Sensys Traffic AB

Delårsrapport för SENSYS® Traffic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:53 CEST

JANUARI - MARS 2009

  • Intäkterna uppgick till 4,5 Mkr (1,5)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar blev -10,0 Mkr (-8,6)
  • Resultat efter skatt blev -7,2 Mkr (-6,1)
  • Resultat per aktie uppgick till -3 öre (-3)
  • Kassaflöde per aktie uppgick till -4 öre (-4)

VERKSAMHETEN
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och -säkerhet som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Intäkterna under första kvartalet avsåg leveranser till Malta, det svenska Banverket och Kanada samt av eftermarknadstjänster.

Under kvartalet fortsatte Sensys att offerera, förhandla och utföra systemtester på flera nya marknader. Sensys är väl positionerat i ett flertal upphandlingar. Ingen av dessa avgjordes under kvartalet.

I det Saudiska projektet uppfyller Sensys idag alla av kunden ställda krav. Just nu pågår ett arbete hos Inrikesministeriet i Saudiarabien med att koordinera de tre koncessionsbolagen, varav ett är Sensys slutkund. Kunden inväntar resultaten av detta arbete innan leveranser och installationsarbete återupptas. Sensys har idag ingen bedömning av när detta kan vara klart.
Under kvartalet fick Sensys ordrar på testsystem från Kanada och Australien. Orderstocken uppgår till ca 150 Mkr.

EKONOMISK REDOVISNING

INTÄKTER OCH RESULTAT
Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (1,5). Dessa utgjordes i huvudsak av försäljning till redan befintliga kunder.

Bruttomarginalen uppgick till 48,2 procent (neg). I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare samt vissa egna kostnader.

Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader ökade med 4,3 Mkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde i huvudsak på personalförstärkning (1,5 Mkr) samt ökad marknadsbearbetning (1,4 Mkr).

Rörelseresultatet blev -10,0 Mkr (-8,6), efter avskrivningar på 0,1 Mkr (0,6).

Resultatet efter skatt uppgick till -7,2 Mkr (-6,1).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

FINANSIELL STÄLLNING
(JÄMFÖRELSETAL 2008-12-31)

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 138,7 Mkr (145,9), vilket gav en soliditet på 52 procent (48).

SKATTER (JÄMFÖRELSETAL 2008-12-31)
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid periodens slut till 18,6 Mkr (16,1).

INVESTERINGAR
Investeringarna under perioden uppgick till 0 Mkr (0).

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 40 personer (34). Antalet anställda vid periodens utgång var 43.

LIKVIDITET (JÄMFÖRELSETAL 2008-12-31)
Likvida medel uppgick till 48,8 Mkr (51,9) vid utgången av perioden. Därutöver fanns kort-
fristig placering på 3,1 Mkr (3,1).

ANTAL AKTIER (JÄMFÖRELSETAL 2008-12-31)
Antalet aktier uppgick vid årsskiftet till 215 927 051 (215 927 051).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12 i årsredovisningen för 2008. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Till följd av att inget koncernförhållande föreligger och att verksamheten endast har en rörelsegren, uppstår ingen effekt för bolaget av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen i eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Andra kvartalet 2009 20 augusti 2009
Tredje kvartalet 2009 22 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 21 januari 2010

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Jönköping den 23 april 2009
På styrelsens uppdrag

JOHAN FRILUND, VD

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Frilund, VD, +46 (0)73 274 28 23.