A-COM Communication Aktiebolag

Delårsrapport för tredje kvartalet 2002/2003

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 00:03 CEST


Omsättningen sjönk med 15% och byråintäkten med 7%, för jämförbara enheter, jämfört med tredje kvartalet förra året

Svagt positivt kassaflöde i tredje kvartalet

Tredje kvartalet, 1 november 2002 – 31 januari 2003

• Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 72,7 (149,2) Mkr och byråintäkten till 53,5 (88,3) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var omsättningen 85,6 Mkr och byråintäkten 57,4 Mkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till –9,2 (–24,9) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar –15,5 Mkr.

• Nettoresultatet uppgick till –18,9 (–96,6) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgår till 0,0 (0,4) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwillavskrivningar om -2,7 (–2,9) Mkr.

• Kassaflödet under perioden var 2,5 (-3,9) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 (5,0) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till –1,30 (-7,84) kr.


Nio månader, 1 maj 2002 – 31 januari 2003

• Omsättningen under de första nio månaderna uppgick till 254,6 (455,7) Mkr och byråintäkten till 163,5 (286,5) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var omsättningen 290,2 Mkr och byråintäkten 195,2 Mkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till – 36,6 (–57,0) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar –37,5 Mkr.

• Nettoresultatet uppgick till –45,8 (–95,7) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till –3,1 (–2,6) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwillavskrivningar om –8,6 (–9,0) Mkr.

• De första nio månaderna har belastats med engångskostnader om drygt –8 Mkr hänförliga till transaktionskostnader och omstruktureringskostnader samt kostnader i samband med personalminskningar.

En stor del av nedgången i omsättning och byråintäkt förklaras av att ett antal bolag avyttrats eller avvecklats sedan tredje kvartalet i fjol. Det svaga rörelseresultatet är framförallt betingat av den fortsatt svaga konjunkturen i marknaden.

Effekten av kostnadsbesparingar, i befintlig struktur, som har genomförts i koncernen är 20% lägre personalkostnader samt 10% lägre hyreskostnader för de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år. För tredje kvartalet är effekten 18% lägre personalkostnader samt 21% lägre hyreskostnader jämfört med samma period föregående år.

Beslutade men ännu ej genomförda personalminskningar, vilka omfattar cirka 8% av den befintliga personalen, kommer att ytterligare sänka kostnaderna.