scan coin

DELÅRSRAPPORT FÖR PUSH DEVELOPMENT

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 15:46 CEST

DELÅRSRAPPORT FÖR PUSH DEVELOPMENT AB 1-3 KV. 2002/2003

* Börsnotering på NGM Equity
* Uppdraget att bistå Tricorona Mineral i omstruktureringen av verksamheten slutfört
* Push tecknar 2 675 656 nyemitterade aktier i Tricorona
* Periodens resultat –161 000 kr, dvs 0 öre per aktie


Push Development AB (publ) var det första bolaget som Nordic Growth Market noterade efter att ha erhållit börsstatus. Den 17 april noterades Push Development på NGM Equity. En handelspost består av 10.000 aktier.

För att markera att Push Developments uppdrag visavi Tricorona är avslutat, har parterna ingått följande avtal:
* Push Development förvärvar 2 675 656 nyemitterade aktier i Tricorona.
* Push Development förvärvar Tricoronas 2 499 507 aktier i Push Sweden AB för 1 öre styck.
* Push Development erlägger i 1 496 606 kronor i likvid.
* Push Developments rätt erhålla hälften av en köpeskilling över 25 mkr vid en eventuell försäljning av Woxna Graphite AB upphör.
* Push Development utfäster sig ej att utnyttja bolagets 2 000 000 teckningsoptioner i Tricorona.

Push Development har efter rapportperiodens utgång lånat in 4,5 miljoner aktier i Tricorona Mineral AB (publ). Syftet med inlåning är att skapa finansiella resurser för ev. kommande affärer.

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till – 161 000 kr (f. å. +1 700 000 kr), dvs –0 öre (f. å. +4 öre) per aktie, baserat på 41,5 milj. aktier. Koncernredovisning för 1-3 kv., 3 kv. 2002/2003 samt motsvarande perioder föregående räkenskapsår, bifogas. På grund av att inget koncernförhållande rådde den siste december 2001 är kassaflödesanalysen 3 kv. 2002/2003 framtagen på moderbolagsnivå.

Frågor besvaras av VD Thomas Örwén 0708-69 95 72 och Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38. Mer information – bl. a. det under perioden framtagna noteringsprospektet - finns på www.pushdevelopment.com.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002/2003 kommer att offentliggöras måndagen den 25 augusti.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 19 maj 2003
Styrelsen för Push Development AB (publ)