ALM Equity AB

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2010

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:53 CET

Juli - september 2010
· Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr
· Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 133,8 (89,1) Mkr
· Likvida medel var den 30 september 42 (30) Mkr.
· Under perioden såldes 11 bostadsrätter i det helägda dotterbolaget Brf Seaside, Värmdö till ett värde av 47,4 Mkr. 75 procent av lägenheterna är nu sålda, vilket innebär att hela projektet kommer att byggstartas under 2010
·  Byggrättsportföljen innehöll vid kvartalets slut 13 (11) bostadsprojekt med cirka 35.800 (37.200) kvm byggarea, varav ALM Equitys andel är 26.700 (24.900) kvm.

Januari - september 2010
· Omsättningen uppgick till 100,6 (50,6) Mkr
· Resultatet uppgick till 19,6 (1,7) Mkr, motsvarande 1,93 (0,16) kr per aktie.
· Under perioden såldes 191 bostadsrätter i Brf Insteget till ett värde av 289,5 Mkr, varav ALM Equitys andel var 74 bostadsrätter till ett värde av 111,5 Mkr och 22 bostadsrätter i Brf Seaside till ett värde av 95,5 Mkr


Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Detaljplanen vad gäller Varan 9:2 i Torekov har vunnit laga kraft, vilket innebär ett tillskott på cirka 6.000 kvm byggrätter för ALM Equity (ägarandel 100 procent)
· Tillsammans med investerare har ALM Equity (ägarandel 45 procent) förvärvat Fyrvaktaren 1 på Larsberg, Lidingö, med en uthyrningsbar area på 13.200 kvm
· Tillsammans med investerare har ALM Equity (ägarandel 45 procent) förvärvat fastigheten Skeppet 11 innehållande en byggrätt på 2.000 kvm på Kevinge Strand i Danderyd 

VD har ordet
Aktiviteten i ekonomin har fortsatt att öka vilket lett till en fortsatt positiv utveckling av bostadsmarknaden i alla de regioner där ALM Equity bedriver sin verksamhet.

De grundläggande förutsättningarna på bostadsmarknaden med ett fortsatt lågt bostadsbyggande, bostadsbrist och låga räntor ligger fast. Många av de nya jobb som skapas i ekonomin ligger i storstadsregionerna. Den ökade inflyttningen driver på bostadsmarknaden ytterligare. Denna positiva utveckling, ur ALM Equitys perspektiv, bedömer vi kommer att fortsätta under överskådlig tid tills de obalanser som driver marknaden justerats. Den ökande efterfrågan på bostäder och det låga bostadsbyggandet har samtidigt lett till ökade priser på bostäder under perioden.

De finansiella problemen som tidigare speglade marknaden under finanskrisen är borta och kunderna ser inte ut att ha några problem att finansiera sina bostadsköp i bankerna.

ALM:s försäljning har utvecklats väl under perioden och vi har nu uppnått 75 procents försäljningsgrad i både BRF Seaside och BRF Insteget. Båda projekten är byggstartade. Cirka 13.600 kvm eller 38 procent av ALM Equitys totala byggrättsportfölj är produktionsstartad vid utgången av tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 41,9 (9,6) Mkr och resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr. Kassan var vid periodens utgång 41,9 (32,7) Mkr och soliditeten 41 (45) procent. Omsättnings- och resultatförbättringarna i perioden beror på att vi nu har fler projekt i produktion som resultatavräknas.

Vi har som målsättning att sälj- och byggstarta en så stor andel som möjligt av vår byggrättsportfölj i den närmaste framtiden. Förvärven av Skeppet 11 på Kevinge Strand i Danderyd och Fyrvaktaren 1 på Lidingö utökar våra byggrätter i stadsnära lägen och kommer att säljstartas tidigt 2011. Vi kommer även att fortsätta att förvärva byggrätter i stadsnära lägen tillsammans med partners.

Vår strategi att genom planförvärv skapa nya byggrätter inom 3-5 år ligger fast. Investeringarna görs antingen villkorade av att detaljplan vinner laga kraft, eller tillsammans med partners där ALM Equity står för managementresurser och partners för riskkapital.

Företagets affärsvolym växer nu snabbt vilket innebär att organisation måste anpassas. Under året har ett antal nyrekryteringar ägt rum som framförallt förstärkt projektledarsidan.

Bolagets finansiella ställning och kapitalbas kommer fortsättningsvis att stärkas ytterligare och vi ser ett fortsatt bra inflöde av nya affärer.

Stockholm den 19 november 2010
Joakim Alm

VERKSAMHETEN

Bostadsprojekten
Fastigheten Brf Insteget vid Telefonplan, med 255 bostadsrätter, skall byggas om från kontor till bostadsrätter och nya lokaler. Under kvartalet har arbetet främst varit inriktat på att riva de gamla lokalerna och att projektera för ombyggnad. I början av fjärde kvartalet igångsätts byggandet av de nya lägenheterna och lokalerna, vilket är enligt tidsplanen. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2012.

Andra etappen av Brf Seaside Värmdö, med ytterligare 10 bostadsrätter, byggstartades i september. Första etappen byggstartades under andra kvartalet. I och med att 11 bostadsrätter till ett värde av 47,4 Mkr har sålts under kvartalet har försäljningen nått 24 bostadsrätter av totalt 32 vilket innebär att försäljningen nått 75 procent av alla etapper. Samtliga etapper av projektet kommer att byggstartas under året.

En bostadsrätt i Smögenprojektet har sålts ur eget lager för 5,7 Mkr, med en resultatpåverkan på 0,7 Mkr. Kvar i lagret fanns den 30 september fem bostadsrätter i Smögen med ett totalt värde på 17,6 Mkr.

Projektportföljen
Byggrätter : Byggrättssportföljen innehöll per den 30 september 2010, 13 bostadsprojekt med en sammanlagd möjlig byggarea om 35.700 (37.200) kvm - ALM Equitys andel utgjorde 26.600 (24.900) kvm.

Planprojekt : Planportföljen innehåller 39.400 (12.400) kvm planerad byggrätt, varav ALM Equitys andel är 23.700 (7.900) kvm.

Förvaltningsfastigheter : Ingen förändring har skett under kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

Detaljplanen för det i mars 2010 förvärvade markområdet Varan 9:2 i Torekov för förändring till bostäder har vunnit laga kraft i början av november. Utveckling av projektet för byggnation av semesterbostäder startas omedelbart under november. Ca 6.000 kvm byggrätt läggs till företagets projektportfölj.

Fyrvaktaren 1 i Larsberg på Lidingö med 13.200 kvm uthyrningsbar area har förvärvats tillsammans med partners. Nuvarande äldreboende/seniorboende och lägenhetshotell kommer att konverteras till bostäder. ALM Equitys andel i projektet är 45 procent.

Fastigheten Skeppet 11 på Kevinge Strand i Danderyd med byggrätter på 2.000 kvm förvärvades tillsammans med investerare. På fastigheten avser ALM Equity att uppföra ett bostadsområde med inspiration från engelska radhus. Fastigheten omfattar en areal om 4.894 kvm och detaljplanen medger en bostadsbyggnation om cirka 18-20 lägenheter. ALM Equitys andel i projektet är 45 procent.

Två bostadsrätter har sålts i Smögenprojektet till 9,7 Mkr med en resultatpåverkan av 1,5 Mkr. Det återstår nu tre helägda bostadsrätter i Smögen till ett värde på 12,6 Mkr.

EKONOMI

Resultat för perioden juli-september 2010
Nettoomsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr, varav bostadsutveckling svarade för 40,5 (8,8) Mkr och fastighetsförvaltning 1,4 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (4,7) Mkr. Av periodens resultat på 5,5 Mkr tillföll 6,0 Mkr moderbolagets aktieägare medan minoritetens resultatandel uppgick till -0,6 Mkr. Under perioden har projektet Brf Insteget vid Telefonplan och Brf Seaside Värmdö steg 2 avräknats enligt den successiva vinstavräkningsmetoden.

I och med att bolaget från och med den 1 januari 2010 har övergått till att redovisa sina intressebolag enligt klyvningsmetoden redovisas ALM Equitys andel av både omsättning och resultat i dessa projekt. Anledningen till att bolaget valt att använda klyvningsmetoden är att den bättre speglar företagets uppbyggnad med relativt stora projekt som genomförs tillsammans med partners. Tidigare användes kapitalandelsmetoden.

Balansräkningen per den 30 september 2010
Balansomslutningen har under de första nio månaderna ökat till 330 (200) Mkr. Av tillgångarna utgör exploateringsfastigheter de största posterna, med 183 (77) Mkr, projektfastigheter, 43 (43) Mkr, lagerandelar i bostadsrättföreningar, 18 (32) Mkr, kortfristiga fordringar, 38 (9) Mkr, och likvida medel, 42 (33) Mkr. På skuldsidan uppgår långa och kortfristiga räntebärande lån från kreditinstitut till 142 (81) Mkr och efterställda reverslån till 21 (16) Mkr.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 134 (91) Mkr, vilket dels beror på den genererade vinsten under perioden, dels på att Alm Equity erhållit externa kapitaltillskott i projektbolagen om sammanlagt 71,5 Mkr, vilket ökat koncernens bundna egna kapital med 25 Mkr. Kapitalet har preferens vid återbetalning av fritt eget kapital i projektbolagen. Soliditeten var vid kvartalets slut 41 (45) procent och andelen riskbärande kapital 46 (51) procent.

Likviditet, kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 41,9 (32,7) Mkr. Det ackumulerade kassaflödet för perioden juli till september var 19,0 (-9,9) Mkr.

Moderbolaget
Moderbolaget ALM Equity AB:s resultat uppgick för perioden till 3,3 (-3,1) Mkr. Moderbolaget förfogade vid kvartalets slut över 16,6 (29,4) Mkr i likvida medel. Garantier för banklån och förskott uppgår per den 30 september till 51,5 Mkr. Moderbolaget har inga externa lån. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 156,5 (184,2) Mkr. Soliditeten var på balansdagen 93 (97) procent.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Intresseföretag och Joint ventures
Intresseföretag är innehav i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Innehav i intresseföretag är vanligen joint ventures. Joint ventures är redovisningsmässigt de företag i vilka koncernen, genom samarbetsavtal med en eller flera parter, har ett gemensamt bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Från och med den 1 januari 2010 redovisar ALM Equity AB joint ventures enligt klyvningsmetoden. Tidigare redovisades dessa i enlighet med kapitalandelsmetoden. Jämförelseåren har inte omräknats, då påverkan på redovisningen avseende tidigare år inte är väsentlig.

Enligt klyvningsmetoden redovisas koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder i koncernens resultat- och balansräkningar. Detta görs genom att samägarens andel av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader slås ihop post för post med motsvarande poster i samägarens koncernredovisning.

Effekten av förändringen av redovisningsmetod visas i tabell nedan:

För tabell se bifogad rapport. 

Successiv vinstavräkning
Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning för sina bostadsprojekt enligt RR 10 entreprenadavtal. Bolagets vinstavräkningsmodell innebär att vinstavräkningen sker i två steg: Vinstavräkningen i steg 1 sker när exploateringsfastigheten erhållit alla erforderliga tillstånd för den planerade exploateringen, den juridiska strukturen för projektet etablerats samt en målbostadsrättsförening har bildats och fått sin ekonomiska plan godkänd hos myndighet. Vinstavräkning för projektet sker då enligt formeln:

(Initialt inköpsvärde/prognostiserat totalt försäljningsvärde) X prognostiserad projektvinst.

Exempel vinstavräkning steg 1:
Om fastighet förvärvas för 5, slutförsäljningsvärdet är 25 och den beräknade projektvinsten 10 så ger steg 1 vinstavräkningen: (5/25) X 10 = 2

I den successiva vinstavräkningens steg 2 räknas resterande vinst i projektet av, i enlighet med Sveriges Byggindustriers rekommendation "Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt för försäljning", enligt formeln:

(Försäljningsgrad av projekt X upparbetningsgrad i byggentreprenaden) X prognostiserad projektvinst.

Exempel vinstavräkning steg 2: Om 16 av 20 bostadsrätter sålts samt 50% av entreprenad- och byggherrekostnaderna upparbetats blir, med förra exemplets värden, avräkningen i steg 2: (16/20) X (0,5) X (10-2)=3,2

Med ovanstående modell uppnås en rättvisande resultatutveckling. Stora krav ställs emellertid på att bolagets vinstprognos för varje projekt hela tiden justeras för inträffade och förväntade resultatpåverkande händelser.

Bolaget tillämpar principen att löpande kostnadsföra projektens räntekostnader.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan ALM Equity AB koncernen och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum.

Tvister
Vid periodens utgång har ett av dotterbolagen en tvist på sammanlagt 0,5 Mkr. Bolaget kommer ej att göra några reservationer för dessa krav då bolagets jurister har bedömt att kravet saknar substans.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten inom ALM Equity är projektrelaterad. Praktiskt taget varje projekt är unikt. Storlek, utformning, miljö och finansiering mm - allt varierar för varje nytt projekt. ALM Equity skapar ett koncept för varje projekt. Risken finns att de framarbetade koncepten för projekten bygger på felaktiga försäljningsprisantaganden, eller att koncepten inte faller marknaden i smaken.

ALM Equity har en liten egen kärnorganisation och handlar därför upp många tjänster externt. De operationella riskerna i hanteringen av projekten kan avse till exempel val av mäklare. Eftersom försäljningen i regel sker på ritning ställs stora krav på mäklarnas förmåga och kompetens. I en konjunkturnedgång torde den typen av bostadsförsäljning på termin drabbas hårdare än färdiga bostäder redo för omedelbar leverans.

Val av arkitekter/projektörer är också en kritiskframgångsfaktor i projekten, liksom byggentreprenadform och byggentreprenör. Bristfällig projektering och bristfälliga upphandlingsunderlag kan leda till ökade kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. Vidare kan stigande materialpriser fördyra projekt i olika grad beroende på entreprenadform. Finansiella risker finns i form av att det kan bli svårt att låna och finansiera projekt till följd av en stramare kreditmarknad.

ALM Equity tillämpar successiv vinstavräkning i projekten. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt.

ALM Equity försöker aktivt att hantera de angivna riskerna. Beträffande risken med obsoleta projektkoncept testas genomgående konceptidéerna med mäklare och andra som jobbar nära marknaden. ALM Equity ställer också internt höga marginalkrav på projekten och har redan vid förvärvstidpunkten en klar idé för projekten, från start till mål.

Beträffande upphandlade tjänster sker kontinuerligt utvärdering och kvalitetssäkring av kretsorganisationen. Ingen byggnation i projekten igångsätts normalt förrän 75 procent är sålt och projekten är fullt ut finansierade.

Rapportdatum för 2010:
24 februari 2011 - Bokslutskommuniké 2010

Stockholm den 19 november 2010

ALM Equity AB (publ)
Joakim Alm, VD


För ytterligare information kontakta:
ALM Equity
Joakim Alm, vd, 0733 969727

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.bequoted.com


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här