Global Gaming Factory

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2009

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 11:20 CET

Koncernförhållanden
GGF är moderbolag till de helägda dotterbolagen Global Factory Sweden AB, Ownage Gamecenter AB, och det danska bolaget Smartlaunch A/S. Det tidigare helägda kanadensiska dotterbolaget Cybercafepro Inc såldes i april 2009 till ett amerikanskt företag.

Kort om GGF
GGF utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGFs helägda dotterbolag Smartlaunch A/S (www.smartlaunch.com) och dess tidigare helägda dotterbolag utvecklar programvara för drift av spelcenters och internetkaféer.

Affärsmodell
GGFs affärsidé är att skapa intäkter i det befintliga nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och till slutanvändare, de miljontals gamers som besöker dessa kaféer.


The Pirate Bay och Peerialism AB
30 juni 2009 gör GGF den största affären i dess historia när styrelsen offentliggör dess villkorade förvärv av vissa tillgångar av internetsajten The Pirate Bay, www.thepiratebay.org, en av de 100 mest besökta siterna i världen. Samtidigt sluter GGF ett licensavtal med teknikföretaget Peerialism för att införa nästa generations fildelningsteknik i The Pirate Bay med avsikten att lansera nya affärsmodeller som möjliggör kompensation till innehållsleverantörer och upphovsrättsinnehavare. GGF sluter även ett villkorat förvärvsavtal av Peerialism AB.

Två veckor innan offentliggörandet informerar GGF Aktietorget om förvärvet. Aktietorget upplyser inte GGF om att Hans Schedin, en styrelseledamot I Aktietorget är även styrelseledamot och delägare i MAQS, advokatfirman vars klient är i tvist med grundarna av The Pirate Bay .

Väsentliga händelser under perioden
21 augusti 2009 Sex dagar innan förvärvstämman skall ta ställning till finansiering och godkännande av förvärvet den 27 augusti 2009 handelsstoppas GGF efter ett möte med Hans Schedin, Patrik Engellau och Peter Gönczi. Handelsstoppet omöjliggör investerares finansiering av GGFs förvärv av The Pirate Bay. Aktietorget motiverar sitt handelsstoppet med att finansiering saknas och accepterar inte muntlig bekräftelse om finansiering av GGFs fondkommission.

26 augusti 2009 Säljaren av The Pirate Bay skickar bekräftelse per fax på begäran av Aktietorget om att Säljaren accepterar finansieringsalternativ om investerare backar ur.

27 augusti 2009 då förvärvstämman skall hållas beslutar Aktietorget om fortsatt handelsstopp vilket omöjliggör investerares finansiering.

Förvärvstämman som närvaras av endast Aktiespararnas representant beslutar enhälligt att godkänna finansieringen och förvärvet av The Pirate Bay (Se Bilaga Stämmoprotokoll). Aktiespararnas representant anser att handelsstopppet skall omedelbart hävas.

9 september 2009 avnoteras GGF. GGF anmäler Aktietorget till Finansinspektionen för att ha allvarligt skadat GGFs aktieägare och investerares intressen. GGF begär att Aktietorgets tillstånd att bedriva en marknadsplats skall tas tillbaka. Finansinspektionen beslutar att lägga ner ärendet.

16 september 2009 GGF försöker på nytt att genomföra förvärvet. Bolaget noteras på Mangoldlistan.

18 september 2009 GGF skall presentera en ny välrenommerad internationell styrelse för GGFs aktieägare. Dock inlämnas en konkursansökan mot bolaget samma dag. Osäkerheten som konkursansökan skapar resulterar i att styrelsen inte tillsätts.

28 september 2009 GGF tillförs 2 mkr för att stärka kassan.

Väsentliga händelser efter perioden
14 november 2009
Konkursansökan mot GGF tas tillbaka då parterna förliks.

17 november 2009 The Pirate Bay stänger ner sin tracker vilket påverkar GGFs möjligheter att ändra på The Pirate Bay vid ett eventuellt förvärv. Den centrala enheten decentraliseras och ersätts av flertalet trackers som drivs av oberoende parter. Utan en central tracker är det svårare för GGF att kontrollera fildelartrafiken och ta betalt för innehåll. Det är svårt om inte omöjligt att införa ny nästa generationens fildelningsteknik som GGF planerat att göra. Ingen individ, grupp eller organisation kan kontrollera eller hållas ansvarig för de nya trackers vilket försvårar möjligheterna att nå ett enhetligt beslut för att ta betalt för fildelning. De potentiella intäkterna från The Pirate Bay vid ett övertagande minskar.

26 november 2009 Den ledande fildelarsiten Mininova stänger ner stora delar av sin site. GGF betraktar nedläggningen som en förlorad möjlighet att införa en lösning för att ta betalt för upphovsrättsskyddat innehåll. GGF bedömer att nedläggningen kommer ej att öka intäkterna för underhållningsindustrin då Mininovas användare kommer att minska sin konsumtion av underhållning eller söka sig till andra fildelarsiter GGF anser att nedläggningen kommer snarare att minska intäkterna från denna användargrupps legal konsumtion av underhållning.

I och med nedläggningen av The Pirate Bays tracker och nedläggningen av större delen av Mininova, bedömer GGF risken som icke försumbar att underhållningsindustrin förlorar en möjlighet att ta betalt för innehåll.

Framtidsutsikter
GGF bedömer skadan som Aktietorgets handelsstopp och avnotering orsakat bolaget, dess anställda, huvudägare och aktieägare som omfattande. GGF bedömer dock möjligheterna som goda för en positiv utveckling av verksamheten.

GGF har slutit avtal med partners för leverans av avancerad teknik och har även förbättrat den tekniska lösning som skall införas vid ett lyckat förvärv. GGF har även gjort framsteg i sitt arbete med anskaffning av rättigheter. GGF har också en möjlighet att på kort sikt lyckas med sitt förvärv av The Pirate Bay.

Finansiell ställning och kassaflöde
Omsättningen i koncernen för perioden jan-sept 2009 uppgick till 9.494 Tkr (3.501 Tkr) varav försäljningsintäkter uppgick till 3.194 Tkr, extraordinära intäkter uppgick till 6.300 Tkr.

Periodens resultat uppgick till 1.347 Tkr (-2.155 Tkr).

Koncernens eget kapital per den 30 sep 2009 uppgick till 19,1 Mkr vilket motsvarar en soliditet på 63%.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport för fjärde kvartalet ges den 26 februari 2009.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 30 november 2009

Styrelsen
Global Gaming Factory X AB


För mer information kontakta
Janne Lundqvist, Music Business Relations Manager, GGF
Tel: +46 70 252 00 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Global Gaming Factory Delårsrapport Q3 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Global Gaming Factory

Om Global Gaming Factory X AB
GGF utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGFs helägda dotterbolag Smartlaunch A/S (www.smartlaunch.com) och dess tidigare helägda dotterbolag utvecklar programvara för drift av spelcenters och internetkaféer.