Sensys Traffic AB

Delårsrapport för Sensys Traffic AB (publ) januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 15:16 CEST

·Periodens nettoomsättning uppgick till 7,5 Mkr (10,1).

·Resultatet efter skatt blev - 8,2 Mkr (- 8,9) varav - 3,5 Mkr under
tredje kvartalet (-2,1).Resultatet före avskrivningar blev - 5,2 Mkr (- 5,7).

·Resultatet per aktie uppgick till – 4,8 (- 6,5) öre.

Allmänt
Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs
in i system för trafikinformatik. Dagens främsta användningsområde är
hastighetsmätning för trafiksäkerhetsåtgärder samt
rödljussäkerhetssystem.

Faktureringen under 3 kvartalet blev, på grund av sena inleveranser av
komponenter, inte i nivå med förväntningarna.
Den tappade faktureringen i Q3 kommer att hämtas hem under Q4 och vi
förväntar oss ett förbättrat resultat 2004 relativt 2003, främst p.g.a.
ökande marginaler och lägre kostnader.
Att faktureringen för 2004 inte ökar relativt 2003 beror främst på att
anpassningarna till lokala krav tagit mycket längre tid än beräknat.
Dessutom har upphandlingar i Sverige och Mellanöstern förskjutits framåt
i tiden.

Glädjande är att vår samarbetspartner i USA, efter en lång verifierings-
och anpassningsperiod satsar på en kraftfull etablering på marknaden för
rödljusövervakning.

Sensys har offerter ute för ett värde överstigande 100 miljoner kronor
och vi ser med tillförsikt fram emot 2005 som genombrottsåret för Sensys
teknik.

För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80