TagMaster

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB (publ.)PERIODEN 2010-01-01 – 2010-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:45 CEST

TagMaster fortsätter att redovisa vinst trots negativ valutautveckling och global komponentbrist

-Nettoomsättningen kvartal 3: 9,2 MSEK (8,7)
-Ackumulerad nettoomsättning: 36,4 MSEK (28,5)
-Resultat för kvartal 3: 0,1 MSEK (-1,9)
-Ackumulerat resultat: 1,5 MSEK (-6,9)
-Kraftigt negativa resultat för valutaexponering under 2010
-Fortsatt positivt kassaflöde under de tre första kvartalen 2010
-Lägre leveranstakt än väntat på grund av komponentbrist
-Bekräftad kompabilitet med AMAG Technology’s proxy-produkter
-Positivt mottagande av nya läsaren HR-2 på mässan InnoTrans i Berlin
-Ytterligare leveranser inom tidigare tagna orders inom Transportation
-
Avsiktsförklaring med finska Confidex att tillhandahålla ID-taggar inom UHF
-Upprepad prognos om vinst för helåret 2010

Fakturering och resultat

Under tredje kvartalet 2010 uppgick nettoomsättningen till 9,2 MSEK (8,7 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet blev 0,1 MSEK (-1,9), vilket motsvarar 0,00 SEK (-0,04) per aktie (totalt 58 506 491 respektive 47 506 491 genomsnittligt antal aktier).

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ligger i nivå med motsvarande period föregående år men under bolagets förväntningar. Komponentbristen, som bolaget tidigare skrivit om, har minskat nettoomsättningen och ökat orderstocken motsvarande under kvartalet. Bruttomarginalen har stärkts under kvartalet, bland annat på grund av gynnsam produktmix samt positiv utveckling av bolagets garantiåtaganden och uppgick under kvartalet till 62% (54%).

Omkostnaderna är fortsatt låga under tredje kvartalet och uppgår till 5,9 MSEK (6,5) exklusive balanserade utvecklingsutgifter. De för bolaget viktiga valutorna USD och EUR har fortsatt att försvagats mot SEK, vilket påverkar både nettoomsättning och bruttomarginal negativt. För tredje kvartalet 2010 ingår i omkostnader därför resultat för valutaexponering på -0,7 MSEK (-0,7). Ackumulerat resultat under 2010 för valutaexponeringen uppgår till -1,8 (-0,5). Bolaget ser kontinuerligt över sin valutaexponering och försöker aktivt att motverka olika valutors inverkan på resultatet.

Trots den svaga utvecklingen av valutorna USD och EUR kan bolaget, tack vare stark nettoomsättning samt låga omkostnader, återigen uppvisa ett vinstgivande kvartal. Bolaget har nu visat vinst för de tre första kvartalen under 2010, något som inte hänt sedan 2004. Det ackumulerade resultatet för 2010 är också det starkaste sedan första till tredje kvartalet 2004.

Aktivering av direkta utvecklingsutgifter uppgår under kvartalet till 0,6 MSEK (0,1). De totala aktiverade utvecklingsutgifterna uppgår därmed till 2,7 (1,0) MSEK. Avskrivningstakt är 3 år.

Likviditet
Per den 30 september 2010 förfogade koncernen över 3,6 MSEK (2,5), varav checkräkningskredit 3,0 MSEK (4,0) och spärrade medel 0,5 MSEK (-). Bolaget har därmed visat upp ett kassaflöde på + 2,2 MSEK (-3,1) under de tre första kvartalen 2010.

Bolagets likviditetsplanering bygger på kontinuerligt prognosarbete av intäkter och kostnader samt kassaflödesanalyser. Styrelsen och ledningen prioriterar frågan om likviditeten och för en kontinuerlig dialog med kreditgivare för att nå en optimal kreditnivå.

Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att med nuvarande strategiska prioriteringar, försäljningsutveckling och aktivitetsnivå att bolaget har kapital för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna uppgick till 6,8 MSEK (5,7) och leverantörsskulderna till 3,0 MSEK (3,9). Lagret uppgick till 6,0 MSEK (7,4).

Marknad
Nettoomsättningen för tredje kvartalet brukar vara lägre än övriga kvartal. Så också under 2010, då framförallt sommarledighet orsakar störningar på beställningar och leveranser. Nettoomsättningen för kvartalet ligger i nivå med motsvarande period föregående år, vilket är lägre än förväntat. Bolagets orderingång är dock fortsatt stark och orderstocken är större än förväntat.

Orsaken till den något lägre nettoomsättningen jämfört med förväntningarna är att bolagets leverantörer fortfarande lider av den komponentbrist som bolaget skrivit om i tidigare kvartalsrapport. Bolagets bedömning är dock att förseningarna inte lett till uteblivna affärer samt att komponentbristen kan komma att drabba leveransförmågan även under fjärde kvartalet 2010. Detta ställer krav på snabbare hanteringstid samt minskar flexibilitet och kapitalbindning.

Access
Regionen EMEA fortsätter att vara ett av bolagets starkaste fäste för produkter inom Access. Marknaden anses här mogen för de komplexa lösningar som bolagets produkter kan erbjuda. Bolaget ser också en ökad aktivitet i marknader som Ryssland och Afrika, där nya samarbetsavtal har slutits.

Försäljningen i Americas har under kvartalet legat under förväntan; delvis beroende av större volym än väntat under andra kvartalet. Den amerikanska marknaden är fortfarande under återhämtning vilket innebär en viss fortsatt osäkerhet vad gäller prognostisering.

Under oktober 2010 offentliggjordes att bolagets RFID-läsare av LR-serien är kompatibla med AMAG Technology’s proximity-läsare och inpasseringssystem. Gemensamma tester har visat hög tillförlitlighet mellan de olika systemen, vilket öppnar för ytterligare marknadspotential tillsammans med AMAG, som opererar i bland annat USA.

I regionen APAC har bolagets största installation i år tagits i bruk, nämligen inpasserings- och säkerhetskontrollerna upprättade i samband med Commonwealth Games i New Delhi, Indien som tidigare aviserats. Installationsarbete har pågått in i det sista och den 4 oktober kunde invigningen av spelen hållas. Bolagets partner i Indien, Pepperl+Fuchs India, har bistått installationsarbetet under överinseende av TagMasters personal på plats.

Starka regioner i övriga APAC har varit Korea, Singapore och Hong Kong.

Transportation
I september deltog bolaget som utställare på den stora mässan för järnvägsindustrin InnoTrans i Berlin, Tyskland. Mässan är den största i sitt slag i Europa och lockade 106 000 besökare under 4 dagar från hela världen. Bolaget tog tillfället att presentera sin nya handhållna läsare, HR-2 som mottogs väl. Stort intresse visades för TagMasters presentation vid mässan från både befintliga och nya potentiella partners.

Ytterligare leverans mot tidigare order rörande till det asiatiska tunnelbanesystemet har skett under september månad. Bolaget har under kvartalet också fortsatt att leverera mot order för läsare till de kinesiska underhållsverkstäder för tåg, som skrevs om i förra kvartalsrapporten.

Som en följd av bolagets långsiktiga investering i den kinesiska järnvägsmarknaden, undertecknade TagMaster, den lokala partnern Richor och Tongji University i Shanghai i juli ett avtal om samarbete inom RFID applikationer, där TagMasters utrustning ska användas.

Produktutveckling
Under tredje kvartalet 2010 introducerades och levererades HR-2, en ny handhållen läsare med mycket hög funktionalitetsnivå och prestanda, framtagen för frekvensbandet 2.45 GHz. HR-2 är som övriga läsarprodukter från TagMaster baserad på operativsystemet Linux, och har en tillhörande miljö för mjukvaruutveckling. HR-2 är också utrustad med en pekskärm. Detta ger stor flexibilitet och möjliggör för partners att anpassa och utöka funktionaliteten ytterligare.

TagMaster har vidare under perioden skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med det finska bolaget Confidex. Detta avseende att Confidex ska tillhandhålla gemensamt specificerade ID-taggar för krävande miljöer inom frekvensbandet UHF.

Som tidigare offentliggjorts har bolagets första leveranser av den nya läsaren för UHF-bandet, XT-2, skett under andra kvartalet. Dessa leveranser har under tredje kvartalet fortsatt enligt plan.

Organisation

Bolaget ser fortlöpande över sina behov inom personalrekrytering, för att på så sätt alltid ha den mest optimala bemanningen. I syfte att fortsätta den expansion som tidigare gjorts inom affärsområden Transportation och för att möta framtida behov, söker nu bolaget anställa ytterligare personal inom försäljningsfunktionen för Transportation.

Framtidsutsikter
TagMaster har återigen visat upp ett positivt kvartalsresultat, för tredje gången i år. Detta trots störningar i form av en världsomspännande komponentbrist och en valutautveckling som drabbat bolaget hårt. Det positiva resultatet har uppnåtts genom en ökad orderingång, en relativt bibehållen bruttomarginal och låga omkostnader. Detta har gjort att bolaget har klarat sig väl.

En ökad tilltro på marknaden inom Transportation för TagMasters produkter gör att bolaget väljer att satsa ytterligare på denna intressanta del av RFID-marknaden. Detta sker hos nya partners inom befintliga geografiska marknader samt inom kompletterande applikationsområden och med kompletterande teknikområden.

Styrelsens och ledningens strategiska prioriteringar gör att bolaget upprepar sin prognos om att bolaget visar positivt helårsresultat för 2010, något som inte uppvisats sedan 2004.

Optionsprogram
På årsstämman den 27 april 2009 beslutades om att erbjuda samtliga på bolaget heltidsanställda rätten att teckna högst 2 970 000 teckningsoptioner. Vid utgången av teckningstiden hade teckningsoptioner till ett antal om 850 000 st tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en B-aktie i bolaget. Teckning kan ske under perioden 18 maj 2011 till 8 juni 2011. Teckningskursen framgår av årsstämmoprotokollets bilaga 3.

Rapportdagar
10 februari 2011 bokslutskommuniké 10-01-01 - - 10-12-31

Kontaktpersoner
Bo Tiderman, Verkställande Direktör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, bo.tiderman@tagmaster.com

Kristian Hansen, Ekonomidirektör i TagMaster AB (publ.), 08-632 19 50, kristian.hansen@tagmaster.com