Hammar Invest

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:14 CET

Perioden 2006-01-01 till 2006-09-30

Resultatet i korthet kvartal 3 2006 (koncernen)

• Intäkterna för tredje kvartalet (juli-sept) uppgick till 23,0 MSEK.
• Periodens resultat (juli-sept) uppgick till 3,1 MSEK.
• Nettoresultatet per aktie (juli-sept) uppgick till 0,02 SEK.

Allmän information
• Idag består Hammar-koncernen i huvudsak av de helägda dotterbolagen Vitech Virkeshantering AB, Logtech AB och Hammar Mekan AB.

• Hammar Invest AB (publ) har även betydande intressen i det på NGM Equity noterade bolaget Catech AB (publ).

• Vitech Virkeshantering AB och Logtech AB är lokaliserade i Nyland, Kramfors kommun. De bildades 1997 respektive 2000 med fokus på virkes- och timmerhanteringsanläggningar.

• Hammar Mekan AB har likaså sitt säte i Nyland och har sina rötter i verkstads- och gjuteriverksamhet grundad 1893.

• I Catech AB (publ) bedrivs utveckling och försäljning av högteknologiska kantautomatsystem för sågverk.

• Hammar Invest AB (publ) är för närvarande noterat på Mangold Markets, men kommer att noteras på Aktietorget så snart det låter sig göras.

Närmare om verksamheten
• Vitech Virkeshantering AB är ett ingenjörsföretag med nio anställda inriktat på utrustning för sortering av rått och torrt virke till medelstora och större sågverk. Produktsortimentet består av c:a 700 moduler ur vilka anläggningar sätts samman till ett system som uppfyller ett kundkrav beträffande kapacitet och tillgänglighet.

Bolaget har visat mycket god lönsamhet och har en omfattande referenslista med leveranser till större svenska sågverkskunder. Avsikten är att låta verksamheten öka genom organisk tillväxt framförallt på den mellaneuropeiska marknaden.

En uppbyggnad av organisationen pågår i detta syfte.

• Logtech AB, även detta ett ingenjörsföretag, har en vilande anläggningsverksamhet och omsättningen består enbart av eftermarknadsleveranser.

Under det senaste halvåret har ett offertarbete påbörjats avseende anläggningsprojekt och tillväxtpotentialen är mycket stor. Marknads- och konstruktionsresurser utnyttjas huvudsakligen inom Vitechs organisation.

• Hammar Mekan AB är en mekanisk verkstad för tillverkning av stålkonstruktioner i medium och grovstål. En växande andel av produktionen avser egna eller produkter där underleverantörsavtal finns. Utrustning till stålindustrin för verk utanför Sverige svarar för mer än 50 % av omsättningen under 2006. Bolaget har under 2006 en mycket hög produktionsbeläggning och behöver större lokaler samt mera personal om ytterligare tillväxt skall kunna ske.

Händelser efter kvartalets utgång
• Extra bolagsstämma har hållits 2006-10-17. Vid denna beslöts att ge styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en eller flera apport- eller kvittningsemissioner av upp till 40.000.000 B-aktier samt aktiederivat med eller utan skuldebrev.

Finansiell information
Intäkter och resultat
Intäkterna uppgick under perioden juli-sept till 23,0 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 4,2 MSEK.

Nettoresultatet efter skatt blev 3,1 MSEK.

Soliditeten var 58,9 procent.

Investeringar och avyttringar
Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes under perioden.

Personal
Antalet medarbetare i koncernen uppgick till 22 personer per 2006-09-30.

Skatt
Skattekostnad är beräknad efter bedömd skatt för moderbolag respektive dotterföretag. Samtliga förlustavdrag är hänförliga till koncernbolag i Sverige. Då det föreligger en viss osäkerhet angående exakt inom vilken tidsrymd underskottet kommer att kunna utnyttjas har Hammar Invest AB (publ), i likhet med tidigare perioder, valt att inte ta upp en latent skattefordran avseende underskottsavdraget i balansräkningen. Detta ställningstagande kan dock komma att omprövas i framtiden.

Moderbolaget
Moderbolaget bedriver ingen egen affärsverksamhet utan fungerar som koncernens aktiva ägarbolag med ansvar för gruppens strategiska utveckling och övriga koncerngemensamma funktioner. Moderbolaget saknar anställda och koncerngemensamma funktioner är knutna till bolaget på konsultbasis.

Redovisningsprinciper
Hammar Invest AB (publ) tillämpar från och med räkenskapsåret 2006 International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin finansiella rapportering. Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering och i enlighet med de IFRS principer som förväntas tillämpas den 31 december 2006. IFRS är föremål för löpande översyn, varför förändringar kan komma att ske under tiden fram till och med den 31 december 2006.

Då detta är den första koncernredovisning som upprättas lämnas inga jämförelsesiffror.

Nedan beskrivs i korthet de redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen.

Redovisning av intäkter
Försäljningsintäkter redovisas i enlighet med IAS 18. Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas från utförd försäljning av varor och intäktsförs när företaget till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. Normalt redovisas intäkter när köparen accepterat leverans, installation och kontroll har skett. Dock redovisas intäkt så snart leverans har skett om installation och kontroll är av mindre värde och efter reserveringar av bedömda kvarstående kostnader. Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs.

Intäkter från pågående entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med IAS 11 enligt principerna för successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden baseras på de vid periodens slut upparbetade kostnadernas andel av beräknade totala kostnader för projektet. Om framtida kostnader för att fullborda ett projekt bedöms överstiga återstående intäkter görs avsättning för befarade förluster.

De rörelsedrivande bolagen i koncernen har tidigare inte månadsvis fullt ut vinstavräknat de pågående projekten enligt principerna för successiv vinstavräkning. I periodrapporten för kvartal 2 har detta inte beaktats. Detta har inte bedömts påverka periodrapporten i någon väsentlig utsträckning.

Från och med kvartal tre så vinstavräknas pågående projekt fullt ut enligt reglerna i IAS 11.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar upptas, i enlighet med IAS 38 Immateriella tillgångar, till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och delas upp på goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivning av Immateriella anläggningstillgångar sker med ledning av IAS 36 Nedskrivningar.

Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill och immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.

Immateriella tillgångar utöver goodwill är redovisade till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som omprövas årligen.

Följande avskrivningstider på immateriella anläggningstillgångar tillämpas:

Teknik 5-15 år.

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för revisionsgranskning.

Information
Kommande rapportillfälle:
Delårsrapport oktober till december kommer 2007-02-28.

2006-11-15

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Stig Forsman, telefon 0612-228 20 eller 0703-92 56 66.