Sensys Traffic AB

DELÅRSRAPPORT för SENSYS Traffic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:21 CEST

JANUARI - SEPTEMBER 2005

• Periodens nettoomsättning uppgick till 10 Mkr (7,5).
• Resultatet efter skatt blev – 10,0 Mkr (- 8,2) varav – 2,2 Mkr under tredje kvartalet (-3,5). Resultatet före avskrivningar blev – 6,9 Mkr (- 5,1).
• Resultatet per aktie uppgick till - 4 öre (- 5).
• Orderingången under perioden uppgick till 175 Mkr (14).
Allmänt

Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs in i system för trafikinformatik. Systemen används främst för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus.

Sensys har klarat samtliga verifieringstester som föregår leveransen av tre serielikare till Vägverket och RPS i december. Sensys del av den totala ordern på 700 system uppgår till 140 mkr. Åtagandet har medfört ökade utgifter som främst uppkommit på grund av arbetet med att säkra kvalitet och leveransförmåga. Sensys har även tecknat avtal med systemleverantör (Kitron AB) för att säkerställa leveranserna, varför bolaget bedömer att man endast kommer att göra marginella ytterligare förändringar av den egna organisationen.

Orderstocken uppgår till ca 165 mkr och Sensys har offerter ute till ett värde överstigande 100 mkr fördelat på följande länder; Spanien, Holland, Oman, Qatar, Sydafrika, Australien, Polen, Frankrike, Taiwan och Kina.

Viktigare händelser under innevarande år:

- Sensys Traffic har tillsammans med sin skandinaviska distributör, fått en order från Vägverket och Rikspolisstyrelsen för leverans av automatiska system för hastighets-övervakning (ATK). Ordern kommer i sin helhet att levereras under 2006 med start under första kvartalet. Ordervärdet uppgår till 140 mkr.

- Sensys Traffic har fått en tilläggsorder till vägverksordern på 5,6 mkr för utveckling och leverans av kommunikationsenheten mellan hastighetskamerorna och polisens registreringsenhet i Kiruna.

- Samarbetet med Banverket fortsätter och Sensys system har godkänts enligt den av Banverket fastställda kravspecifikation. Detta innebär att Sensys i ett första steg, enligt tidigare lagd order, levererar 8 system för detektering av skadade strömavtagare. I och med att Sensys klarat Banverkets krav, beställer den Europeiska Banverksorganisationen ett system för montering och test i Tyskland där målsättningen är att införa Sensys utrustning som europastandard.

- Sensys Traffic har vunnit en order till Libanon motsvarande 13 mkr för system för hastighetsövervakning med leverans under 2006. Sensys kommer under Q4 att leverera sex system för verifiering inför serieleveranserna.

- Sensys Traffic har fått en order på 1 mkr till Malta för leverans av system för hastighetsövervakning.

- Sensys Traffic har under Q3 levererat utrustning till Dubai för 4.5 mkr varav en betydande del utgörs av ett 50-tal tomma skåp förberedda för att utrustas i ett senare skede. Bolaget förväntar sig att under 2006 komplettera leveransen med utrustning till de tomma skåpen.

Utsikter 2005
Sensys har till och med Q3 fakturerat för 10 mkr (7,5) och bolaget räknar med att nå en total försäljning överstigande 2004 års omsättning på 14,1 mkr. För att säkerställa leveranserna av ATK till Vägverket förväntas kostnaderna fortsätta öka något under innevarande år.

Ekonomisk redovisning
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 474 tkr (1 260), vilket gav en nettoomsättning för perioden motsvarande 10 057 tkr (7 538).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 2 207 tkr (- 3 460), varav avskrivningar utgör 1 016 tkr (1 019). Finansnettot uppgick till - 0 tkr (-39). För perioden uppgick resultatet före avsättning för skatt till – 9 988 tkr (- 8 233).

Samtliga kostnader för utveckling har belastat resultatet.
Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal 2004-12-31)
Beträffande kassaflödet för perioden hänvisas till nedanstående uppställning. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 25 923 tkr (35 978), vilket gav en soliditet på 78 procent (90). Vid full konvertering uppgår soliditeten till 79 procent (90).

Skatter (jämförelsetal 2004-12-31)
Bolagets totala beräknade skattemässiga underskottsavdrag uppgår vid periodens utgång till ca 163 (153) mkr. Uppskjuten skattefordran härpå med nuvarande skattesats uppgår till ca 46(43) mkr. I samband med bokslut för 2005 kommer bolaget att göra ett förnyat ställningstagande till aktivering av uppskjuten skattefordran.

Likviditet (jämförelsetal 2004-12-31)
Disponibla medel uppgick till 12 942 tkr (19 254) vid utgången av perioden.

Investeringar
Investeringar i bolaget uppgick under perioden till 102 tkr (67).

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 20 personer (15). Antalet anställda vid periodens utgång var 22.

Antal aktier (jämförelsetal 2004-12-31)
Antalet aktier uppgick vid utgången av perioden till 213 927 051 (213 927 051) och vid fullt utnyttjande av optioner till 215 927 051 (215 927 051).

Genomsnittligt antal aktier under perioden har varit 213 927 051 (175 041 937) .

Redovisningsprinciper
Bolagets verksamhet består i utveckling och marknadsföring av radarsensorer och utrustning för trafikövervakning, vilket sammantaget betraktas som en enda rörelsegren. Eftersom bolagets risker och möjligheter i allt väsentligt är knutna till denna verksamhet lämnas information utifrån denna. Någon fördelning av resultat på geografisk områden är ej möjlig.

De redovisningsprinciper och definitioner som tillämpats i denna rapport är oförändrade från senaste årsredovisningen. Denna rapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 delårsrapportering.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2005 lämnas den 26/1 2006.

Jönköping den 26 oktober 2005.

På uppdrag av styrelsen

VD Anders Norling.

Sensys Traffic AB (publ.)
Organisationsnummer 556215-4459
Slottsgatan 14
PO Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sverige
Telefon 036-342980
URL www.sensystraffic.se

För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80