Scirocco AB

DELÅRSRAPPORT FÖR SCIROCCO PERIODEN 2009-01-01 TILL 2009-03-31

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:34 CEST·Genombrottsorder fordonsvägning
·Lansering av produktsegment UHF
·Kvartalets försäljning: 276Tkr (135)
·Kvartalets resultat: -1.243Tkr (-1.472)


Ekonomi
Faktureringen för det första kvartalet 2009 blev 276Tkr (135 Tkr) och resultatet blev -1.243Tkr (-1.472 Tkr), vilket motsvarar -0,06 SEK/aktie (totalt 20.859.767 aktier). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 812Tkr (3.356 Tkr), kundfordringarna uppgick till 324Tkr (51 Tkr) och leverantörsskulderna till 494Tkr (252 Tkr). Lagret beräknades till 1.160Tkr (961 Tkr) och soliditeten var 25 procent (86 procent). Kvartalets fakturering avsåg i sin helhet Sverige, Europa och Asien.

Marknad
Intresset för Sciroccos produkter har ökat varför vi ser en markant förbättring på förfrågningar och utställda offerter. Även faktureringen har ökat jämfört med motsvarande period förra året, om än från låga nivåer.

Ordern till Flintab för identifiering med hjälp av IR-systemet inom fordonsvägning bedöms som mycket viktig då det dels är en stor slutkund och dels en mycket bra referens för fortsatt försäljning mot denna växande marknadsapplikation. Ett annat segment där IR-produkterna börjar få fotfäste är för identifiering i så kallade Carriersystem för tillverkningsindustrin. Carriersystem är slutna flöden med ett antal lastbärare som identifieras genom tillverkningsprocessen. Systemen kännetecknas av ett stort antal läsare och förhållandevis mindre antal taggar varför IR-produkterna är synnerligen konkurrenskraftiga. Scirocco för långtgående diskussioner med ett flertal tillverkare av carriersystem.

Det nya produktområdet UHF bedöms börja ge ett positivt bidrag under det andra kvartalet och vi har redan tagit en första order. Produktområdet UHF är designat för att vända sig mot logistik, traditionell fordonsaccess och parkering. Dessa segment kännetecknas av kortare säljcykler än vad som är vanligt inom tillverkningsindustrin, varför vi bedömer att marknadsintroduktionen kommer att gå fortare än för IR-produkterna. En annan faktor för en snabb acceptans är att produkterna bygger på en välkänd och använd standard något som är särskilt efterfrågat för logistikapplikationer inom järnvägsindustrin.

Teknik
Produktområde IR, certifiering av ATEX-systemet pågår och beräknas klart under kvartal två. Förkortningen ATEX står för 'ATmosphère EXplosif' vilket betyder att produkten kan användas där det kan finnas explosiva gaser, exempelvis i en gruva och på en petroleumindustri. Det finns ett flertal förfrågningar och utestående offerter för ATEX-certifierade produkter. Vidare har IR-produkterna genomgått ett omfattande miljöprov där de utsatts för snö, regn, is, kyla och värme. Provet har nu pågått i ett år och resultatet är helt utan anmärkning.

Produktområde UHF, efter vidareutveckling och anpassning planeras serieleverans samt certifiering till maj. Tester hos kunder har verifierat säker funktion i snö och regn i samt vid passagehastigheter upp till mer än 150 km/h. Produkterna möter mer än väl de målspecifikationer som var uppsatta, såväl mekaniskt som elektriskt och radiomässigt. De första kommersiella leveranserna av UHF-produkterna kommer att påbörjas under kvartal två.

I och med lanseringen av Sciroccos UHF produkter har bolaget idag en bredare produktportfölj som ger en grund för ökad marknadsbearbetning och fler affärer.

Kommande rapportering
Halvårsrapport 2009-08-14

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kista den 24 april 2009

Scirocco AB (publ.)
Peter Thorander, VD


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scirocco Delårsrapport Q1 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Scirocco

Om Scirocco AB
till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISOstandard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).