Ventures arbetar aktivt med investeringar i både noterade och onoterade bolag inom främst pharma-, biotech- och medtechindustrin.

Investeringarna sker i bolag där det finns goda möjligheter att påverka utvecklingen, och där det finns uppenbara synergivinster att utvinna i samarbetet mellan Vita Nova Ventures-koncernen och de förvärvade bolagen.

Det största innehavet i Vita Nova Ventures portfölj utgörs av A+ Science AB, som i huvudsak tillhandahåller konsulttjänster till den svenska och internationella pharma-, biotech-, och medtechindustrin. A+ Science bidrar både vetenskapligt och idémässigt i planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Bolaget har en unik erfarenhet av att hantera stora multicenterstudier med långa uppföljningstider, ofta med tusentals patienter.

Efter periodens utgång beslutade styrelsen att förvärva Vicore Pharma AB, ett forskningsbolag som inriktar sig på utveckling av läkemedelssubstanser för flera terapiområden, främst inom hjärta-kärl-området. Bolaget har även patentskyddade substanser.

Efter periodens utgång fattades även ett beslut om förvärv av Northern Sweden Clinical Research Institute AB, NSCRI, ett mindre företag som specialiserat sig på kliniska studier, framför allt inom cancerterapi. Företaget har goda kopplingar till universitetsvärlden, däribland Umeå universitet.

Båda förvärven går i linje med Vita Nova Ventures strategi, att förvärva bolag inom pharma-, biotech och medtechindustrin och att aktivt delta i vidareutvecklingen av dessa bolag för att därigenom skapa önskad värdetillväxt.

I koncernen ingår även det helägda Pallium AB (publ), som i sin tur består av aktietillgångar i ett antal noterade och onoterade bolag. En separat notering av Pallium är planerad.


Verksamheten i A+ Science - kärninnehavet
Bolaget redovisar en omsättning på 17,7 MSEK med ett resultat före dispositioner på 1,6 MSEK under tremånadersperioden 2006-07-01-2006-09-30.

Resultatet påverkas inte av skattekostnader, tack vare utnyttjande av ett förlustavdrag. Efter utnyttjandet kvarstår avdragsmöjligheter om 95 MSEK, på grund av tidigare, ackumulerade förluster.

Säsongsfaktorer påverkade negativt såväl omsättning som resultat under den senaste tremånadersperioden. Det är normalt för branschen, eftersom stora delar av perioden utgörs av sommarmånader med lägre affärsaktivitet än under årets övriga månader.

Styrelsens bedömning är att A+ Science kommer att visa fortsatt tillväxt. Bolagets lönsamhetsmål är en vinstmarginal på minst 7%.

Det sammanlagda värdet på avtalen i portföljen uppgår till 260 MSEK. Så stor har orderportföljen aldrig varit tidigare. Totalt består orderportföljen av kontrakt till ett ordervärde av 25 Mkr med en löptid på mindre än två år och kontrakt till ett värde av 235 Mkr med en löptid på mer än två år. De längre och större uppdragen pågår fram mot år 2009.

A+ Science har sin kompetens- och intäktsbas inom kliniska prövningar och konsultation inom främst hjärta-kärl-området. Styrelsens beslut, under 2005, om att även erbjuda tjänster för verifiering av produkter inom medicinsk teknik, har slagit väl ut.

A+ Science hade per den 30 september 2006 52 anställda. Det kan jämföras med 36 anställda vid ingången av 2006.
För att säkerställa en tillväxt i linje med företagets ambitioner har A+ Science har anställt 16 specialister inom klinisk prövning, hittills under 2006. Av de 16 nyanställda genomgår 8 medarbetare en sex månaders lång intern och extern utbildning, som inleddes i början av oktober. Ambitionen är att antalet medarbetare ska öka ytterligare under de närmast kommande månaderna, för att på så sätt ta tillvara på den ökade efterfrågan som företaget ser på sina tjänster.


Värdet på portföljen
Vita Nova Ventures har som ambition att renodla portföljen så att den tydligt speglar koncernens övergripande investeringsstrategi. En konsekvens av ambitionen är att de bolag som inte har koppling till pharma-, biotech- och medtechindustrin, har flyttats till helägda Pallium AB (publ). En separat notering av Pallium är planerad på sikt. I tabellen på sidan 5 framgår vilka bolag som ingår i Pallium.

Onoterade innehav
Vita Nova Ventures dominerande innehav vid utgången av september var A+ Science, vars verksamhet beskrivs under föregående rubrik.
Det bokförda värdet av innehavet i A+ Science framgår av tabellen på sidan 5. Marknadsvärdet avviker dock från det bokförda värdet. Av Vita Nova Ventures bud den 29 juni 2006 på Scandinavian SCRI Holding AB, vars enda egentliga tillgång var aktierna i A+ Science AB, framgår att dåvarande styrelse i Vita Nova Ventures ansåg att A+ Science var värt cirka 132 MSEK.
Vita Nova Ventures andel av A+ Science, 93,44 procent, skulle således vara värd 123 MSEK vid utgången av september 2006.

Vita Nova Ventures ägde vid periodens utgång 38 procent av röster och kapital i I-Tech AB, ett bolag vars utvecklingsarbete har kopplingar till pharma- och biotechindustrin, men där det faktiska tillämpningsområdet är ett annat. I-Tech utvecklar fartygsfärg som avvisar djur, främst havstulpaner, som vill fästa och växa på fartygsskroven - ett kostsamt problem för fartygsägarna. FN-organet IMO driver för närvarande en ratificeringsprocess för att få bort det hittills mest använda medlet för bekämpning av skadedjur på fartygsskrov, TBT. Orsaken är TBT:s negativa miljöeffekter.
Med I-Techs teknologi sker själva avvisandet med hjälp av medetomidin, en substans som nyttjas som ett narkosmedel i veterinärmedicinska sammanhang. I fartygsfärgen påverkar den aktiva substansen havstulpanerna till att inte vilja fästa på skrovet, utan istället simma därifrån. Detta sker utan att djuren påverkas negativt samtidigt som övrig miljöpåverkan är minimal. Målet är att lansera en godkänd småbåtsfärg med medetomidin på den svenska marknaden under 2008. Ambitionen är att därtill få ett EU-godkännande för lansering av bottenfärg med medetomidin, till såväl handelstonnage som fritidsbåtar, under 2009-2010.
I-Tech:s utvecklingsarbete har pågått i ca sex år och resulterat i fyra patentansökningar. Forskningsverksamheten, som bedrivs på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, finansieras främst via Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA. I-Tech har exklusiv rätt till forskningsresultaten. Vita Nova Ventures har hittills investerat sammanlagt 1,2 MSEK i I-Tech.

Cellartis AB är ett bolag som främst inriktar sig på stamcellsforskning för läkemedelsutveckling. Vita Nova Ventures ägarandel uppgick vid utgången av perioden till 1,7 procent av kapital och röster. Innehavet bör, mot bakgrund av ägarandelen, ses som en finansiell investering snarare än en investering där Vita Nova Ventures utövar aktivt ägarskap.

Cellectricon AB inriktar sig främst på proteinanalyser för läkemedelsutveckling. Vita Nova Ventures ägarandel uppgick vid utgången av perioden till 5,4 procent. Med tanke på ägarandelen bör även Cellecticon främst ses en finansiell investering för Vita Nova Ventures.

Vita Nova Ventures övriga onoterade innehav vid periodens utgång ingår i Pallium, som styrelsen avser att särnotera framgent. De bokförda värdena av dessa innehav framgår av tabell på sidan 5.

Noterade innehav
Samtliga noterade innehav i Vita Nova Ventures är placerade i helägda Pallium AB (publ).

Per den sista september var kursen i Curera 3,19 kr vilket ger ett marknadsvärde på ca 5,5 MSEK, vilket är 0,3 MSEK lägre värde än vid halvårsrapporten 2006.

Kursen i Kindwalls var 6,30 kr per den siste september. Det innebär ett marknadsvärde om ca 0,9 MSEK, vilket är 0,1 MSEK högre än vid halvårsrapporten 2006.

Avsikten är att innehavet av Vita Nova Ventures-aktier skall avyttras före utgången av Q1 2007.

Värdeförändringarna i innehaven redovisas under "upp- och nedskrivningar" i resultaträkningen.


Slutförda förändringar i den legala strukturen
Vid bolagsstämman den 29 juni fattade styrelsen beslut om ett förvärv av SCRI Holding AB via en apportemission. Anskaffningsvärdet uppgick till 94,1 Mkr. Syftet med förvärvet var primärt att Vita Nova Ventures skulle bli ägare till A+ Science AB. Därigenom skulle en riktigare värdering av A+ Science AB indirekt åstadkommas.

SCRI Holding AB ägde sedan tidigare ca 70,9 procent av aktierna i A+ Science AB och tillsammans med Vita Nova Ventures ca 22,5 procent kunde Vita Nova Ventures genom förvärvet uppnå ett direkt och indirekt ägande på ca 93,4 procent i A+ Science. Förvärvet har givit upphov till en total koncernmässig goodwill på 94 Mkr.

Den 31 augusti fanns de nya aktierna i Vita Nova Ventures registrerade på de före detta SCRI Holding-ägarnas konton. Ägarna får avyttra aktier motsvarande högst 25 procent av innehavet per sexmånadersperiod, med början den första september 2006.

Vid styrelsemötet den 7 september beslutades att erbjuda återstående externa aktieägare i A+ Science möjligheten att byta till Vita Nova Ventures-aktier. Styrelsens förslag är att erbjuda fyra (4) Vita Nova Ventures-aktier för en (1) aktie i A+ Science AB. Ledningen bemyndigades att söka former för genomförande av ett sådant erbjudande. Beslut om genomförande kommer att föreslås på en extra bolagsstämma.


Händelser efter periodens utgång
Styrelsen har idag fattat beslut om att förvärva Vicore Pharma AB, som utvecklar läkemedelssubstanser med terapeutisk betydelse inom flera terapiområden men framför allt inom hjärta-kärl-området. Bolaget innehar också en patentportfölj av skyddade substanser inom samma område. Köpeskillingen delas upp i två etapper. Dels en initial ersättning i form av 62 miljoner nyemitterade aktier i Vita Nova Ventures. Dels möjligheten till betalning i efterhand där ersättningsnivån är beroende av framtida vinster i företaget.

Efter periodens utgång fattades även ett beslut om förvärv av Northern Sweden Clinical Research Institute AB, NSCRI, ett mindre företag som specialiserat sig på kliniska studier, framför allt inom cancerterapi. Företaget har goda kopplingar till universitetsvärlden, däribland Umeå universitet. Företaget har ca 5 heltidstjänster och redovisade en omsättning på ca 5 MSEK under 2005. Köpeskillingen utgörs dels av en kontantdel och dels av aktier i Vita Nova Ventures. En riktad nyemission planeras, som följd av förvärvet.

A+ Science AB startade i oktober ett traineeprogram för 8 specialister inom klinisk forskning. Det är en strategisk åtgärd för att säkerställa bolagets höga kompetensnivå och öka kapaciteten räknat i antal debiterande konsulter för att därigenom möta den ökande efterfrågan som finns på marknaden.


Resultat
Koncernresultatet efter finansiella poster och skatt för perioden januari till september uppgår till ca -0,5 MSEK (-1,2).

Resultatet för årets första nio månader kan till största delen hänföras till en minskning av värdet på innehavet i Curera och kostnaderna i samband med förvärvet av SCRI Holding AB.


Finansiell ställning
Koncernens egna kapital var vid periodens utgång ca 129 MSEK (30). Likvida medel uppgick vid periodens slut till ca 24 MSEK (0,5) och soliditeten till 78 procent (99). Vita Nova Ventures-koncernens noterade aktieportfölj hade vid periodbokslutet ett bokfört värde på ca 6 MSEK (exklusive innehavet av egna aktier).


Aktien
Aktien är sedan juni 2004 noterad på Aktietorget. Per den sista september 2006 uppgick antalet aktier till 2.017.929.348 och antalet aktieägare till drygt 1.000.

Likviditeten i aktien har under perioden varit fortsatt god. Under årets nio första månader omsattes ca 432 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 21 procent av aktiestocken räknat på antal aktier vid utgången av perioden. Omsättningen under årets nio första månader har skett till en genomsnittlig kurs av 8 öre per aktie.


Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2005. Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Årsstämma 2007
Årsstämma i Vita Nova Ventures AB äger rum tisdagen den 15 maj 2007, klockan 15.00.


Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2006: 23 februari 2007

Göteborg den 8 november 2006

Göran Wessman
VD, Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD, Göran Wessman
tel: 0708-16 14 50
CFO Anders Sjögren
tel: 0708-88 84 21