Axlon International AB

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2010

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:24 CET

Januari - september
· Nettoomsättning: 1,6 Mkr (0,9 Mkr).
· Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,02 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -12,2 Mkr (-13,1 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -8,6 Mkr (-16,2 Mkr).

Juli - september
· Nettoomsättning: 0,6 Mkr (0,5 Mkr).
· Resultat per aktie: 0,00 kr (-0,01 kr).
· Kassaflöde från löpande verksamhet: -4,4 Mkr (-4,0 Mkr).
· Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA): -2,3 Mkr (-4,7 Mkr).
· Orderingång: 1,8 Mkr


Verksamhet
Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom kontanthantering till kunder på utvalda marknader.

AxlonRS är ett slutet kontanthanterings-system för butiker, som i korthet erbjuder följande affärs- och kundnytta:
· Ökad säkerhet
· Effektivisering i hela kontantflödet
· Förbättrad arbetsmiljö och trygghet
· Minskad administration
· Ökad lönsamhet

Väsentliga händelser under perioden
Under kvartalet fakturerades 0,6 Mkr vilket gav ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på -2,3 Mkr.

Under perioden har flera av de beslut som fattades av årsstämman genomförts enligt följande:
· Alla utestående konvertibler har konverterats till aktier enligt beslut på årsstämman. Teckningskursen var 0,02 kr.
· En kvittningsemission har genomförts där cirka 12,0 Mkr av Bolagets skulder konverterats till aktier enligt beslut på årsstämman. Teckningskursen var 0,02 kr.

Den 1/9 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om en företrädesemission samt därtill hörande villkor.

Likviditeten i Bolaget har under kvartalet varit fortsatt ansträngd. Bolaget har under kvartalet arbetat med att göra om kapitalstrukturen. Under kvartalet ansöktes om minskning av Bolagets aktiekapital för att kunna genomföra de på årsstämman beslutade åtgärderna.

Försäljningsarbetet under kvartalet har löpt på och order har erhållits från butiker inom Vi-kedjan och Direkten. Totalt uppgick ordervärdet för perioden till 1,8 Mkr. Under kvartalet erhöll Axlon sin hittills största order om 12 system. Bolaget arbetar nu med att öka försäljningsresurserna.

Väsentliga händelser efter perioden
Efter periodens utgång har de återstående beslut som fattades av årsstämman genomförts enligt följande:
· Sammanläggning, 1:100, av aktier har genomförts enligt beslut på årsstämman.
· Alla aktier som tecknades under perioden har registrerats.

Efter ovanstående punkters genomförande uppgick antalet aktier till 18.743.249 stycken och aktiekapitalet uppgick till 9.371.624,50 kr.

Prospektet för företrädesemissionen offentliggjordes den 29/10. Emissionen, med teckningstid 4-18/11, är garanterad till 100% genom garantier och teckningsförbindelser.

Efter periodens utgång har ytterligare order från två butiker inom Vi-kedjan erhållits.

Personal
Per den 30 september 2010 var totalt 14 (17) personer anställda i koncernen, varav 12 (15) i Axlon och 2 (2) i moderbolaget Axlon Group.

Moderbolaget
Resultatet i moderbolaget för de tre första kvartalen uppgick till -1,7 Mkr (-1,5 Mkr). Utgående eget kapital vid periodens slut uppgick till 113,2 Mkr (179,1 Mkr). Aktiekapitalet uppgick till 87,3 Mkr.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 samt RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med följande undantag: Uppställningsformen för Resultaträkning och Eget Kapitalrapport har justerats för den reviderade standarden IAS 1. Innebörden av detta är att utformningen av de finansiella rapporterna samt benämningarna på rapporterna har förändrats.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Tillverkning av AxlonRS-systemet
Axlon kan komma att möta svårigheter i industrialiseringsfasen då volymproduktion startas. Om inte en tillfredsställande kvalitetsnivå kan upprätthållas i tillverkningsledet kan Bolagets försäljning förskjutas.

Framtida finansieringsbehov
Axlon kan på grund av snabb tillväxt eller förskjuten försäljning vara beroende av kapitaltillskott i framtiden. Finansiering av koncernen kan försvåras om en global finansiell oro påverkar potentiella kunder och därmed framtida intäkter.

För mer utförlig beskrivning av risker hänvisas till årsredovisningen.

Allmän information
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat med säte i Stockholms stad, Stockholms län med adress: Ulvsundavägen 110, 168 67 BROMMA.

Moderbolaget är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2010 publiceras 24 februari 2011.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Axlon Group AB offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2010, kl 18:00.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Bromma den 18 november 2010

Frode Alhaug
Ordförande

Mats Boquist
Ledamot

Göran Fredriksson
Ledamot

Tomas Ringström
VD


För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Ringström, VD, tel 070-649 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här