TagMaster

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB (publ.) PERIODEN 2009-01-01 - 2009-03-31

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:11 CEST

 

  • Nettoomsättningen kvartal 1: 9,1 MSEK (11,7)
  • Resultat för kvartal 1: -2,5 MSEK (-3,4)
  • Orderstock vid periodens slut: 25,9 MSEK (29,2)
  • Genombrott inom People Access med order från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
  • Viktig referensorder för Traffic Control i Italien
  • Tysk uppföljningsorder inom detaljhandel under kvartalet
  • Betydande amerikansk order inom Parking
  • Nytt samarbetsavtal och strategisk order för amerikansk Metro med Ansaldo STS
  • Nya avtal med kinesiska distributören Richor samt nedläggning av kinesiska dotterbolagFakturering och resultat

Under första kvartalet 2009 uppgick nettoomsättningen till 9,1 MSEK (11,7 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet blev -2,5 MSEK (-3,4), vilket motsvarar -0,05 SEK (-0,09) per aktie (totalt 47 506 491 respektive 35 850 000 aktier).

Bruttomarginalen under kvartalet var 58 % (58 %), vilket är i linje med plan.

Kvartal ett är historiskt ett svagt kvartal för TagMaster. Under första delen av kvartalet påverkade också lågkonjunkturen bolaget negativt, men marknaden återhämtade sig under mars månad. Särskilt på den för TagMaster historiskt stora marknaden APAC märks prispress från andra teknologier samt uppskjutna eller inställda affärer. Värdeminskningen på flera viktiga asiatiska valutor har dessutom gjort TagMasters produkter relativt dyrare. I EMEA och Americas är lågkonjunkturen kännbar, dock har en rad, för TagMaster, intressanta affärer tagits.

Trots den minskade nettoomsättningen jämfört med föregående år lyckas TagMaster på grund av bibehållen bruttomarginal och sänkta omkostnader uppvisa ett resultat som är bättre än kvartal ett 2008.

I likhet med flera av sina konkurrenter och i syfte att öka jämförbarheten med dessa har TagMaster under första kvartalet 2009 valt att aktivera direkta utvecklingsutgifter som kvalificerar för aktivering enligt BFN. Dessa uppgår till 0,7 MSEK (-). Avskrivningstakt är 3 år.

Orderstocken uppgår per 31 mars 2009 till 25,9 MSEK (29,2).


Likviditet

Per 31 mars 2009 förfogade koncernen över 9,8 MSEK (2,5 per 31 mars 2008), varav checkräkningskredit 7,0 MSEK (5,0). Därmed har det operativa kassaflödet under två kvartal i rad varit positivt. Under kvartal ett 2009 uppgår det till +1,9 MSEK (-7,4). Kundfordringarna uppgick till 7,9 MSEK (11,9) och leverantörsskulderna till 3,9 MSEK (5,1). Lagret uppgick till 7,8 MSEK (7,2).

Marknad

TagMaster har fått en spännande start på 2009. Som annonserats under kvartal ett, lyckades bolaget vinna ett antal viktiga affärer med både gamla och nya affärspartners. Alla dessa affärer påverkade inte omsättningen för kvartal ett, eftersom leveranserna är planlagda till senare under året. EMEA är fortsatt den största marknaden och med nyvunna referensaffärer inom People Access i Sverige, Traffic Control i Italien och Trolley Tracking med vår tyska partner, finns god förhoppning om fortsatt stark marknadsposition.

Regionen Americas utvecklas fortfarande positivt. Bolaget vann sitt första Transportation projekt tillsammans med Ansaldo STS, som annonserades 16 februari. Dessutom vann TagMasters amerikanska distributör i slutet på mars en stor affär inom Parking som innefattar hundratalet LR-3 Pro läsare och 5 000 taggar. Affären är en framgång för den nya läsaren LR-3 Pro, som lanserades så sent som i januari 2009.

Utvecklingen i APAC är dock en besvikelse. Fortsatt konkurrens från lokala lågprisleverantörer och den rådande lågkonjunkturen reducerar efterfrågan på bolagets produkter kraftfullt. TagMaster förväntar sig ökad omsättning från APAC i och med de nya avtalen med Shanghai Richor Commercial Co., Ltd, som annonserades i mars 2009.

Nya MarkTag MeMs marknadsintroduktion i januari 2009 har varit mycket lyckad för applikationsområden Access. Flertalet affärer har vunnits enbart på grund av den nya taggen och under det första kvartalet tog TagMaster emot order på drygt 2 300 stycken taggar från bland annat Sverige, Finland, Norge, Italien, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Applikationsområdet Transportation har under kvartal ett fokuserat på att leverera mot befintliga projekt, bland annat det nyvunna projektet med Ansaldo STS samt vinna nya affärer med existerande och nya partners. Under sista veckan i mars deltog TagMaster framgångsrikt på mässan MetroRail i London som talare och sponsor.

Produktutveckling

Under kvartal ett genomfördes ett omfattande arbete att analysera hela produktportföljen, med syfte att optimera portföljen med avseende på omsättning och marginal. Projektet har resulterat i ett stort antal aktiviteter som kommer att påverka TagMaster redan under kvartal två.

TagMaster har under kvartalet intensifierat arbetet att bredda produktportföljen genom att gå in i nya frekvensområden. Arbetet har innefattat marknads- och produktanalyser samt tester.

Framtidsutsikter

Den globala lågkonjunkturen påverkar TagMaster negativt och framför allt skjuts affärer på framtiden. Dock finns det många intressanta möjligheter och bolaget arbetar intensivt med att fokusera sina begränsade resurser på målapplikationer och geografiska marknader med störst potential. Globala strategiska partners för både Access och Transportation har fått ökat fokus och mer resurser, vilket redan idag har givit goda resultat.


Rapportdagar för 2009

13 augusti 2009 halvårsrapport 09-01-01 - - 09-06-30
22 oktober 2009 delårsrapport 09-01-01 - - 09-09-30
12 februari 2010 bokslutskommuniké 09-01-01 - - 09-12-31

Årsstämma för 2008 hålls 27 april 2009. Se separat kallelse.

Kontaktpersoner

Christopher Grahn, CEO i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, christopher.grahn@tagmaster.com
Kristian Hansen, CFO i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, kristian.hansen@tagmaster.com